Diôbelsczé skrzëpice. Kaszëbskô fantazëjô

òsobë:

WÒJTK

BARBÔRKA

STARËSZK AGÙST

KARCZMÔRZ

ROCZITNICA

ROCZITNIK

BÒROWICA

DIÔBELSCZÉ SKRZËPICE

Biésnice:

LATAWICA

ŁISKA

BRZËDÔLNICA

JÃDZËBABA

SMÒLÓNKA

Diôbłë:

PÙRTK

LATAWC

MAMÓN

DIÔBLIN

SMÒLÓN ë jiné

a téż DZÉWCZÃTA i KNÔPI z sobótkòwi zabawë

Dopòwiesc do pòstacëji apartno kaszëbsczich wedle Bedekera kaszubskiego Róży Ostrowskiej i Izabelli Trojanowskiej, Wyd. Morskie rok 1964.

1. Roczitnica: wespółbiwôczka Roczitnika. òna téż skriwô sã na ùstronowëch môlach kòl jezorów ë rzéków, je lubieńcą niékłódkowóny swòbòdë, mô starã nad dzëwima stwòrzeniama ë wszëljaczima jistotama spragłima wòlnotë, jak téż miłotë… Pòchòdzënk Roczitnicë mòżemë nalézc w przódeczasny Grecëji. W słôwnëch Tesmoforiach, białogłowsczim swiãce, wietewka symbòlizowa lëgnotã ë przënoszała miełosnym związkóm brzôd.

2. Roczitnik: To nie je nen cérzniowati, pòzwóny czasama rozmarjóńcã. To je téż dëch, mili skòczny niżle szkòdlëwi, mili przekãsno-wërglowati niżle złi. Nôremné dzeckò „rëczi jak Roczitnik”. Czej cos przeszkôdzô spac w nocë szewrotô po przątrze abò za òknama, to gwës „Roczitnik rokÙje” abò wëstwôrzô.

3. Bòrowica: W lese mòżesz spòtkac Bòrową Cotkã – starëszkã w ruchnach czerwionëch jak piéń chójczi, òpiãtą zelonym pasã z jiglënë. Mô na łësënie diadémã z baszków, niese kòsz ë czij, jakbë, szła wej na grzëbë. Kò dobri człowiek ni mùszi so ji bòjec; Bòrowô Cotka to dozérny duch bòrów ë lasów, barni przed czarownicama ë maniewidama, a zbłączonëch prowadzy do swòjégò drewnianégò dwórkù i dowô ùtacenié. Je żëcznô dzecom, napełniwô jima kòsze jagòdama ë grzëbama. Ale biada lesnym szkòdnikóm, łómiącym drzewa, wandalóm niszczącym lesną scelënã. Wësyłô procëm nima mëdżi, łasëce ë żnije. Przódë nawetka wilczi ji ùsłużëwałë.

4. Diôbelsczé skrzëpice: To je instrument, na jaczim, jak pòwiôdają kaszëbsczé bôjczi, chãtno griwałë czarownice ë wszeljaczé jiné złé mòce. Na czëpie dłudżégò czija nasadzonô je larwa, strasznô abò smiésznô, z włosama jak wiech, wëlóżającyma spòd czôpka, chtërnégò rańt je przëstrojony zwòniącyma przë kòżim pòrëszenim blaszkama. Czëp instrumentu z délã wëcãtim na sztôłt skrzëpic ë òsadzoną niżi pòłową czija łączą jedna dwie abò trzë drócané strënë, chtërné, jak je pòcygnąc, brzãczą. Na délu przëmòcnioné je blaszané pùdełkò wëpełnioné cwiardima rzeczama, jaczé przë pòtrzisniãcym – grochòcą. Jesz do te jidze „grac” ùderziwając rãką abò délã w pùdełkò. Tak tej diôbelsczé skrzëpice sygną za całą òrkestrã; zwònią, brzãczą, grochòczą, zwãczą, pùkają – rozmieje sã nié le w rãkach dobrégò grajka. Do tuńca òne mògą spòsobno towarzëszëc grëpie mùzykańtów jakno perkùsjowi instrument i tak są téż wëkòrzistiwóné w karnach piesni ë tuńca.

5. Bùrczibas: Je to instrument w sztôłce beczczi, jaką robi sã z danowëch abò chòjowëch biétków, a na òbrãcze bierze sã dãbòwé szlidżi. Leno nié sama beczuszka je nôwôżniészô. Charakter instrumentu dopiérze wëchódô z… kóńsczégò ògóna, co je mòcno od spódkù beczuszczi zawiązóny na wãzeł ë przetrzimóny skórką, żebë nie òpadnął do westrzódka. Jak më prawie bądzemë pòcygac wedle taktu za nen ògón, a na to wiele lac wòdą, bùrczibas dô nisczi grzëmiący zwãk, chtërnym nen instrument towarziszi grëpie mùzykańtów.

6. Biésnice – Czarownice: I na Kaszëbach czarziństwã zajëmòwałë sã przed wszëtczim białczi. Przódë bëło jich wiele. Bëłë nawetka apartné wsë czarowniców, jich pòchòdzënkòwé gniôzda, cos na ôrt wëlëgnicë. Do taczich wsów nôleżałé midzë jinszima Stowiãcëno w słëpsczim pòwiace, Wierzchùcëno, Smòlno ë Chałupë – w pùcczim pòwiace, Wiôldżi Kack kòl Gdini, Stańszewò ë Siónowò – w kartusczim, Piéchùce – w kòscérsczim ë Kôrsyn – w chònicczim. Tima co przejeżdżale przez te wse kòła wëpôdiwałë z wòzów. Przëchòdający tam lëstowi zatikalë w grifle swiãconé zela, abë miec bezpiek przed ùroczenim. W taczi wsë gwësno nié nôleżało niczegò jesc. Ale i tak blësczi sąsedzë bëlë barżi bezpieczny niżle sąsedzë z wsë bògati w czarownice. Tima òstatnyma nié le zdichało bëdło, krowë „zariwałë” mlékò ë przëchôdałë wszeljaczé jiné nieszczãcô w gòspòdarstwie, ale jesz co gòrszégò, nigdë nie bëlë gwësny zdrowiô, a nawetka żëcô, tak tej – wszëtkò mògło przińc na człowieka od lëchégò wezdrzeniô abò – nie dôj Bòże! – dotkniãcô czarownicë.

7. Diôbłë: Pòza pierwszoplanowim zajãcym, jaczim je kùseni lëdzy, diôbeł spełniwô téż jiné funkcëje. Przed wszëtczim pilëje skarbów w zemi ë w wòdze, przez to czãsto przesusziwô złoto. Jegò bëcé mòżemë ùzdrzec wszãdze. Biwô „diôblô góra” i „diôbli kam”, „diôbli wãzeł” (nié do rozpińtlaniô) i „diôblô szpéra” (òrtopedowi bùdaj). Kaszëbsczé lëdztwò znô wiele ôrtów diôbłów, a kòżdi mô jiné miono, pòstacëjô ë przirodnosc. Lucëper, Jerk, Latawc, Zgrzecha, Zgrzidlôk, Skarbówc, Mamón, Skamżoch ë nôbarżi znóné: Pùrtk ë Smãtk.

Biblografijô

1. Róża Ostrowska i Izabella Trojanowska, Bedeker kaszubski, Wydawnictwo Morskie, 1974 rok.

2. Fridrich Lorentz i Adam Fischer, Tadeusz Lehr-Spławiński, Kaszubi – kultura ludowa i język, 1934 rok.

3. Ryszard Kukier, Kaszubi bytowscy, Wydawnictwo Morskie, 1968 rok.

4. Julian Przyboś, Słoneczko – antologia polskiej pieni ludowej, PIW, 1953 rok.

5. Jędrzej Cierniak, Źródła i nurty polskiego teatru ludowego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963 rok.

6. Władysław Kirstein i Leon Roppel, Pieśni z Kaszub, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego, 1958 rok.

ZELONY JAN

Bina prawie pùstô. Mùzyka. Pòkazëje sã Roczitnica. Wëczarziwô wid i pòtrzébną do pierwszégò òbrôzka dekoracëjã.

ROCZITNICA

Niech sã òbzelenią

Niech zakwitną słowa

Niech spiewają ë tuńcëją

W tã sobótkòwą noc.

Płinie fala z jezora

Baladowim żochã

Napijta sã słowa

Ti szëmiący mòwë

Zaklinóm waj na òdżiń,

Zaklinóm waj na wòdã,

Na słuńce, miesąc, gwiôzdë,

Na wiater ë szargòtã.

Niech sã słowa zdzywùją czarama

Niech sã mëslë zamëslą gwiôzdama

Niech sã òczë zaczarzą ùrzekã

Niech wanożą wòdą, niebã, rzéką.

(Z dôleka czëc je spiewanié)

Słëchôjta jak o kòchanim las gôdô

Lasã jidze czerwińcowô balada.

Roczitnica znikô, pò sztërkù wnëkiwają Dzéwczãta.

DZÉWCZÃTA (półgłosno)

Wej, Janie, Janie,

Janie zelony,

Lôtają lestë,

Lôtają lestë,

Na wszëtczé stronë.

JULISZKA

A czedë sã të,

Zelony Janie òżenisz?

BIÉTKA

A czedë sobie

Białkã narajisz

ANKA

Dzysô sobótka

niewiele czasu, niewiele.

BARBÔRKA

Zelony Janie

Gdze twòje lesné weselé?

(czëc je spiewanié ë mùzykòwanié Knôpów)

JULISZKA

Jidą, Knôpi, jidą

Rëszno pòdspiewùją.

BARBÔRKA

Chcemë sã schòwac,

Niech sami tuńcëją.

Dzéwczãta skriwają sã gdze pòpadnie. Knôpi wchôdają, kòżdi, wedle swiãtojańsczégò zwëkù na Kaszëbach, niese wialgą wietwã klónu. Z wietwów robią lasyk, w jaczim pùdze sã schòwac.

Dzéwczãtom.

Chòranka – tuńc.

KNÔPI

Sziszczi chòdzą, zwònczi brzãkają

Kawalérze dzewùsów szukają.

Jenkù, jenkù,

Gdze są dzéwczãta,

Tra la la, Ti ra la!

Te niebòżãta!

Knôpi spiewając wëbiegiwają szukac Dzéwczãtów. Dzéwczãta wëlôtiwają z tacënkù, tuńcëją ë spiewają.

DZÉWCZÃTA

Wej, jidą, jidą, òbzeleniałi

Ùcékôj dzéwczã, bë ce nie wzãlë.

Ùcékôj, ùcékôj, przed knabasama

Przed tima, przed tima,

Tima lorbasama!

Dzéwczãta ùcékają, wrócają knôpi ë dali tuńcëją ë spiewają.

WÒJTK

Jô widzôł dzéwczã, piãkné jak aniół

Tã jô bë miec chcôł

Teszno mie je za nią

KNÔPI

Pòmagôj, pòmagôj,

Zelony Janie

Dôj pannom pesznotã

I zakòchanié.

DZÉWCZÃTA

Midzë klonama, zelonyma klonama

Nëkają knôpi

Wszëtczima stronama.

JULISZKA (skriwającô sã za klónã)

Në, Józefkù, parobeczkù,

Szukôj so białeczczi.

JÓZEFK

Në a jak jô ji móm,

Na paróna, szukac?

DZÉWCZÃTA (krijącé sã)

Jic, Józefkù do dzewùsa

W òczenkò pùkac.

JÓZEFK (pòdchôdô do drzewa, za jaczim stoji Juliszka)

Pùk, pùk, w òczeneczkò

Pòj, Juliszkò, kòchaneczkò

Sama, jedinô.

Wëprowôdzô Juliszkã zeza bómë.

KNÔPI

Je tu widzałô

Julka, Juliszka –

òstónie.

Bò te Józefka

te widzałégò

dostónie.

SYLWIN (pòdchôdô do bómë, za jaczim skriwô sã Biétka)

Pùk, pùk w òczeneczkò

Nëże, Biétkò, kòchaneczkò

Sama, jedinô.

Wëprowôdzô Biétkã zeza bómë.

KNÔPI

Je tu widzałô

Elżbiétka, Biétka –

òstónie.

Bò te Sylwinka

Bò te widzałégò –

dostónie.

Knôpi ë Dzéwczãta òdchôdają pôrama do lasa. òstaje leno Wòjtk.

WÒJTK (pòdchôdô do bómë,za jaczim skriła sã Barbôrka)

Pùk, pùk w òczeneczkò

Pòj, Barbôrkò, kòchaneczkò

Sama, jedinô.

BARBÔRKA (wëchôdô z ùtaceniô)

Nie pùkôj w òczenkò, nie pùkôj!

Nôpierwi skrzëpic czarzącëch pòszukôj.

Zatańcëjã z tobą sobótkã w lese

Czej mie Diôbelsczé Skrzëpice przëniesesz

Na Dzéwczi Górze, hej na smùżkù,

Przetańcëjã z tobą noc do renuszka.

WÒJTK

Barbôrkò mòja, dzéwczë miëłi,

Tak mie bez żôlu w piekło wësyłôsz?

Ale jô móm mòcnô głowã:

Z diôbłama so pòradzã

Dóm ce doradã!

BARBÔRKA

Jô żôdny doradë nie brëkùjã

Mdzesz miôł skrzëpice, zatańcëjã.

Hej, rumbôj dija i rumbôj rzekłô

Niech spiewô spiéwka

Pòzarzekłô!

Do ùzdrzeniô na Dzéwczi Górze

Gdze kwitnie parpac ë dzëwé róże.

Wëbiegô.

WÒJTK

Do ùzdrzeniô, Barbôrkò miëłô!

Żebë të midzë kwiatama nie zbłądzëła.

Të na Dzéwczą, jô na Łësą –

Mùszã wzyc skrzëpice biésom.

Jak zabawa, to zabawa:

Tu sobótka, a tu szabat!

Wëbiegô. Pòkazëje sã pòchada Dzéwczãtów ë Knôpów niosącëch bòrdë kwiatów ë zelégò.

DZÉWCZÃTA ë KNÔPI (spiewają)

Hej, Janie, Janie, zelony Janie

Zarzekni nam kòchaniô

Na swiãto sërcobraniô.

Przez lilewé lëpinë

Proszą ce dzewùlinë.

Przez słoneczné dzewannë

Proszã wiesczé pannë.

A przez złoté jôrczi

Proszą kôpów pôrczi.

Niech sã zdarzi

Niech sã zdarzi

Të nama ùczarzi

Të nama ùczarzi

Kòchaniô!

Wëchôdają. Znowa pòkazëje sã Roczitnica-Czarzbónka.

ROCZITNICA (wòłô scëchłim głosã)

Hej, Bracënkù Roczitnikù!

Roczitnik wbiegô.

ROCZITNICA

Słëchë leno!

òna chce Diôblëch Skrzëpic spieklónô.

ROCZITNIK (ùceszony)

To bądą smiészné wice

Skòrno Dzewùs chce Dôbelsczé Skrzëpice

A co knôp?

ROCZITNICA
Knôp? To dô chitrich lësów

Bądze szukôł skrzëpice ù biésów.

ROCZITNIK

Cos mie gôdô mòja lesnô skóra

Że bądze robòtë fóra.

ROCZITNICA

Przez Pùrtkòwé stegnë nëkôj za nim

Mùszimë gò wspòrac czarami.

ROCZITNIK

Tej sostrzëco, Roczitnico-Gùslarzëco

Nicht bez czarów so nie dô radë w żëco.

Bądzemë wiedno wëgriwalë

Na Dôbelsczich Skrzëpicach, wejtale!

Wëbiegô.

ROCZITNICA

Ùczarzã dzëwanną, lëpinama

Macerzónką, drzónã, rozmarinama.

Tuńcã, spiewã, parpacą, klónã

I nym Janem, Janem zelonym.

W CHËCZI STARKA AGÙSTA

Stark Agùst przëprôwiô tobakã wedle receptë, jaką nalôzł wiôldżi stôri knédze.

AGÙST

Móm tu ùstôw òd tobaczi

A przë tim nie bële jaczi:

„Lëstë bëlno pòmieloné

Chłądë përzinkã spôlóné

W dënicë krąc tobacznikã

Pòkropi kąsk arszenikã

Czichniesz nibë starô krowa

A zażiwka ju gòtowô”.

(zażiwô tobakã ë czichô, czëc je klepanié)

Chto tam znôù bół-bół-bół?

WÒJTK

Wòjtk, tuwò jem sã wzął.

AGÙST (odmikô ùredowóny)

Co za miëłô gòscëna

Mój wnuk òd samégò rena.

(przëzérô so Wòjtkòwi z wszëtczich stron)

To je knôp! Co nowégò, mów!

WÒJTK (téż uredowóny)

Stark, wejle, rëszny, zdrów!

AGÙST

Na Kaszëbach, lato, zema

Kòżdi stark sã bëlno trzëmô

Tak ju mómë wiedno w zwëku

Czë w maju, czë téż w gòdnikù.

WÒJTK

Knôpóm z zymkòwą redoscą

Do kòchaniô sërca roscą

AGÙST (domëslno)

A dzéwczã jak sã nazéwô

WÒJTK

Në… to je Barbôrka żëwô.

Starkù mój lùbòtny baro

Jô brëkùjã twoje czarë

Starkù, jakąs radã cos tam

Rzecze, jak skrzëpice dostac?

AGÙST

A pò co cë taczé granié?

WÒJTK

Na Barbôrczi zakòchanié

AGÙST

Zachcało sã biésny nótczi

òd szabatu do sobótczi?

WÒJTK

Tak jak leno mój dzewùs chcôł

Tak tej skrzëpice bądze miôł

AGÙST

Jak òna ce ùdostała

Tej jô bądã mùszôł dzałac

Do Pùrtków tam stegna jidze

Kòl ni biésnicã je widzec

òna skrëtwë skrzëpic znaje

Sama na nich chãtno graje

WÒJTK

Diôbli łãczk w biésnicë rãkach

Apartnô to je chòranka

AGÙST

Wez tedë kaszëbsczé nótë

Mdzesz spiewôł pò drodze do te:

Szedł knôp do lasa

Ùtnął bùk do basa.

WÒJTK

Szedł dali nie rzekł nic

Ùtnął brzóskã so skrzëpic.

RAZÃ

Hej grô strëna òd basa

Hej da, hej rasa sasa!

AGÙST

Wez frantówczi, a jesz różk tobaczi

Wez na drogã swòje aczipaczi!

WÒJTK (scyskô starka, wëbiegô ë spiewô)

To są Skrzëpczi, to je Bas

Tu chëcz starka, a tam las!

Hej grô strëna òd basa

Hej da, hej rasa sasa!

KÒL BIÉSNICË LATAWICË

Biésnice Latawica i Łiska rëchtują szabat.

ŁISKA

Jem sama czëła:

Na wszëtczé stronë

Wòłają: Janie, Janie zelony!

Ju jima sobótka zacygô swiat

Wińce na wòdze, parpacë kwiat.

Na Dzéwczi Górze, dzysô wieczórkã

Czej słuńce zańdze za to jezórkò

LATAWICA

A më na Łësą, pò cemkù, nocą

Czedë gwiôzdë na niebie sã złocą.

ŁISKA

Hej! – Biésów Latawica

Biésëtnica

Brzëdolnica

Ë ta Riżô, ë ta Łësô

Kòżdô prosy swégò biésa.

Òba tańcëją ë spiewająco nazéwają Diôbłów.

ŁISKA

Pùrtk

Smãtk

Skarbówc

LATAWICA

Zgrzëdlôk

Zgrzécha

Latawc

ŁISKA

Mamón

Skamżoch

Pieczelnik

LATAWICA

Diôblin

Smòlôk

Paskùdnik

(pò tuńcu)

Biésnice, kmòterkò Łiskò,

Scygni nocą na ògniskò.

Jô nastrojã skrzëpicã diôbelską

Na nótë kaszëbskò-wieską.

Bò dzys je prawie móda takô:

Folklor, lëdowiznë jakòsc.

Hu, ha!

ŁISKA

Hej!, na górze, na Łësy zabawa

Lecã, lecã rëchtowac szabat

Sôdô na miôtlëcã ë òdlatëje.

LATAWICA

Za krótkô swiãtojańskô noc, za krótkô,

Nie zmògnie Szabatu Sobótka.

(wòłô)

Latawc, Latawc

Pòj sã mie tu, pòj sã!

LATAWC (z dôleka)

Chto wòłô, chto wrzeszczi?

LATAWICA

Jô, biésnica, nie bój sã.

LATAWC (wlatëje)

Jo! Co chcesz mùlkù kòchóny?

LATAWICA

Tuwò bądze tuńcowóné

A jô ni móm kòrków nowëch

Na nen wieczór szabatowi

Ë do te jem bez warkoczi

Mój Latawcu, mój ùroczi

Lec na jôrmark, kup mie botë

Na te móje nãtné pótë.

Jesz parukã ë bùrsztinë

Mój Latawcu, mój jediny.

Czej lecã na Łësą gôrã

Mùszã krzniãtą miec frizurã.

LATAWC (chwôtô biésnicã w pół, zaczinô z nią tuńcowac, spiewô)

Latawico, biésnico miłô

Żebës kòrków nie zgùbiła.

Żebës reno, zemną rosą

Nie szła dodóm czësto bòso.

LATAWICA

Hej, Latawcu, biésów drodżi

Nie martw sã ò mòje nodżi.

Bò jak zgùbiã kòrczi w lese –

Të na krzepce mie przeniesesz.

LATAWC

Dobri szpôs tynfa wôrt!

Nie przegôdô notë czôrt.

Ju lecã, òstani zdrowô,

Na nen jôrmak do Wejrowa.

Wëbiégô.

LATAWICA

Ùdôł mie sã nen mój Latawc, ni ma co!

Bądą chmòtrë mie falszëwé! Ho, ho, ho!

Riżé kruzë ùpiãté w cop na głowie

Ë bùrsztinë, ë wińc rozmajrónowi.

Terô chcemë chùtkò wësłac pòsła

Żebë sã nowina Pùrtkóm niosła.

Nëkôjta! Diôbelsczé Skrzëpice

Bò ju rozëgracëjô jidze.

Czëc je pòbrzãkiwanié, muzykòwanié. Diôbelsczé Skrzëpice gnają w pòdskòkach. Biésnica chwôtô łãczk, zaczinô grac.

LATAWICA i SKRZËPICE (spiewają)

Ùmdra, ùmdra

Ùmdra – ra – ra

Spiewô nota

Grô Maszkara,

Tradi – radi

Ra – la – la –

Rumbôj – dija -da.

LATAWICA

Nëkôj, nëkôj, bòrã, gajã

Zwòłôj całą biésną zgrajã

Wszëtczé diôbłé, Pùrtczi, biésë

Hej, na Górze, hej, na Łësy.

Tradi – radi

Ra – la – la –

Rumbôj – dija -da.

SKRZËPICE

Hej, Diôblinë, Pieczelniczi

Smòlôczi ë Paskùdniczi

Smãtczi, Zgrzéchë ë Mamónë

Ùmdra, ùmdra, dali w tanë

Tradi – radi

Ra – la – la –

Rumbôj – dija – da.

LATAWC

Ju wiater zaklãti w kòminie swiszcze

Na pùrtkòwiznã! Na pùrtkòwiszcze!

(Skrzëpice wënëkiwają z nótą wiatru)

LATAWICA (tajemno, bòjącë sã, żebë ji nicht nie pòdezdrzôł, szmërgô do beczczi rozmajité zelé)

Terô psô ruta,

Wilczô jagòda,

òstë, pòkrziwë

Ë lesnô wòda

Zélné kąpanié!

Z ni Latawica

Wëskòknie młodô

Ë piãknolicô!…

Z beczczi cygną sã farwné dimë. Czarzącé widë wanożą pò scanach. Biésnica rozeblekô sã do kąpaniô. Wnym sztërkù jizba òbrôcô sã ò sto òsmëdzesąt stopni – ë wej jesmë przed chëczą Latawicë. Z bëna lecy spiewanié kąpiący sã czarzelnicë.

LATAWICA

Kąpała sã Kasza w mòrzu

Pôsała Kòniczi w zbòżu…

W czerenkù chëczë pòdkrôdają sã Wòjtk ë Roczitnik

ROCZITNIK

Ju krótkò notë czëjã

Bò psy rutą zalatëją.

Zazérają do òkna.

WÒJTK

Leno czë mdze chca òtemknąc

Pò ùszë w ti beczce mòknąc?

ROCZITNIK

Mòże jã chòranka skruszë,

Chòc w beczce sedzy pò ùszë.

Të pòd òknã wdzëczno spiewôj

A jô skrijã sã za drzewa.

WÒJTK

Latawica mòja złotô

Dôjże gãbë chòc za płota

Dôjże, bò mie wzã òskòma,

Jak nie dôsz – òstanã doma.

Zelónô łączka, wej jałówc

Na co ce zmiarti nen Latawc?

Lepszi kawalér je w chëczach

Niżle diôbeł, jô ce rzeczã!

Bół, bół, w òczeneczkò,

Pòj Biésnico, kòchaneczkò.

LATAWICA

Chto tam klepie?

WÒJTK

Wòjtk, co gò z daleka przëgnało

òtemknąc chëcz bë sã przëdało.

LATAWICA (wëchilô sã z òkna)

Za chòrankę chcesz gòscynã?

WÒJTK

Jo, Biésnico, jo jedinô!

LATAWICA

Nôpierwi mie gòsckã przënies.

WÒJTK

Co?

LATAWICA

Trzë skòpicą trëcëznë żnije.

WÒJTK

To mô bëc ale darënk!

LATAWICA

Òsłowati të jes w głowie

To na picé gadzënowé,

Jaczé diôbłë, cwiardô głowo,

Nazéwają gadzënową.

WÒJTK

Szaczer-macher, rôz sã żëje!

W trzë minutë dóm trzë żnije.

Wëbiegô.

LATAWICA (wëchôdô przed chëcz)

Zdrzita, zdrzita, jaczi skòczny

Òn je wierã w gãbie mòcny.

Trzeba bëło franta nëkac,

A nié na Latawca czekac.

Òn jak diôbeł je zôzdrosny,

Jesz mie wlëmi, to je gwësny.

Wbiégô chmòtra Brzëdolnica.

BRËDOLNICA

Wpadła jem tu jak pò òdżin,

Latawico, prosto z drodżi.

Wej rëchtujã sã na szabat,

Në a tuwò przikrô sprawa:

Pòżicz mie lëbiszkù trochã,

Bò mie Diôblin nie chce kòchac.

Òddóm zelé pò niedzelé.

(rozgòrzónô)

Ach, żebë gò diôbli wzelë!

LATAWICA (przënosy zelé)

Môsz tu lëbiszk ë nie czekôj

Wieczór jidze, dzéń ùcekô.

BRZËDOLNICA

Lecã do swé chëczë mieszkac…

Dôm ce gãbë za lëbiszka!

LATAWICA

Chto jã weznie, heretnicã

Takô brzëdkô, Brzëdolnicã!

Żebë chòc jesz mądrô bëła

To bë mòże narajëła

Ë za rodżi wzã te Czarta.

Gra bë bëła swiéczczi wôrtô.

Czëc je spiewanié Wòjtka. Wbiegô z trzema blëszczącyma żnijama.

WÒJTK

Wrócôm całi, jidã zdrowi

Z ti przigòdë gadzënowi!

LATAWICA

Jak mô bëc przigoda cëdnô

Do trzecégò razu wiedno!

Trzeba spełnic trzë warunczi,

Taczé w bôjkach są rachùnczi.

WÒJTK

Tej jô przëniósł trzë gadzënë

Dlô Diôblinë, dlô jediny.

A të mie w nôdgrodã rzecze

Jak skrzëpice scygnąc w chëczë.

LATAWICA

Mój të malowóny knôpkù

Chcesz terô nabic mie w czôpkã?

WÒJTK

Nëże, nié w czôpkã le szpòrtã.

Smiéchã wëgrôsz nawet z czurtã!

LATAWICA

Kò mie nie je do smiéchu

(beczi)

Bò mie skrzëpice wzął Zgrzécha.

(jamroce)

Miôł jô fidle, mój panie, miôł,

Grôł jem na nich, piãkno grôł

Rozmajité kòzanczi, wej

Falszëwò na mie zdrzelë, tej.

WÒJTK

A gdze szukac diôbła Zgrzéchë?

Jic przez jaczis stegnë cëchë?

LATAWICA

Gdzes przez mòrzkùle ë błota

Na smãtkòwé cëszé kòta.

Nëkôj za nima!

Gwësno je nalézesz

Gwësno tam sã pòtkôsz,

Ze Skrzëpicama.

WÒJTK (spiewô na melodëjã „Kaszëbsczich nótów)

Tu je bagno, a tam błota

Wilczé zelé, dzëwô cota.

Tu je Smãtk, a tam zabawa

Diôblinë z Biésama skôczą

Zabawa

Wej skôczą

Pòd ólszką bagno, błoto

Wilczé zelé, dzëwò cota.

Refren spiewô Wòjtk razã z Biésnicą. Mògą tuńcowac. Z przëspiewką Wòjtk wëbiégô.

LATAWICA

Ju të Diôbelsczich Skrzëpic

Nie dostóniesz, nie dogònisz

Ju të w bagnie, pòd ólszkama

Òstóniesz, òstóniesz…

PÙRTKOWÉ STEGNË

Lesné pùstczi. Roczitnica zbiérô zelé ë kwiatë.

ROCZITNICA

To na miëłosc

To na zgòdã

To na młodosc

To na ùrodã

Nen falszëwi

Nen zdradlëwi

Chòc tak baro

Ùroklëwi.

(spiewô)

Biôłé czarë – nenufarë

Hej na wòdze

Lepi bë cë bëło, knôpie

Pò ni nie chòdzëc.

Dzëwi różë kòl jezora spitôj

Òna pòwié czedë parpac zakwitô.

Z westrzódka lasu wòłają Diôbelsczé Skrzëpice.

SKRZËPICE

Hej, pòmòże, głosu spiewający.

ROCZITNICA

Hej, chto wòłô?

SKRZËPICE

Instrumeńt grający

ROCZITNICA

Co sã dzeje

SKRZËPICE

Jem zmila drogã

Wëgrac z błotama ni mògã.

ROCZITNICA

Òd czedë to jaczis fidle

Pò bagnach gònią jak bidle

Òstawi nótë skôcz prosto

Tam gdze żurawinë roscą.

SKRZËPICE (z dôleka)

Hyc! Hyc!

ROCZITNICA (zachãcająco)

Hop! Hop!

(Diôbelsczé Skrzëpice stoją przed Roczitnicą).

SKRZËPICE

Përznã skrzëpka, trochã chłop.

Kłôniają sã.

ROCZITNICA

Jak je, tak je:

Nibë Fidle, Nibë Biés!

Gdze ce niese, hej pò lasu

Të grający skrzëpkòbiésu?

SKRZËPICE

Diôbłóm na ne Pùstczi Mëri

Niosã wejle rôczbã terë,

Łësô Góra, jigrë, smòła

Noc szôlónô, noc wesołô

Ù, ha! ha! Ù ha! ha!

Biésy Skrzëpk Biésnicom grô!

ROCZITNICA

Nié na szabat, sobótkã

Wëgrôj jakąs skòczną nótkã.

Swiãtojańską jasną nocką

Wëgrôj nótkã, wëgrôj skòczną

Rumbaj dija, rumbaj da

Radi, radi, u – ha – ha!

SKRZËPICE

Nie kusë wróżkò, bò ni mògã

Rozkôz Cotë! Jidã w drogã

Në jo, piãknô Roczitnico!

Skrzëpice wëbiegiwają.

ROCZITNICA

Pòtkómë sã na ksãżëcu!

Bò dzys zmògô sã dzéń z nocą

A mòc dobra ze złą mòcą.

Roczitnica jidze do lasa. Robi sã corôz cemni. Zaczinają swiécëc switczi, a mòże robôczczi swiãtojańsczé (!?) – Chto tam wié! Gdzes dalek pòkazëją sã cénie Wòjtka i Roczitnika, skôczącëch pò bagnie ë do tëch skòków ritmiczno, a z gòrzã spiewającëch:

WÒJTK I ROCZITNIK

Za – ba – wa! Hu – lô – biés!

Pòd ól – szka – ma! Mòrz – kù – la -ma!

Wil – czé ze – lé! Dzë – wi bes!

WÒJTK

Zdrzi le, diôble, kòl tëch krzaków

Swiecą òczë wilkòłaków!

ROCZITNIK

Gwësno biésë dëtczi suszą

Strzébrem, złotem, chcëwëch kuszą.

WÒJTK

Gdze le stãpniesz, tam je zdrada

Noga w bagno bądze sadac

ROCZITNIK (pòmôgô wëdostac sã Wòjtkòwi z bagna)

Za – ba – wa! Hu – lô – biés!

Wil – czé ze – lé! Dzë – wi bes!

Pò sztërkù ùswiniony błotã, sapiącë ë jiszczącë sã – Wòjtk ë
Roczitnik wchôdają na pierwszi plan.

WÒJTK

Ale më dostalë w gnôtë

Mie jaż bòlą całé pótë!

ROCZITNIK

To bëła diôbleskô nóta

Pò kòlana sedzëc w błotach

Brrr

Òtrzisô sã.

WÒJTK

A jesz do tegò mëdżi

Całé karna, całé nëdżi,

ROCZITNIK

Topielëzna, bagnowiszcze

To ju krótkò pùrtkòwiszcze.

WÒJTK

Tërô më sztërk òdpòczniemë

Ë tobaczczi zażëjemë.

Czichają.

ROCZITNIK

Niech nama jidze!

WÒJTK

Zdrówkò!

WIJTK I ROCZITNIK

Niech Pùrtk zdżinie!

Czichają corôz głosni, scëskają ë sã smieją. Niespòdzajno wchôdô Bòrowô Cotka-Bòrowica.

BÒROWICA

Nëże, frantë, kùńc z tim trzôskã

Bò drzewiãta pùdą z lôska,

Sarnë, jelénie ë dzëczi

Jak wa bądzeta tak rëczëc.

WÒJTK

Wëbôczce, Bòrowô Cotko

Proszã tu tobaczi, chùtkò.

ROCZITNIK

Terô mdzemë czichac cëchò:

Niech las rosce

Niech złi niechô.

BÒROWICA

Tedë sëpni wiôldżi sôrk.

(pòcygô, chce czichac cëchò, le to ji nie wëchôdô)

Ala że z tobaką, Pùrtk!

WÒJTK

Dôjta miészk, to jô òdsëpiã

Niech wami plużi, w nos szczipie.

BÒROWICA

Dzãkùjã ce wiele razy.

A gdzesz të tak dzysô łazysz?

WÒJTK

Jô dzys jidã z Roczitnikã

Ù diôblinów skrzëpic szëkac.

BÒROWICA

Kùsy Pùrtk wej z bańdą całą

W gòscyńcu balëją smiało.

WÒJTK

Tej jidzmë do gòscyńca!

ROCZITNIK

Hene kòle smólnika!

BÒROWICA

Nim pùdzesz – chcemë so zażëc.

Nã tobakã bądã czarzëc.

(bierze òd Wòjtka różk z tobaką)

Pùrtka zelé, Pùrtka zelé

Zjinaczi nen swiat na zeléń.

(òddôwô Wòjtkòwi różk)

Jak le dôsz Diôblinie zażëc

Tej òbôczisz co sã zdarzi

– Wej wszëtkò pùdze w zeloné.

WÒJTK

Dzãkùjemë, biwôj zdrowa

Të Bòrowico bòrowô.

ROCZITNIK

Spieklónô, òj spieklónô

Tobaka zaczarzónô!

Wòjtk ë Roczitnik wëlôtiwają.

BÒROWICA

Pùrtka zelé, Pùrtka zelé

Zjinaczi nen swiat na zeléń.

Z zaklãcym òdchôdô w las.

GÒSCYŃC

Diôbłë piją i spiewają. Gòscynny jima ùsłużëwô.

DIÔBŁË (spiewają:)

Pije Skamżoch do Mamóna

Mamón do Diôblina

Pije Zgrzécha do Smòlóka

A Smòlók do Pùrtka.

GÒSCYNNY

A czej wëpiją

To mòcno sã biją

Rumbôj dija, rumbôj dija

Ale sã mòcno biją!

Dôbłë zaczinają sã bic, kùfle lôtają w pòwietrzim, w całoscë je rajbach. Wlôtiwô Latawc.

SMÒLÓK

Latawc, latawc, terô przëszła twòja kòléj

Czej nie pòstawisz ùtopimë ce w smòle.

LATAWC

Ju cë sã Smòlókù, tãgò głowa cziwô

Niech wama bądze – jô stôwióm beczkã piwa.

GÒSCYNNY

Nie dôm ani piwa, ani gòrzôłczi.

A gdze dëtczi, ò nich të Diôblë môłczisz?

LATAWC

Dóm módną parukã

Mòcné kòrczi jiné

Na głowa ë nodżi

Dlô wastnë Gòscynny.

Jesz do te bursztinë

Jak złoté gwôzdeczczi

Na szëjã snôżëchną

Pannë Gòscynneczczi.

GÒSCYNNY (pò namëszlenim)

Dôj paruka zarô

Baba mie wëwtôrzô

Że ji zemno baro

W ùszë ë gajdinë.

A znôù wastineczka

Jak to panieneczka

Chca bë miec pôcórczi

Bùrsztinowé sznurczi.

LATAWC

Në tej niech sã tu kùlô

Całô beczka te piwa

Niech bùrsztinë smùlą

Szëjã ny piãkny dzéwë!

Beczka sã kùlô, Gòscynny wëchôdô z darnënkama dlô białczi ë córczi.

DIÔBŁË

Hejże, hejże, Pùrtkù,

Wej pôli sã piekło

Diôbłe w kòzym nórtkù

Jednym sã ùpiekło.

Zgrzécha cygnie Pùrtka za ògón.

PURTK

Le mie biôj, të Zgrzéchò,

Òd mòjégò përca.

Bądze z tobą lëchò

Gôdóm to òd sërca.

DIÔBŁË

Hej, Gòscynny, léj piweczkò

Zapisz na scanie

Zapłacy to kòchaneczka

Jak ją dostanã

Rumbôj dija, rumbôj dana

Kòchaneczkò ùkochónô!

Kùfle zaczinają lôtac ë ò diôbelsczé łepë szturac. Tańcëją Diôbłë, tańcëją Beczczi, co wkùlałë sã ze sklepù Gòscynnégò. Kùfle szturają ò łepë Diôbłów, szturają o beczczi, tak jakbë bëłë spełniwóné toastë. Diôbłé chcą pic dali – kùfle jima ùcékają, beczczi zastôwiają drogã. W całoscë je niepòrządk, rozwôlanié gòscyńca. Wnëkiwô ùrzasłi Gòscynny.

GÒSCYNNY

Jeny! Co sã tu dzeje?

PÙRTK

Kùsy Pùrtk dzys szôleje!

ZGRZÉCHA (cygnie Mamóna za ògón)

Mamón, Mamón, skriwôj ògón

Wëcygôj dëtczi

Mùszisz płacëc Gòscynnémù

Za naszé zbëtczi.

MAMÓN

Zapłacymë, zapłacymë na jeséń

Czej òzłocą sã drzewa w lese.

PÙRTK

Zapłacymë, zapłacymë kòl jeseni

Czej sã nam błoto w Złoto przemieni.

GÒSCYNNY

Në, nie wëpkùj diôble kùsy

Dôwôj dëtczi abò bùksë.

DIÔBŁË

Czëł të terô, Pùrtkù brzëdczi –

Abò bùksë, abò dëtczi

PÙRTK

Czë ce to nijak nie razy

Bë bez bùksów diôbeł łazył,

Co jinégò bëło w raju…

Na Kaszëbach nié w zwëczaju

DIÔBŁË

Hej Diôbłë jo wama pòwiém:

Za Gòscynnégò zdrowié!

MAMÓN

Żëcé baro zdrowié lëdô

Niech le pieńdze w diôbłë jidą.

DIÔBŁË

Pijmë, pijmë rumbôj dana

òd wieczora jaż do rana.

GÒSCYNNY

A jô òd rana do rana

Do Lëcëpra, òj dana, òj dana

Napiszã skargã ë tam pùdã

Przez wòdë, szkòda gôdac.

Diôbłë wkół òbchôdają Gòscynnégò – tuńcëją ë spiewają.

DIÔBŁË

Nié, Gòscynny, nié do piekła

Nié, Gòscynny, nié do piekła

Tam je takô hëc jaż wscekłô

I… rumbôj dija, rumbôj da!

GÒSCYNNY (nëkô Diôbłów ë spiewô)

Nażarté czurtë jidzta précz,

Nażarté czurtë jidzta précz

Jak nie òddôta, mdzë lëchò,

Tej sprzedóm piekło, kùpiã chëcz!

PÙRTK

Pòmëslënk je baro głupi!

Chto cë dzysô piekło kùpi?

Diôbłé rikają òd smiéchù. Timczasã kòl dwiérzi czëc je klepanié ë brzãczenié Diôbelsczich Skrzëpic.

GÒSCYNNY

Chto tam je?

SKRZËPICE

Pòsłańc òd tëch czarzelniców

Hewò rôczbã móm dlô waju

Diôbłë, Pùrtczi ni ma wiców

Dzys na Łësy, dzys mają

Czarzelnice szabat, szabat

Rumbôj dija, raba, raba!

Skrzëpice grają. Diôbłë sã krącą.

PÙRTK

Zdrzi, Góscynny, to cë je grajk

Fidlikùje jak jaczi zajk.

A Skrzëpice dérno grają,

Diôbłe so w tuńcë nëkają.

A òn zwòni ë brzãczkùje

Czarzi, bãbni, ginglotuje.

W gòscyńcu wej bë sã przëdôł

Taczi grajny, taczi jeden!

Piekło òstawi na bòkù

Wez le grajka ë dôj pòkù.

SKRZËPICE

Czë to wajé głëpé szpòrtë,

Czë waj przeniéwiérnosc, czurtë?

PÙRTK

Òstani w gòscyńcu, sedzë

Më jã brëkùjem w ny biédze.

Wicy trzôskù, corôz głosni

Jôchù, jôchù, nama rosni!

DIÔBŁË

Rumbôj dija, rumbôj dónô

Diskòteka rozwrzeszczónô!

GÒSCYNNY

Në tej Skrzëpice są mòje

A wa rąter stądka, co je!?

DIÔBŁË

W górã tëpë, w górë rodżi

Ë na Łësą Górã, w nodżi!

Ju hù!

Nëkają z gòscyńca. Gòscynny wkłôdô skrzëpice do pùsti beczczi, prawie tak, że jima je widzec le głowã.

GÒSCYNNY

W dzéń bądzesz strasził wróble na pòlach,

W nocë mdzesz grôł ë spiewôł w swawòlach.

A terô w gòscyńcu le òpasuj

Jô mùszã do Kartuz, pò zapasë.

Wëchôdô. Przez òkną zdrzą Roczitnik ë Wòjtk.

ROCZITNIK

Òn bë przedôł, przedôł

Za sklonkã kòrnusa

Ne Skrzëpice wëdôł

Diôbelsczégò kùsa.

WÒJTK

Zamieniłë pòsłańca na zôrãcznika

Skrzëpice pòbrzãklëwé, gdze je mùzyka?

SKRZËPICE

Nie chcã ptôchów straszëc, ani tuwò grac

Òdemknita dwiérze – mdã stądka nëkac.

Wòjtk ë Roczitnik wchôdają bënë.

ROCZITNIK

Dokądka dzywny mùzykù

Pò co stądka të môsz zmikac.

Ani diôbłów, ani lëdzy –

Dlô kògù bądzesz sã biédzył?

SKRZËPICE

Tridi radi, rôd nie rôd

Równak pùda sobie stąd!

WÒJTK

Òstawi złich, z nama bądze,

Stani dzysô w jednym rządze.

Żebë diôbłë ce nie wzãłë

Do naju karna wstąp smiało.

Wòjtk pòmôgô wëdostac së Diôbelsczim Skrzëpicom z beczczi.

SKRZËPICE

Niech tak bądze, jidã z wama

WÒJTK (do Roczitnika)

Wejle kłobùk z brzãczëdłama,

Z pãkã tëch farwnëch blewiązków

Rozmajitëch szléfków, stążków!

ROCZITNIK

Chcemë leno, chcemë leno

Rumbôj dóta

Przëstrojic do grajków karna

Naj kamrôta.

WÒJTK

Ùpiãkszimë, przëstrojimë òd nowa,

Żebë na nie chcałë pannë czikrowac.

Wòjtk ë Roczitnik stroją Diôbelsczé Skrzëpice.

SKRZËPICE

Trądle jesz są w głowie

W brzëchù grô mùzyka

Graje, dudni, zwòni

W Diôbelsczich Skrzëpicach

Wszëtkò wëspiewô ë wëgraje

Nen dzëwi zaczarzony grajek.

ROCZITNIK

Tej na lëdową, na skòczną nótkã:

Szewca, biésowégò ë… na sobótkã…

Roczitnik ë Skrzëpice chcą nëkac, ale drogã zastôwiô jima Wòjtk.

WÒJTK

Stójta! Jesz achtnąc mùszimë

Wastnã. Co ji òstawimë?

Mòże tedë na òkrasã

Za Skrzëpice Bùrczibasa?

ROCZITNIK

To bë bëło widzało

Z tim to cë sã ùdało!

WÒJTK

Hej, Roczitnik, kóńsczi ògón!

ROCZITNIK

Zarô mdã gò czarowôł!

Wëbiégô ë decht prawie wrócô z kòńsczim ògònã.

WÒJTK

Kładze w beczkã, leje wòdą

(do Skrzëpic)

Të mù mëlodëjã pòdôj!

Roczitnik òd razu robi tak jak mù kôżą. Wòjtk zaczinô cygnąc za wëstający z beczczi ògón. Roczitnik pòléwô gò wòdą. Tak chutko zrobiony Bùrczibas zaczino pòbùrkiwac. Sklrzëpice cëchò brzãczą, jakbë chcałë dodac Bùrczibasowi dëcha.

WÒJTK

Në òn ju rozmieje grac

Tej muszimë stądka wiac.

ROCZITNIK

Wiej leno wiej, wiej le wiej

Ë na ògón wòdë lij.

Wëbiégô w ritm dzywny mùzyczi Bùrczibasa, wiatru ë brzãdzeniô nëkającëch Diôbelsczich Skrzëpic. Wiater zamikô gòscyńc, chtërny znikô w westrzódkù nadchodzącégò na pierwszi plan lasu.

DZÉWCZÔ GÓRA

Z dôleka je czëc spiewanié. Wchôdô Roczitnica, pòprawiô dekòracëjã. Rëchtuje las do mającëch są rozegrac òbrôzków.

ROCZITNICA

Òj, na jezoro, na głãbòczi

Ë na las, na zeloné

Hej, zapôlą sobótkã

Òdżin-Wid bądze badac:

Gdze kòchanié, gdze zdrada

Kòmù redosc, kòmù żôle.

Wpôdô Barbôrka. òbzérô sã na wszëtczé stronë.

ROCZITNICA

Gdze tak nëkôsz, piãknô Barbôrkò?

BARBÔRKA

Szczescô szukóm, Roczitnico-Gùslôrkò

ROCZITNICA

Cemnym lasã, sama, jedinô?

Dzywnô z cebie dzéwka trina.

BARBÔRKA

Sama jedninô, jedinô w cemnym lese

Błądzã, szukóm…gdze nen Wòjtk skrzëpice niese.

ROCZITNICA

A gdze të gò wësłała pò ne skrzëpice?

Czë do jawòra?

BARBÔRKA

Nié.

ROCZITNICA

Tej do lëpińca!

BARBÔRKA (zjakòsałô)

Do nëch diôbłów… tak sobie… dlô szpòrtu…

A òn do piekła, kòzéł ùpiarti!

ROCZITNICA

Mòże òn mô knôpa ùrzeczony

Zeloné òczë mù doprawioné

A terôskù z diôbłama so miészô

Ë Mamónowi pieńdze przesëszô.

BARBÔRKA

Wej, ju lecã! Z diôbła skórã scygnã!

Ë za niã Wòjtka z piekła wëcygnã.

Nëkô.

ROCZITNICA

Dzewùsë, dzewùsë òbarchniałé

Mdzesz miôł, Wòjtkù, białkã ògłëpiałą.

(òdchôdô do lasa a pòwtôrzô sobie ë drzewóm)

Òdżin-Wid bądze badac:

Gdze kòchanié, gdze zdrada.

Pò sztërkù na miotlëcë abò na jaczis jiny tërlece przëlatëje Latawica. Nie je do kuńca òblôkłô, je na bósôka, na głowie mô czile biédnëch pailotów.

LATAWICA

Wieczór sã do nocë schilô

Ni ma czasu ani chwilë

A jô łësô, a jô bòsô

Jakże sã pòkôzã biésom.

Przëlatëje Biésnica.

LATAWICA

Hej, Biésnico, të jes czëła?

Czë nie furgnął Latawc tuwò?

BIÉSNICA

Szãtopiérz, biéda furgnãła

Latawca jem nie widzała.

(konspiracëjno ë przekãsno)

Wiém, że w gòscyńcu gùtorzëł,

Z drëchama pił piwò, stożëł,

Tej jak wrôcôł òd Wejrowa.

LATAWICA

Chto ce to gôdôł?

BIÉSNICA

Gòscynnô.

LATAWICA

A czimże płacył za piwo?

BIÉSNICA

Bùrsztinama, kò tak biwô!

LATAWICA

Co të rzeczesz? Bùrsztinama?

BIÉSNICA (jaż ni mòże skric zadowòleniô)

Ë paruką, ë kòrkama.

LATAWICA

Lecã szukac negò draba,

Ale mdzesz miôł dzysô szabat!

Wëlatiwô.

BIÉSNICA

Ale wscekłô, ale złô!

Rumbaj dija, hó, hó, hó!

Wpôdô Łiska, a za nią jiné Biésnice.

ŁISKA

Łësô pùstô, dzëwé lasë

Gdzeż są te Pùrtczi, wërwasë?

BIÉSNICA

Wiém, że w gòscyńcu fest pilë.

ŁISKA

Gwësno stegnë pògùbilë.

BRZËDOLNICA

Chcemë jich szukac!

ŁISKA

Hej sostrzëce

Czarownice, Latawice.

Dali, dali za Pùrtkama

Mdzemë walëc miotlëcama.

Wszëtczé Biésnice wëlatiwają żebë szukac Pùrtków. Pò sztërkù ùczajôszkã wbiegiwają: Wòjtk, Diôbelsczé Skrzëpice ë Roczitnik.

ROCZITNIK (òbzérô sã ë cknie)

Tu gdzes są Biésnice chiżé

Mie sã zdaje corôż blëżi.

WÒJTK

Chòwôj skrzëpice, nëkôj w krzaczi?

ROCZITNIK

A të co?

WÒJTK

Dóm jima tobaczi.

Roczitnik ë Skrzëpice skriwają sã. Wòjtk, ùdającë, że szukô kwiatu parpacë spiewô.

WÒJTK

Tobaka, tobaka

Wòniającé zelé

Na swiątk, na piątk

Ë na niedzelã.

Smãtkom ë smùtkom

Chãtno pòmòżé

Nen baranowi

Z tobaczką różk

Na swiątk, na piątk

Ë na niedzelã

Tobaka, tobaka

Wòniającé zelé.

Wpôdają Biésnice na miotlëcach ë òbtôczają Wòjtka kòłã.

BIÉSNICA

Midzë gaje, midzë drzewa

Chtos tu ò tobace spiewô.

WÒJTK

To jô jem. Wòjtk ze wsë Wdzydze.

BIÉSNICA

Nocą w lese?

WÒJTK

Zbiéróm ridze.

BIÉSNICA

Në, Knôpkù, z szôloną głową

Chcesz ridze w noc czerwińcową?

WÒJTK

Bò mie parpac nie wërosła

A dzéwka z jinyma pòszła

Na sobótkã, na mùzykã

Tej jô grzëbów w trôwie szukóm.

Jidã midzë gaje, drzewa

Ò tobaccze sobie spiewac.

BIÉSNICA

Nëże të wdzydzczi Wòjtkù

Tej na miotlëcã pòj tu!

Szabat, szabat na Łësy Górze

Òstaw parpac ë dzëczé róże.

BIÉSNICE (spiewają i tuńceją zalécającé sã do Wòjtka)

Smãtkóm ë smùtkóm chãtno pòmòżé

Baranowi tobaczny różk mòże.

Na swiątk, na piątk ë na niedzelã

Tobaka, tobaka, to zelé.

WÒJTK

Zanim pòlecymë w chmùrë

Sôrk tobaczi, diôblé córë.

Stanita kòłã, kòłã zaklãtim

Niech tobaka pùdze wama w piãtë.

Wòjtk wëcygô różk i daje zażëwac pòcobicą Czarownicom.

WÒJTK

Zelé, zelé, zeleni, zeleni

Na zeloné wszëtkò sã przemieni.

Na swiątk, na piątk ë na niedzelã

Tobaka, tobaka, to zelé.

Wszëtczé Biésnice narôz spełniwają toast tobaką. W całoscë czich je jak z mòzdzérza. Robi sã cemno. W cemoscë dochôdô głos Roczitnicë.

ROCZITNICA

Nie leno roscą jak ólczi czësto

Niech zaszëmią wierzbòwą rozestą

Bò dzysô biôtkùje sã dzéń z nocą

A mòc dobrô biôtczi ze złą mòcą.

Wrócô wid. Na placu Czarowniców pòkazëją sã Ólszczi, w jaczé Biésnice òstałé zmienioné.

ROCZITNIK

A terô grôj, grajku

A las niech spiewô

Czej tuńczą Biésnice

Zamienioné w drzewo.

Pòchada Biésniców-òlszków prowadzonô przez Skrzëpice ë Roczitnika jidze i spiewô.

CHÓR

Wanożiłë Biésnice stegnama

Stôwałë sã nad wòdą ólszkama

Robiłë tam czarë nad czarama

Wëprôwiałë z tima bùrsztinama.

Pòchada Biésniców dżinie. Wòjtk za nima zdrzi.

WÒJTK

Nie mdzeta ji wicy dzecë straszëc

Nie mdzeta sëpac piôskù do kaszë

Nie mdzeta mléka òdbiérac krowóm

Zadrzewita Łësą nad ną wòdą.

Czej Wòjtk to gôdô wnym slôdë pòdkrôdają sã Diôbłë.

PÙRTK

Hej Skarbówc, Mamón, Zagrzécha

Nëże, dali na Wòjcecha

Smòlók, Diôblin, Przechéra

Nëże, dali…Tyralierą!

PÙRTK

Napôdac! Napôdac!

Rogów, kòpëtów nie żałowac!

Atakòwanié Diôbłów je corôz wikszé. Nëkanié. òbchôdają Wòjtka.

DIÔBŁË

Nie ùcekniesz, miëłi ptôszkù

Pòj do piekła, pòj Wòjtôszkù.

Wpôdô Barbôrka.

BARBÔRKA

Nëże Pùrtczi, diôbłé wscekłé

Bądzeta wa straszëc piekłã?

Stój, Diôblinie, Pùrtkù stój!

Nie dóm Wòjtka, òn je mój!

Zasłôniô sobą Wòjtka. Diôbłë òkrążëwają Barbôrkã ë Wòjtka.

MAMÓN

Zdrzéta, zdrzéta, jistny dzéw!

PIECZELNIK

To je ti Barbôrczi spiéw.

LATAWC

To ta spòsobnô

PASKÙDNIK

To ta szëkòwnô…

PÙRTK

Ejże, wëlechnô, dôj kùszka!

Pùrtk chce Barbôrka kùsznąc. Wòjt wëcënô w jegò diôbli pësk, tak mòcno, że jaż Pùrtk sã przewrôcô. Dôbłë sã smieją.

WÒJTK

Mósz tu kùszka, to je w gãbã

Rechùj terô swòje zãbë

DIÔBŁË (krzikają z redotë)

Zdrzéta co to za pòmiana

Dostôł w gãbã na przemianã!

Pùrt pòdnôrzô sã z zemi ë wrzeszczi. Përznã cãżkò jidze mù z dikcëją.

PÙRTK

Czegò rëczisz, jeden z drëdżim

Do robòtë, diôblé słudżi!

Łapac, wiązac ë za karã

W piekło Wòjtka ë Barbara!

Diôbłë òprzestôwają sã smiôc. òkrążëwają Wòjtka ë Barbôrkã corôz barżi zacësniającé kòło. Krzikają. Jim dłëżi, tim jich je corôz wicy.

DIÔBŁË

Pùrtk,

Smãntk,

Skarbówc,

Zgrzëdlôk,

Zgrzécha,

Latawc,

Mamón,

Skamżoch,

Diôblin,

Pieczelnik,

Smòlók,

Paskùdnik…

Ju ni ma widzec w ti ùrmie Wòjtka ë Barbôrczi. Diôbłë wëlôzającé spòd zemi wszëtkò zasłoniają. Robi sã corôz cemni. Wnym, nad klónama ùkazëją sã Biôłé Dëchë: Dëch Skrzëpic ë Aniółek Stróż Skrzëpicznégò Dëcha.

DËCHË

Stójta, pieczelné mòce!

Dzysô naj biôłô mòc

Swiãtojańsczi płomiń

Wej swiãtojańskô noc.

Urzasłé Diôbłë òdskòcziłë na bòczi, przecérają òczë, skriwają sã jeden za drëdżim.

SKAMŻOCH (cëchò do Diôblina)

Diôblin, cos sã w górze bieli.

Czë to dëchë, czë Anieli?

DIÔBLIN

Splëni ne òkropné słowa

Gdze diôbłë z aniołama?

SKAMŻOCH

Ju ze strachù ledwò stojã

Diôblin! Jô sã dëchów bòjã!

Chcemë nëkac, z nama mdze biédno

Jô ale miôł dëchów strach wiedno.

Czej Skamżoch jamrëje nad klonama Dëchë robią „Dëchowé ewolucëje”, przë zwãkach ni to perkusëji, nié to zaczarzony Skrzëpicowi nótë.

DËCHË

Dali, diôbłë, na kòlana

Bò dzys noc swiãtégò Jana.

Diôbłë klëkają. Wòjtk ë Barbôrka pòdchódają pòd drzewò.

DËCHË

Na kòlana, w zemia nosë

Ë nie wrzeszczec w piekłogłosë!

PÙRTK (wadzy na tëch, co jesz nie klëczą)

Na kòlana, na kòlana!

Rumbôj dija! Rumbôj dana!

(wali jich pò łepach, kùreszce sóm klëkô)

Czim mòżëmë słëżëc dëchóm?

Nôpòkòrni, klëkóm, słëchóm.

DËCHË

Rozkazëją Biôłé czarë

Pùscëc Wòjtka ë Barbarã.

PÙRTK (drëżącym głosã)

Bëlnô Barbôrkò ë Wòjteczkù

Jidzta leno so dodómeczkù.

Ju nie chcemë zgùbë waszi.

Leno nas dëch niech nie straszi!

DËCHË

Hej wa Pùrtczi, Pieczelniczi

Zgrzéchë, Smãtczi, Paskùdniczi

Zamiast łazëc so pò lese

Marsz do piekła! Tam sã biesëc!

DIÔBŁË

Niskò dëchóm sã kłóniômë

W piekło zarô ùcekômë.

Wëbiegiwają, przepichają sã ë trącają – bëlë chùdżi zdżinąc.

ROCZITNIK (wëlatëje zeza drzewa)

A to nam sã szpòrt ùdôł

Biôłé czarë, biôłé cuda.

Krzikającë wëbiegô z Diôbłama.

BARBÔRKA

Wòjtk, Wòjtula, òsóbny

WÒJTK

Hej, Barbôrkò, spòsobnô.

WÒJTK (wëprowôdzô skrzëpice zeza drzewa)

Mósz tu Skrzëpice, mósz të Skrzëpka

Wej terô dzyrskò mòżesz hòpkac!

SKRZËPICE (wrëjarskò do Barbôrczi)

Hej, hop! Hej, hop!

Grô ë spiewô Skrzëpicoknôp!

BARBÔRKA

Jenkù! Grają ë gôdają!

Brzãczą ë zwòniają.

WÒJTK

Mòżesz tuńcowac tak do rena

Barbôrkò, jak z Pùzdrowa Léna.

BARBÔRKA

Cemną nocą sobótkòwą

Mògë tuńczëc wiedno z tobą.

Jô òbiéca, tej tak bądze

Nicht mie nie mdze sądzëc!

Pòj, të Wòjtkù, mój kòchóny –

Grôj, të grajkù zaczarzony!

Wchôdô Roczitnica, cygnie Barbôrkã za rãkã ë pòdprowôdzô do Wòjtka.

ROCZITNICA

Tu je sławetnô naj Barbôrka – òstónie.

òna sławetnégò Wòjtka, wej – dostónie.

ROCZITNIK

Wòjtk z Barbôrką

Skrzëpice z grëpą

ROCZITNICA

A më jak córką

Z ùrzekłą tëpą!

Roczitnica ë Roczitnik òdchôdają w las ë zeloné. Wnëkiwają Dzewùsë, Knôpi ë Mùzykańce. Diôbelsczé Skrzëpice dołącziwają do Mùzykańtów.

KNÔPI

Hej sobótka, sobóteczka,

Pòj sa do mie, të dzéweczka

Tej sej, të dzegùrzo, nëkôj

Òd ògnia të nie ùcékôj!

DZÉWCZÃTA

Môłô nocka, cemnô nocka

Pôlëła sã do północka

Barbôrka sã nie wëspała

Bò chùsteczkã wësziwała.

KNÔPI

Wësziwała, wësziwała

Wòjtkòwi darowała.

Môłô nocka, cemnô nocka

Pôlëła sã do północka

WSZËTCË

Hej wieczór krótczi

Pôlmë sobótczi

Na Dzéwczi Górze

Niech tuńczi òdżin

Niech parpac wschòdzy

Ë dzëczé róże!

W tuńcu òdchodają wespół pòchadą pôlëc sobótkã.

(Kùńc)

Овај унос је објављен под Преводи / Tłumaczenia / Dolmaczënczi / Übersetzungen / Translations. Забележите сталну везу.