Prace kaszuboznawcze

Ewa Rogowska, Marek Cybulski

Prace kaszuboznawcze

Książki, Artykuły językoznawcze, Recenzje, Materiały biograficzne, Sprawozdania, Materiały dydaktyczne, Inne

Książki:

1. M. Cybulski, Rząd czasowników w kaszubszczyźnie, Gdańsk – Rumia 2001, ss. 201.
2. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas starszych, Gdańsk 2001, ss. 103.

3. E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

4. R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, Gdańsk 1992, ss. 84.

Artykuły językoznawcze:

1. M. Cybulski, Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 15, Gdańsk 1989, s. 23–35.

2. M. Cybulski, O kaszubskim tłumaczeniu Biblii [w:] Pomorsky slowiany. Tezy konferencii do 120-riczczia z dnia narodzennia M. W. Breczkewycza. 25–26 zowtnia 1990 r., Ternopil 1990, s. 74–76.

3. M. Cybulski, Rząd czasowników w prozie Alojzego Budzisza, [w:] Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Kielce 1992, s. 157–165.

4. M. Cybulski, Nazwiska łebian na podstawie „Spisu alfabetycznego właścicieli niemieckich z r. 1946–1948 [w:] Studia kaszubsko-słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej (Łeba 11–13.05.1992), pod red. J. Tredera, Łeba 1992, s. 69–76.

5. M. Cybulski, Narzędnik przyczasownikowy w kaszubszczyźnie, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 19–20, Gdańsk 1994, s. 139–141.

6. M. Cybulski, Fazowé czasniczi w kaszëbiznie, [w] Jazyki małyje i bolszije. In memoriam Acad. Nikita I. Tolstoi . Slavica Tartuensia IV, Tartu 1998, s. 89–94.

7. M. Cybulski, Kaszubskie słownictwo potoczne związane z usypianiem dzieci, [w:] Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce, cz. 3, pod red. H. Sędziak, Łomża 1999, s. 98–101.

8. M. Cybulski, Fleksja czasowników w „Żëcym i przigodach Remusa” A. Majkowskiego a powstawanie znormalizowanego języka kaszubskiego, [w:] Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 169–173.

9. M. Cybulski, Przypadek dopełnienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich tekstach literackich Majkowskiego, Budzisza i Drzeżdżona, „Gdańskie Studia Językoznawcze” 2000 (faktycznie 2001), VII, s. 25–33.

10. M. Cybulski, Przypadek orzecznika rzeczownikowego w kaszubskim zdaniu, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, część V: Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej, pod red. H. Sędziak, Łomża 2001, s. 55–61.

11. M. Cybulski, Opozycja a : á w deklinacji kaszubskich rzeczowników, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 2001, s. 109–128.

12. M. Cybulski, [Hasła:] Dopełniacz cząstkowy, Kaszubszczyzna w szkole, Orzecznik w kasz., Rudnicki Mikołaj, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2002.

13. M. Cybulski, Kaszubskie czasowniki oznaczające jedzenie i picie, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VI: Słownictwo i frazeologia polszczyzny mówionej, pod redakcją H. Sędziak, Łomża 2002, s. 51–57 .

14. M. Cybulski, Problemy składniowe na studenckim lektoracie języka kaszubskiego, [w:] Z problematyki kształcenia językowego. T. II. Składnia – teoria a praktyka szkolna i akademicka, pod red. H. Sędziak, Białystok 2002, s. 241–249.

15. M. Cybulski, Kaszubskie nazwy ciernika, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VII: Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym, pod red. H. Sędziak, Łomża 2003, s. 35–42.

16. M. Cybulski, Kaszëbsczé czasniczi o znaczenim bic, [w:] Slav’anskije jazyki: ot prosthlogo k nastojashchemu. K. XIII Mezhdunarodnomu sjezdu slavistov (L’ubl’ana, 15–21.08.2003) (Slavica Tartuensia VI), Tartu, 2003, s. 194–198.

17. M. Cybulski, E. Rogowska, Nazwy rodzimych ryb morskich w dwu kaszubskich słownikach (Sychty i Trepczyka), „Acta Cassubiana” t. IV, Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 261–274.

18. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Składnia kaszubska, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, red. naukowy E. Breza, Opole 2001, s.185–201.

19. E. Rogowska, Pluralne nazwy roślin w „Słowniku gwar kaszubskich” B. Sychty, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, t. 19 (1 I 1992–31 XII 1992), Gdańsk 1993, s. 136–137.

20. E. Rogowska, Pluralne nazwy roślin w „Słowniku gwar kaszubskich” B. Sychty, Zeszyty Naukowe UG. Filologia Polska. Prace Językoznawcze nr 19–20, Gdańsk 1994, s. 181–187.

21. E. Rogowska, Nazwy roślin uprawnych w „Słowniku polsko-kaszubskim” Jana Trepczyka, [w:] Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego. Slawistyka nr 9, Gdańsk 1998, s. 191–202.

22. E. Rogowska, Z kaszubskiego zielnika: Pierwiosnek, „Pomerania” 1998, nr 3, s. 29–30; Bratki polne, „Pomerania” 1998, nr 4, s. 60–62; Fiołki, „Pomerania” 1998, nr 5, s. 47–49; Glistnik jaskółcze ziele, „Pomerania” 1998, nr 6, s. 53–54; Fiołek polny, „Pomerania” 1998, nr 6, s. 54; Kąkol, „Pomerania” 1998, nr 7/8, s. 76–77; Ostróżeczka polna, „Pomerania” 1998, nr 10, s. 42–44; Krwawnik, „Pomerania” 1999, nr 1, s. 45–46; Płucnica islandzka, „Pomerania” 1999, nr 2, s. 36–37; Chrobotek reniferowy, „Pomerania” 1999, nr 2, s. 37–38; Sasanka, „Pomerania” 1999, nr 4, s. 45–46; Tojad, „Pomerania” 1999, nr 7, s. 46–47; Tasznik, „Pomerania” 2000, nr 1, s. 62–63; Śnieżyczka przebiśnieg, „Pomerania” 2000, nr 3, s. 54–55.

23. E. Rogowska, Nazwy roślin u Majkowskiego, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku 27–28 V 1998 r., pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 137–147.

24. E. Rogowska, Synonimia i polisemia w kaszubskich nazwach przebiśniegu i śnieżycy wiosennej, „Gdańskie Studia Językoznawcze” VII, 2000, s. 123–136.

Recenzje:

1. M. Cybulski, Lecha Bądkowskiego wanoga po wschodniopomorskim średniowieczu [rec. L. Bądkowski, Młody książę, Gdańsk 1980], „Pomerania” 1983 nr 1–2, s. 46–47.

2. M. Cybulski, Wspomnienia belfra [rec. Z. Prószyński, Z belferskiego podwórka, Gdańsk 1985], „Pomerania” 1984 nr 9, s. 28.

3. M. Cybulski, Dawne obrzędy i obyczaje wg Odyńca [rec. W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1986], „Pomerania” 1986 nr 7, s. 36.

4. M. Cybulski, Kaszubszczyzna w centrum badań morfologicznych [rec. K. Handke, J. Majowa, J. Zieniukowa, Studia z morfologii języków północno-zachodnio-słowiańskich. Założenia badawcze i źródła, Wrocław 1986], „Pomerania” 1987 nr 12, s. 38 .

5. M. Cybulski, O miejscu kaszubszczyzny w rodzinie słowiańskiej inaczej, „Pomerania” 1988 nr 4, s 47 [rec. A. Furdal, Z zagadnień klasyfikacji kulturowej języków słowiańskich, „Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6. Językoznawstwo”, s. 101–109]

6. M. Cybulski, Z dziejów rozwoju literackiej kaszubszczyzny [rec. H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny, Wejherowo 1987], „Pomerania” 1988 nr 10, s. 42–43.

7. M. Cybulski, Rec. ks. Władysław Łęga, Blaski i cienie. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich, oprac. Jan Walkusz, Wejherowo 1997, „Rocznik Gdański” t. LVIII, z. 1, Gdańsk 1998, s. 231–233.

8. M. Cybulski, Dr. Florian Ceynowa Jana Karnowskiego i Jerzego Tredera [rec. J. Karnowski, Florian Ceynowa, oprac. J. Treder, Gdańsk 1997], „Rocznik Gdański” 1998, z. 2, s. 216.

9. M. Cybulski, Kaszubska szkoła na Głodnicy [rec. W. Bobrowski, Kaszubska szkoła w Głodnicy – szansa i nadzieja wyzwolenia, Gdynia – Głodnica 1996], „Norda”, 29 V 1998.

10. M. Cybulski, Rec. ks. J. Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta 1909–1982, Gdańsk – Pelplin 1997, s. 296, Język Polski” LXXX (2000), s. 299–301.

11. M. Cybulski, Tajemnice kaszubskich słów [rec. H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka. Zabytki. Kontakty językowe, Gdańsk 1998], „Pomerania” 2000 nr 2, s. 78–79.

12. E. Rogowska, Słowianie pomorscy [rec. Pomorśki słowjany. Tarnopolskie Slawistyczne Prace Historyczno-Filologiczne, t. II], „Pomerania” 1991 nr 7–8, s. 56.

13. E. Rogowska, Kaszubszczyzna wśród języków słowiańskich [rec.: Słowiańskie pogranicza językowe. Seria „Język na Pograniczach”], „Pomerania” 1993 nr 3, s. 31–32.

14. E. Rogowska, Materiały z II Konferencji Słowińskiej [rec.: Studia kaszubsko-słowińskie. Red. J. Treder], „Pomerania” 1993 nr 4, s. 50–51.

15. E. Rogowska, Bliżej regionu i ucznia [rec.: Bliżej regionu i ucznia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993], „Pomerania” 1993 nr 11, s. 33.

16. E. Rogowska, Historia pomorskiej polszczyzny [rec.: Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów), t. 5, pod red. K. Handke, Warszawa 1993], „Pomerania” 1994 nr 1, s. 33.

17. E. Rogowska, (rec.) Gdańskie Studia Językoznawcze, t. VI, Gdańsk 1995, „Pomerania” 1996 nr 4, s. 74–75.

18. E. Rogowska, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim [rec. H. Popowska-Taborska, W. Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, s. 434], „Pomerania” 1996 nr 5 (277), s. 66–67.

19. E. Rogowska, Pomorska polszczyzna, [rec.] Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów), pod red. K. Handke, t. VII, Warszawa 1966], „Pomerania” 1997 nr 7, s. 73–74.

20. E. Rogowska, Rec. Kaszubszczyzna – Kaszëbizna, red. nauk. Edward Breza, Opole 2001, s. 341, „Język Polski” LXXII (2002), nr 5, s. 376–379.

21. E. Rogowska, Rec. Justyna Pomierska, Przësłowié samò sã rodzy w głowie. Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami, Oficyna Czec, Gdańsk 2002, ss. 161; Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle. Materiałë dlô szkólnëch. Programy, rozkłady, konspekty i scenariusze. Òbróbk: W. Czedrowskô, D. Pioch, J. Tréder, Oficyna CZEC, Gduńsk 2001, ss. 275, „Acta Cassubiana” t. IV, Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 319–325.

22. E. Rogowska, Rec. Zenon Lica, Słownik wyrazów kaszubskich w utworach Hieronima Derdowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ss. 127, „Acta Cassubiana” t. IV, Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 315–318.

23. E. Rogowska, Rec. Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod redakcją Jerzego Tredera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Oficyna Czec, Gdańsk 2002, 253 s., „Poradnik Językowy” 2003, nr 1, s. 58–63.

Materiały biograficzne:

1. M. Cybulski, Prof. Dr hab. Hanna Popowska-Taborska, „Acta Cassubiana” Gdańsk 2001, t. II, s. 437–438.

2. M. Cybulski, Ksiądz Walenty Dąbrowski, „Gwiazda Morza” 1986 14, 21 II.

3. M. Cybulski, Mniej znana karta twórczości Mikołaja Rudnickiego, „Pomerania” 1988 nr 12, s. 34–35.

Sprawozdania:

1. M. Cybulski, Polszczyzna regionalna na Pomorzu [sprawozdanie z konferencji „Polszczyzna regionalna na Pomorzu”, Jastrzębia Góra 23–25 IX 1983], „Pomerania” 1983 nr 12, s. 47.

2. M. Cybulski, Polszczyzna regionalna Pomorza [sprawozdanie z konferencji „Polszczyzna regionalna Pomorza”, Jastrzębia Góra 22–24 IX 1993 r.)] [w:] Rocznik Gdański 1994, z. 1, s. 226–227.

3. M. Cybulski, Tydzień Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. „Posłaniec Warmiński” 1988 7 II [sprawozdanie z III Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdańsku, listopad 1987].

4. M. Cybulski, Nazwy i dialekty Pomorza [sprawozdanie z II Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego z 12 XI 1988], „Pomerania” 1989 nr 3, s. 43.

5. M. Cybulski, O Kaszubach w Tarnopolu [sprawozdanie z konferencji „Słowianie pomorscy” w Tarnopolu na Ukrainie z 25–26 X 1990 r.], „Pomerania” 1991 nr 3, s. 41–42.

6. M. Cybulski, Polszczyzna regionalna Pomorza [sprawozdanie z V konferencji „Polszczyzna regionalna Pomorza” w Jastrzębiej Górze z 24–26 IX 1991 r.], „Pomerania” 1991 nr 11–12, s. 51–52.

7. M. Cybulski, Konferencja z cyklu „Polszczyzna regionalna Pomorza” [sprawozdanie z VIII konferencji „Polszczyzna regionalna Pomorza” w Jastrzębiej Górze z 23–25 IX 1997 r.], „Rocznik Gdański” t. LVIII, z. 1, Gdańsk 1998, s. 268–269.

8. M. Cybulski, Florian Ceynowa – człowiek i badacz [sprawozdanie z VII Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego „Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś”], „Pomerania” 1999 nr 2, s. 40–41.

9. E. Rogowska, Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś [sprawozdanie z III Sympozjum Dialektologiczno Onomastycznego „Nazwy Pomorza dawniej i dziś”], „Pomerania” 1991 nr 3, s. 46.

10. E. Rogowska, O Kaszubach na Kurpiach, „Pomerania” 1996 nr 10, s. 68.

11. E. Rogowska, Sprawozdanie z promocji I tomu Słownika etymologicznego kaszubszczyzny H. Popowskiej-Taborskiej i W. Borysia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie, „Rocznik Gdański”, t. LVI, 1996, z. 2, s. 171–172.

12. E. Rogowska, IX Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, „Poradnik Językowy” 2003, nr 3, s. 51–54.

Materiały dydaktyczne:

1. M. Cybulski, E. Gołąbek, Godomë po kaszëbsku [cykl siedemnastu lekcji kaszubskiego emitowanych w TVP pr. II od 11 XI 1990 r. do 30 VI 1991 r. co dwa tygodnie, drukowanych w „Gazecie Gdańskiej” od 8 XI 1990 r. do 27 VI 1991 r. co dwa tygodnie i w „Pomeranii” 1990 nr 11–12, 1991 nr 1–2, 1991 nr 4 jako wkładki].

2. M. Cybulski, E. Gołąbek, Godomë po kaszëbsku II [cykl dwudziestu lekcji kaszubskiego emitowanych w TVP pr. II od 6 X 1991 r. do 19 VI 1992 r. co dwa tygodnie, drukowanych w „Gazecie Gdańskiej” od 4 X 1991 r. do 17, 18 VI 1992 r. co dwa tygodnie].

3. M. Cybulski, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka kaszubskiego [w:] E. Gołąbek, Rozmówki kaszubskie, Gdynia 1992, s. 276–291.

4. M. Cybulski, E. Gołąbek, Godomë po kaszëbsku III [cykl dwudziestu lekcji kaszubskiego emitowanych w TVP pr. II od 2 X 1992 r. do końca czerwca 1993 r., drukowanych w „Gazecie Gdańskiej” od 1 X 1992 r. i w „Naszym Tygodniku” od 2 X 1992 r. do dwa tygodnie oraz w „Pomeranii” 1992 nr 10 i 1992 nr 11 jako wkładki].

5. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni. Część pierwsza. Samogłoski ustne, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001, nr 2, s. VIII.

6. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni. Część druga. Samogłoski ustne. Samogłoski nosowe, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001 nr 3, s. V–VI.

7. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni. Część III. Spółgłoski, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii”2001 nr 4, s. IX.

8. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni. Część IV. Rzeczowniki, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001 nr 5, s. VIII.

9. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni, Rzeczowniki (2), Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001 nr 6, s. X.

10. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni, Czasownik. Czas teraźniejszy, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001 nr 9, s. VIII.

11. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni. Czas przyszły prosty. Czas przyszły złożony, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001 nr 10, s. VIII.

12. M. Cybulski, Piszemy po kaszubsku. ABC kaszubskiej pisowni. Czas przeszły. Tryb przypuszczający. Tryb rozkazujący, Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001 nr 11, s. VIII.

13. M. Cybulski, Cwiczenczi, „Najô uczba”, dodatek do „Pomeranii” 2002, nr 3, s. V.

14. M. Cybulski, Cwiczenczi, „Najô uczba”, dodatek do „Pomeranii” 2002, nr 6, s. V.

15. M. Cybulski, Cwiczenczi, „Najô uczba”, dodatek do „Pomeranii” 2002, nr 9, s. V.

16. M. Cybulski, Cwiczenczi, „Najô uczba”, dodatek do „Pomeranii” 2002, nr 10–11, s. III.

17. M. Cybulski, Zwãczi, jistniczi i czastniczi. Cwiczenczi, „Najô uczba” nr 19, s. III, dodatek do „Pomeranii” 2003, nr 1–2.

18. M. Cybulski, Cwiczenczi, „Najô uczba” nr 23, s. V, dodatek do „Pomeranii” 2003, nr 7–8.

Inne:

1. M. Cybulski, Kaszubskie jasełka, „Pomerania” 1986 nr 3, s. 26 [rec. przedstawienia z Mściszewic].

2. M. Cybulski, Sierakowickie dzwony, „Pomerania” 1986 nr 11, s. 32.

3. M. Cybulski, Regionalizacja nauczania w kaszubskiej szkole na lekcjach języka polskiego, „Pomerania” 1987 nr 6, s. 43–44.

4. M. Cybulski, Cassubia non cantat?, „Życie Muzyczne” 1987 nr 7/8, s. 14–16.

5. M. Cybulski, Jana Trepczyka kaszubska pieśń, „Życie Muzyczne” 1987 nr 7/8, s. 23.

6. M. Cybulski, Czy mówi się po kaszubsku? – głos w dyskusji, „Pomerania” 1988 nr 2, s. 22.

7. M. Cybulski, Lekcja w Stężycy, „Pomerania” 1988 nr 4, s. 32.

8. M. Cybulski, Kaszubszczyzna na Jasnej Górze, „Pomerania” 1990 nr 7–8, s. 46.

9. M. Cybulski, „Sycyna” o Kaszubach, „Pomerania” 1996 nr 19, s. 68.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.