Katilina

Leon Heyke

Szôłôbùłczi

AGÙST SZLÔGA * KATILINA

Katilina

Szôłôbùłka w trzech aktach z prologã i epilogã

OSOBË

Sztudeńt I – Katilina – Żôłnierz – Sztudeńt w prologù

Sztudeńt II – Cicero – Sztudeńt w epilogù

Mroch – Gbùr – Cylinder

Kùba

Gnida z Głódkòwic

Pòzãck – karczmôrz w miesce

Karczmôrz na wsë

Mroszka – Białka – Białka II

Frana – starszô córka

Werka – młodszô córka

Sąsôdka, Cëgónka, Białka II, Szãkôrka, Dzewùs, Kawaler, Trzej Ricerze, Ksążã, Starszi, Pòmòrzón, Krziżôk, Wòjska, Strôszk, Biôłô Pani, Lëdze, Białczi, Chłopiãta

PROLOG

(Na Górze Zómkòwi w ruinach stôrôżëtnégò grodu. W jadalny jizbie cygnie sã dłudżi stół a przë nim stoją trzë stółczi. Scanë są pùsté. Je cemnô noc, ale jaczis magiczné swiatło rozwidniô scenã. Północ sã zbliżô, môłnia chlaszcze. Wchòdzã trzeji ricerze, sôdają przë stole i zaczinają kòstkòwac. Rozmòwa jich je prowadzónô w fòrmie trzënostégò wiekù. Gôdka jich je pòwólnô i dobitnô)

PIERSZI

Tej biłi bòje na naszégò ksãca.

DRËDŻI

Krziżaków gònił pò całim swiece.

TRZECY

I cągle dobił. To bił cy wòjarz.

PIERSZI

Chòc swiat sã całi na niegò zwalił…

DRËDŻI

Òn ani krokù sã w tił nie copnął.

TRZECY

I nasza chwała jak słońce rosła.

PIERSZI

To biłi czasy. Dzysészi człowiek…

DRËDŻI

Zabiwa ò nas. Niewdzãczny ludze!

TRZECY

Nadchòdzy człowiek. Ùmikac z drogi!

(Ricerze zabiérają kòstczi i spiesznie òdchòdzą. Znikô magiczné swiatło, robi sã cemno, le môłnia mërgô. Karczmôrz wprowôdzô òstróżnie sztudeńta do ti zaklãti jizbë i swiécã mù zapôlô)

KARCZMÔRZ

To je tu ten gród, ò chtërnym gôdają,

Że ò północë wëchòdzą stroszczi,

I biada temù, co nie dô so radë,

Ùderzi grzëmòt i òn przepôdô.

SZTUDEŃT

Tu mie sã widzy, tu jô chcã òstac

I witro jô wama òpòwiém wszëtkò,

Co tu sã dzało i jak mie pòszło.

Bóg zapłac panu za radã i pòmòc!

KARCZMÔRZ

Jô bądã sã mòdlił a czejbë miało

Co złégò sã stac, to tu tim òknã

Wëskòczëc na dół i do mie zmëkac.

Jô bądã czuwôł i żdôł na zôkrzik.

SZTUDEŃT

Òbawë ni ma, mie nic sã nie stónie.

Jô reno wrócã. Tej ùcztã wëstawic

I mie jak króla ùraczëc w karczmie!

Nadchôdô północ, Bóg zapłac panu.

(Milczącë karczmôrz òdchòdzy, przë dwiérzach jesz rôz na swégò gòsca przez chwilã pòzdrzi i tej sã òddali. Sztudeńt òbeńdze bôdawczo całą jizbã, w kùńcu òdsënie westrzédny stółk i ùsadnie naprocëm widzów. Swiéca migô na stole. Wëjimô zégark i scwierdzô gòdzënã)

SZTUDEŃT

Je pół do dwanôsti, nadchòdzy chwila,

Na chtërnã jô mùszã, niech je jak biwô,

Sã przëgòtowac. Chto mądri, òbmiszlô.

(Wëjimô z zônadrë bùdlã wina, naléwô w czeliszk i pòpijô znawczo)

To wino je dobré, niech żëje karczmôrz!

To dëdżi mie dodô. – Jak to sã rozlégô

Pò całim grodze! Cëdowny tu òdzéw!

(Pòpijô. Wëjimô z zônadrë paczkã swiéc i ùstôwiô je pòprzez całi stół. Je jich razã dwanôsce. Òbzérô sã wkół)

Tak, terô je jasni i mdze mie lepi.

Tak sóm tu sedzëc, czej serce wiesołé,

To bëc ni móże. Jó flét móm ze sobą.

(Wëjimô z zônadrë flét, zestôwiô gò, przëkłôdô do ùst i skłôdnie wëgriwô rozmajité fantówczi)

SZTUDEŃT

Jó całi ju òbszedł so krôj kaszëbsczi

I zbiérôł piesnie pò wsach i kniejach.

Ùcecha bierze, czej lud zaspiéwô,

A młodi dzéwczãta czej zatrelëją,

Pòdskôkô serce i chłoscy redosc,

Że lud pòmòrsczi to cwiardé żëcé

So grą i spiewą i tuńcã złocy.

Dochôdô północ, jô chcã so zagrôc,

Co serce kòże i mësla niese.

(Ùcérô gãbã, przëkłôdô flét i graje z wieldżim òdczëcym kòżdi rôz melodiã, a tej spiéwô)

Pierszô frantówka

Za miasteczkã na góreczce

Malowóny słup.

Jidze dzéwczã chiżim krokã,

Terô nawet lecy bòkã

Na swi mamë grób.

Tu w tim grobie mama leżi,

Tu je mamë grób.

Mamò, czemù tuto leżisz,

Nigdë do mie nie przëbieżisz,

Czemù tuto spisz?

Drëgô frantówka

Ach, czej jô so wspòmnã

Ò swòji miłoscy,

Hej, hùlôł jô, hùlôł,

czej béł na wòlnoscy.

Hej, hùlôł jô, hùlôł,

To wszëtkò z redoscy,

Talarczi w czeszeni

Jô zabéł ò Bògù.

Mówiłac mi matka:

Mój synkù kòchany,

Pòprzestani hùlac,

Bò przińdzesz w kajdany.

(Przeriwô granié. Wtim zédżer we wsy pòwòli wëbijô dwanôstą. Pòwstôwô wichier, załisknie sã i grom ùderzi. Wchôdô biôłé widmo, pòwòli zbliżô sã do stołu i zaczinô swiece jednã pò drëdżi zgaszac. Sztudeńt sledzy stôszka z corôz wikszim zadzëwienim)

SZTUDEŃT

A jednak cos prôwdë je w lëdzczim gôdaniu.

Czë dobri czë złi, jô jemù sã nie dôm.

(Chùtkò wëchili czeliszk wina, przëłożi flét i grac zaczinô. Strôszk przëstanie, pòsłëchô i według taktu òbrôcô sã w jizbie. Pò kòżdi zwrotce wëgasy swiécã)

Trzecô frantówka

Béł las czôrny a w tim lese

Madej, zbójnik srodżi,

Z wielgą pôłką jabłonową

Sôdôł wedle drodżi.

Chto w las jachôł, ju nie wrôcô,

Nalôz smierc nad drogą,

Madej òjca, matkã zabił,

Nie bôł sã nikògò.

Szëmią bòrë, cemné lasë

I mrëczą miedwiedze,

Madej stoji, nadsłëchiwô,

Czë chto w las nie jidze.

(Le jedna swiéca jesz sã pôli. Pò niã wëcygô duch rãkã. Sztudeńt sã pòrwie i jã mòcno chwôcy. Strôszk jidze blëżi i chce jã dostac)

SZTUDEŃT

To mòja je swiéca.

STRÔSZK

Jô nie lubiã swiatła.

SZTUDEŃT

Dôj pòkùj, brace!

STRÔSZK

Pòddôj sã, człecze.

SZTUDEŃT

Jesz nié, mój dëszkù.

STRÔSZK

A môszże òdwôgã?

SZTUDEŃT

Jô mëszlã, wëstarczi.

STRÔSZK

To za mną pòstãpùj.

(Sztudeńt chwôcy swiécã i jidze za dëchã. Zrobiło sã cemno. Pò chwili wëkwitnie no magiczné swiatło i wchòdzą znowù jak na pòczątkù, sôdają przë stole i rzucają kòstczi. Gôdają przecygle. Za przezroczëstą przesłoną je widzec dëcha i sztudeńta)

PIERSZI

Je pół do pierszi. Ha, skli sã wino.

DRËDŻI

Pòcechi nam trzeba. Je dobri napój.

TRZECY

Na chwałã dawcy i naszégò ksãca.

PIERSZI

Pòwiadaj mi druchù, gdze òn przebiwa?

DRËDŻI

Na dole w sklepie, gdze złoto leżi.

TRZECY

Trzi grupi leżą a pieniążk òstał.

PIERSZI

Co teraz bãdze, pòwiadaj, druchù?

DRËDŻI

Òn nóż wicąga i dzeli na troje.

TRZECY

Ju wiãcej nie bãdze ten szlachcyc strasził.

DRËDŻI

Rozlega sã gróm i zamek sã trzãse.

TRZECY

Wibija pirsza, nasz czas sã kùńczi.

(Ricerze wstôwają i spiesznie òdchòdzą. Bladi ze swiécą w rãce, przëchòdzy sztudeńt, pòstawi swiécã na stole i na stółk ùpôdô, òprze rãkã na wspiartëch łokcach i rozwôżô)

SZTUDEŃT

Czë sen czë jawa? Jô widzôł rzeczë,

Ò chtërnëch człowiek i nie pòmësli.

Kąsk wëpic trzeba. – Ach, ju nie szmakô.

A głowa òpôdô i lepią sã òcze,

Pò taczim spòtkaniu jô chcã òdpòczic.

Tak… spac…òdpòczic…
(zasnął, gôdô przez sen)

Co chcesz przeklãti?

Të mie nie zdëszisz! – A widzysz, jô dobéł.

(Ùcëch w kùńcu i zaczinô chrapac. Swiéca gasnie, przesłona spôdô)

PIERSZI AKT

(Piãknô òkòlëca leżącô nad drogą do miasta. Sztudent I, nen cemnowłosy, sedzy na górce i skrzãtnie czëtô. Téj séj pòdezdrzi i bieżi òkã pò całim kraju. Lëdze drogą na tôrg sã ùwijają. Przeriwô)

SZTUDEŃT

Sallustius Krispus, jak cudnie òn pisze.

Mie serce rosce, czej jô gò czëtóm,

Pòriwô mie wiéw ti rzimsczi mòwë

A mëslë jegò, to séw je chwôłë,

To rosce i szëmi, to kwitnie i wòniô.

Mie swiat sã òtmikô przë taczi lektirze

I kòcół mësli zaczipiô w dëszi
(pò nômëslë)

Bògatim òdebrac, co mają za wiele,

Pòdzelëc pòla, skasowac dłëdżi

I swiat pòkòpnąc na nowé torë,

I mégò to żëcô je program wieldżi.

Ten Katilina ze serca mie gôdô

(zdrzi w dôl)

(Timczasã nadszedł jiny sztudent II, wiesołi, jasnowłosy, z gitarą w rãce i przësłëchiwô sã corôz głosniészim słowóm rozmarzonégò i przë òstatnëch słowach cëché pòriwô akòrdë. Nen sã òbchlastnie)

SZTUDEŃT II

Nierówny, dzëczi jak Katilina.

SZTUDENT I

A terô të lézesz! Jô żdôł na cebie.

SZTUDENT II

Jô w miłi ti nocy pòd òknã spiéwôł

Bògdanczi swòji. Wëbaczëc raczë!

SZTUDENT I

A jô timczasã nocowôł w grodze,

Nie taczé trele mie òchùchałë.

SZTUDEŃT II

W zaklãtim grodze? Tam leżą skarbë!

A chto je dostôł, mô swiat i wszëtkò.

SZTUDEŃT I

Jô prawie że ùszedł le z gòłim żëcym,

Niewinny le móże te skarbë zëskac.

SZTUDEŃT II

Niewielgô pòcecha dlô mie i cebie.

Më mùszimë tłuc sã z przecywnym wiatrã

Nëkôny to w tã, to w jiną stronã.

SZTUDEŃT I

Czëtôj Sallusta, òn dô ce òtëchã

Do lepszégò żëcô, òn napchô ce mòcą,

Co swiat dobiwô i lëdzy przetôpiô.

SZTUDEŃT II

Co wié ten Krispus ò naszëch czasach!

Sibillã czëtôj, ta mô proroctwa

Ò naszim kraju, jak je i bądze.

SZTUDEŃT I

Co ta chce wiedzec ò naszëch czasach?

SZTUDEŃT II

Pòsłëchôj, drëszkù, jô zarô rzekã.

Mòcniészi – pòwiôdô – mdze słabszégò gnãbił

I òjc na sëna i syn na òjca

Pòniese rãkã, ùpôdk mdze straszny.

Jim dali, tim gòrzi sã grzéch kòscérzi.

Nadãtosc, bùcha i gniéw, nieczëstosc

Jak czôrnô rzéka przez lud pópłënie.

Falszëwòsc, niewiérnosc, òbłuda, łżelstwò

Mô wszãdze górã. Ju kara bòżô

Nad krajã wisy. Wëbùchnie wòjna

I krew sã pòleje jak pòtop drogą,

W krwawim mòrzu ùtonie lëdzkòsc.

SZTUDEŃT I

Jak Cicero gôdôsz. Mie strach przesziwô.

Ju dosc proroctwa. Do sebie wrócë!

SZTUDEŃT II

Wej, Katilina, co swiat ùlepszô

I corôz głãbi w nieszczescé gò wpichô!

SZTUDEŃT I

Òdwiecznô walka przecywnëch zôsôd

Rozpôlô serca i zgòdã zamącô!

SZTUDEŃT II

To wielgô prôwda. Na bòk docynczi.

Jak jô sã ceszã, że jô ce dostôł!

(Òdtąd tëch sztudeńtów nazëwac bądzemë: pierszégò Katiliną, a drëdżégò Ciceronã, bò pózni i òni sami sã tak przezwalë)

KATILINA

Môsz słësznosc, drëszkù, jô wdzãczny jem tobie,

Ti pisarze rzimsczi mie òczarzëlë.

W czarownym blaskù ten swiat antëczny

Sã nóm przedstôwiô i òczë slépi.

CICERO

I mie miôł Cézar, Cicero, Wergil,

Ale jô wrócył do swégò kraju

I móm wrażenié, że skôrb jô nalôz

W pòmòrsczim kraju i jegò dzejach.

KATILINA

Le wgłãbic sã trzeba.

CICERO

To je ta sprawa.

KATILINA

Pòmòrsczi zawdzãczôsz, żes mie tu spòtkôł.

Czarowny nórcëk òjczësti zemie!

To są Kaszëbë, cëdowny krajik,

Że taczégò ni ma na całim swiece.

Jô Alpë zwiedzył i Górë Stolëmné

I wiele jesz jinëch zôkątków widzôł,

Ale niżóden sã procëm Kaszub

Ni móże ùmëc i w rédze stanąc.

Tak mie pòwiôdô nôgłãbszé serce.

CICERO

I dobrze gôdô, tak je i bądze.

Mie również witalë, czë w miesce czë na wsy,

Serdecznie, gòscynnie jak doma ù mamczi.

Jô leżôł w stodole i spôł na szopie

A czasã jak princ w pùchòwim łożkù.

Òj, miłé to czasë, bajeczné żëcé!

Ùżiwôjmë lat, bò czas ùmikô,

Dopóczi młodosc ùmilô drodżi

I swiat w różewim wezérô blaskù!

KATILINA

Zaspiéwôj piesniã ò naszim kraju,

Të wiész, co pòwsta w daleczim swiece.

(Cicero nastrojô gitarã, pòdniese zdrok do górë i spiéwô do przëgrë)

CICERO

W jinëch krajach miłé żëcé,

Lubi wòniô wiosnë kwiat;

Ach, tam nie je mòje bëcé,

Bò to mie je cëzy swiat!

KATILINA

W naszim kraju mòje bëcé,

W mòji łące swój je kwiat;

Tu mie rosce słodczé żwcé

Mój kaszëbsczi môłi swiat!

ÒBAJI

Tu je mòja mòc i chwała,

Mégò serca swiãti dzél,

W jegò służbie jô sã trawiã

Zdrzącë w jegò wieldżi cél!

(Cicero jesz chwilã przëgriwô. Katilina z corôz wikszim natãżenim spòzérô w dôl na drogã do miasta, w kòńcu sã zerwie)

KATILINA

Mie tropi pòkùsa, jô chcã spróbòwac,

Czë mie sã ùdô. Jô wkrótce wrócã.

Niech żëje nasz Derda, ten wiedzôł fife!

CICERO

Òn zawdë ten sóm. Przënôgłi pòriw

I ju gò ni ma, le wiater łapôj.

Co znaczi: nasz Derda? Ach niech so znaczi!

(Cicero brząkô rozmarzony na gitarze. Timczasã ùkôże sã na drodze młodô Cëgónka, zbliżi sã niesmiało i z dôleka zawòłô)

CËGÓNKA

Dzéń dobri panu! Jak pón sã miéwô?

CICERO

Cëdownie, pani! Wspòmnieniô miłé!

CËGÓNKA

Bògdanka wzdichô przë môłim òczenkù

Czë ricerz nie jedze, ten jasnowłosy,

Na brunym kòniu jak Swaróg pëszny,

Czej reno rëszi na szlach niebiesczi.

A pòdôj mie rãkã, jô chcã ce wróżëc.

Ta linia – tak – òznôczô szczescé

A ta, co w przék przez niã sã wije,

Przeszkòdë twòrzi i niespòdzónczi.

Przëjacela môsz – ùwôżôj dobrze –

Bò jegò figle w kłopòt wprowadzą

Tak ce i jegò i wiele òsób.

CICERO

Dlô twòjëch dzecy na chléb i mlékò.

(Dôwô pieniądz)

CËGÓNKA

Bóg zapłac. Pamiãtôj ò wróżbie!

CICERO

Przëjacel narobi mie kłopòtu wiele!

Czë Katilina? Jô wnet to ùzdrzã.

Na tôrg do miasta nëkają lëdze.

Przeróżné bëdło i baro spieszą.

Kòzlãta beczą a krowë rëczą.

Z kòsziczkã na rãce dzéwczãta migają

W promieniach słùńca. Kùrzi sã droga.

(Lëdze przëchòdzą przez scenã, witają sã i zarô òdchòdzą. Wtim ùkôże sã krowi łeb pò stronie. Gbùr i Katilina heńdlëją)

KATILINA

Dzéń dobri, wùja! A dokąd z tą kòzą?

GBÙR

Z tą kòzą? Jô mëszlã, że to je krowa.

KATILINA

To wóm sã tak zdôwô, to je le kòza.

GBÙR

Do sto parónów! To bëła krowa,

Jesz dzysô reno! Jak krowa żarła,

Jak krowa beczi, jak krowa mô rodżi

A ògón dłudżi. To nie je kòza.

(Katilina òd czasu do czasu òslepiô gbùra lampką czeszonkòwą)

KATILINA

Òmana, wùja! To nie je krowa.

Ten łeb je za młodi, to nie są rodżi,

Le kòzé różczi. Ten pësk je kòzy,

Ta krowa nie miele. A zareczenié?

To mô bëc krowi? Nié, to je kòzy.

Òmana, wùja! A jaką nogą

Wë z łożka wstalë? To rzecz je wôżnô.

GBÙR

Jô… jaką nogą… jô zarô rzekã…

Dzys reno… ha… to bëło lewą.

KATILINA

To je ta sprawa! Chto lewą nogą

Wëlôżô z łóżka, je òczarzony

I swiat òpacznie sã mù przedstôwiô.

GBÙR

To prôwda, panie. Jô widzôł rózgã

A mëslił, że żnijã. Jô mòcno sã wërzas.

KATILINA

A widzyce, wùja, tak Smãtk cëgani.

Òn wkół sã òkrącô i szukô, gdzebë

Mógł lëdzy zmanic. To jegò redosc,

Ùcecha wielgô, czej lud sã gòrzi!

A jegò rzechòt złoslëwi sã trzãse

Pò całim lese. To górz pòdniécô.

GBÙR

To prôwda, panie! Jô szedł do lasu,

Bë sëchégò chróstu na òdżin zebrac.

Tej mie sã zdôwô, że lesny jidze.

Jô zlãkł sã strasznie i chcôł ùcekac.

Jak jô sã òbchlast, tej czuł jô wëraznie

Ten rzechòt jegò i jô sã przëzdrzôł:

Nikògò ni ma, le wielgô cysza

Pò całim lese. Le serce biło,

Jaż w ùszach szëmi. Tak Smãtk wërobiô.

KATILINA

Wë chcelë na tôrg i lewą nogą

Sã z łóżka dwignãlë. To òn zmërkôł

I dibôł na was. Wë szlë do chléwa

I zômiast krowë chwôcëlë kòzã.

GBÙR

To bëc bë mògło.

KATILINA

Jinaczi nie je.

Przëzdrzëcë sã bëlno a rzeczece sami,

Że to je kòza. Czë krowa mô brodã

GBÙR

Kò nié, mój panie. Jak jô sã zmilił!

Co lëdze rzeką, co białka pòwié?

(bije sã w czoło)

Że téż mie w baniã ta mësla weszła

So jic na tôrg z tim kòzëszczã biédnym.

KATILINA

To nie je tak zle. Jô chcã je òdkùpic

I dobrze zapłacëc. Wë mdzece redi.

Jô zarô wóm dôm tu pińc talarów.

A móżece zarô do chëczi wrócëc.

GBÙR
(do se)

Za kòzã to dosc. Na targù jô wicy

Téż nie dostónã. (Głosno) To dôjce pieniążczi.

(Katilina płacy, bierze krowã, òdwrócô jã i z nią òdchòdzy. Przez całi ten czas czas Cicero z wieldżim zainteresowanim slédzył przebiég kòzégò heńdlu i jak òdszedł Katilina, òn za nim pòdążô. Zagôdô gbùra)

CICERO

Wë przedalë kòzã?!

GBÙR

(pò cëchù)

Ten téż to gôdô!

(głosno)

Jô wieldżé miôł szczecé, jô w drodze przedôł

A nie trzebôł jic na tôrg do miasta.

CICERO

Czej wóm to na rãkã, co kòmù do tegò.

Jô jidã na tôrg, wë wracôjce dodóm.

(Òdchòdzy. Gbùr òstónie sóm, drapie sã pò głowie, ùstąpi na bòk, bë lëdze gò nie widzelë, zażëje, wëjimô pieniądze i pòmału je rechùje)

GBÙR

Talarów pińc za dobrą krowã,

To wierã je mało. Ale to kòza!

Tak wszëtcë gôdalë. To bëc ni móże.

A jednak jô przedôł ùmiartą le kòzã!

(trze òcze)

Kò nié. Mój zdrok je dobri. Jô widzã

Te drzewa, tëch lëdzy. Jô widzã tã białkã,

Co w biôłi chùsce, z kòszikã na rãce,

Do mie sã zbliżô. Jô znac jã mùszã.

(zdrzi pòd rãką)

To je ta mòja! Co jô ji rzekã?

(Białka sã pòspiéwô, widzy swégò chłopa i przëstanie pitającë. Chłop ni móże na niã wezdrzec, robi, jakbë ji nie zauwôżił nijak)

BIAŁKA

Hej, słëchôj le, stôri! Czë ju të przedôł?

GBÙR

Jô przedôł pò drodze. To bëła le kòza.

BIAŁKA

To bëła kòza? Czë jes të głupi?

Nôlepszą krowã të zabrôł z chléwa

A terô szwaniôsz, że to le kòza!

GBÙR

Tak wszëtcë gôdalë, jô mùsził wierzëc.

BIAŁKA

Të niekareńcu, të niedoczeniélcu!

Chtos nagôdôł tobie a të w to wierzisz.

Czë ni môsz të slépi? A kùliż të dostôł?

GBÙR

Pińc dobrëch talarów, to dosc za kòzã.

BIAŁKA

Za kòzã, të gôdôsz! Të jes òbarkłi!

(stôwiô kòszik)

Jô slépie ce wëdrzã!

(rëczi)

Tak głupégò chłopa

Na swiece ni ma… a jô z nim żëjã!

GBÙR

Nie szkalôj, Zano, bò lëdze ùczëją.

BIAŁKA

Niech swiat sã dowié, co të jes wôrti!

Hej, białczi, pòjta! Mój stôri je głupi!

(Gbur zaczinô ùcekac, òna gò złapi)

Co Werka rzecze, to ji je krowa!

GBÙR

To dobrô je córka, òna wëbôczi.

Jak të chcesz rëczëc, òstani sama.

BIAŁKA

Walãti, słëchôj! Òpòwiédz szczerze,

Jak to sã stało, to móże są czarë!

GBÙR

Jô szedł na tôrg a trzimôł krowã,

Jaż jaczis sztudeńt sã naparłãcził.

Ten rzekł: Dokądka z tą kòzą, wùja?

Jô gôdôł, że krowa, òn wcyg, że kòza,

W kùńcu mie wgôdôł, że tak sã miało.

Jô przedôł za kòzã, móm pińc talarów,

Jem sóm markòtny, co z nimi zrobic.

I jeszlë to prôwda, że krowa to bëła,

Jô chcã sã pòwiesëc na sëchi wietwi

A të so szëkôj mądrzészégò chłopa.

BIAŁKA

Tak nié, Walãtkù, të jes mie miłi,

Jô chcã ce òtrzëmac. Jô zdmùchnã czarë,

Le głowa pòdôj, jô rãce włożã.

(Gbùr sã òstróżnie przedżibô, białka chwôcy jegò głowã, mòcno scësnie i szepce jaczis zaklãcô. Chłop sã òżëwiô, przecérô òcze, westchnie)

GBÙR

Ju terô je lepi. Òpôdô czãżôr,

Co napôdł mie w drodze i strasznie mãcził.

BIAŁKA

Ju òczë są jasné, tak prëk wzérają

Jak zawdë ù cebie. A wiész të, Walãtkù,

Co jô mëslëła?

GBÙR

Në, pòwiédz, Zano!

BIAŁKA

Mëslëła jem sobie, że jes nażãti

Przebrzëdłi wódczi, a wiész to dobrze,

Że cerpic ni mògã alkòhòlu.

Mëslëma terô, jak dostac krowã!

GBÙR

To wôżnô je sprawa a móże nôwikszô

W òbecny chwili. Mie cos sã mëkcy,

Përzinkã le pòżdôj, jô… zarô… rzekã…

Miłotnô Zano, cylinder to zrobi.

BIAŁKA

Ten stôri cylinder?

GBÙR

Ten prawie, ten stôri.

BIAŁKA

Jô baro czekawô.

GBÙR

Jak kòżdô niewiasta.

Le tak sã nie mùrzôj! (głaskô jã) Jô le żartowôł.

Nie pëtôj za wiele, jô wszëtkò zrobiã.

Jô wrócã do chëczi…

BIAŁKA

A zdrzëże zarô,

Czë Frana czuwô, jak jô kôzała,

Dozérô dobëtkù, gąsãt i chòwë.

GBÙR

Jô zazdrzã, wezdrzã i wëstrojony

Do miasta przińdã. Të wiész, ù Pòzãcka,

Tam bądzesz żdała. Jô wnet sã zjawiã.

(òdchòdzy)

BIAŁKA

Òn nie je głupi a jô jem pewnô,

Że òn dokônô zômësłu swégò.

A w jaczi ju spòsób, to jegò je sprawa,

A Pón Bóg niech dô mù sprët i pòmòc.

(Czej chce ju òdchòdzëc i kòszik pòdnôszô, naprocëm przińdze sąsôdka z dwùma kòszami na drewnianëch szchaniach, òdhôknie kòsze i szchanie zapnie na piersach, òddichnie głãbòk)

SĄSÔDKA

Të jidzesz dopiérze, jô wrócajã dodóm,

A szczecé jô miała i wëprzeda wszëtkò,

Co bëło w kòszach, co Marta włożëła,

To mòje dzéwczã. A lëdze sã pchalë

I kòżdi wòłôł i wnet bë mie samą

Na kòsze zwrócëlë. Kùpialë wszëtkò:

Kùrczãta, masło, kòrzónczi, kwiatë…

Jô krutk jaż miała pińdzesąt w kòszu…

Te Marta mie dała, jô na niã wadzëła

A òna mie rzekła: Wë nie wiéce, mëmkò,

Co lëdze kùpiają! I jô je wzãła

I prawie te kwiatë nen tłok zrobiłë.

Za samé le kwiatë jô to kùpiła.

(òdkriwô kòsze)

Mùzyczi, bótë i co të widzysz.

A za to drëdżi w czeszeni pieniądz!

(zakriwô kòsze)

Na targù dzésészim je dobri heńdel.

BIAŁKA

Jô mùszã sã spieszëc.

SĄSÔDKA

Chwileczkã le pòżdôj!

Kòmédia wielgô, jaż łzë mie kapałë!

Sztudeńtów dwùch nëkało krowã,

Wiesoło krzikalë a krówskò bãczi:

Amù, amù! I chcało sã wrócëc.

Szarpalë sã długò, jaż z tëłu zaszedł,

Co miôł gitarã i zaczął szarpac

Te cenczé strënë i jednã grëbą:

Bz – bz! br – br! I krowiszcze słëchô,

Pòmësli, że gzyczi, i ògón pòdniese

I òstro sã chlastnie i dżgô pòd miasto.

Le droga sã kùrzi i lëdze z drodżi

Sã ùmikalë. Do smiéchù to bëło!

BIAŁKA

To mòja Mùża!

SĄSÔDKA

Co wë gôdalë?

BIAŁKA

Jô czas tu mùdzã a pôłnié nadchôdô.

(zabiérô sã)

SĄSÔDKA

Dożdżëcë le chwilkã. Tak wëzdrzec na słuńce,

To je dzesątô. Wë sprawice wszëtkò.

Le jedno jô chcã jesz òpòwiedzëc.

Ta długô Trina, ta Tónowô białka,

Na rënkù stoji, chce masło przedac.

To mùszi bëc stôré, bò kòżdi pòszmakô

I dali jidze. Ji òczë spôlałë,

Czej jô tak chùtkò to wëprzedała.

A ten ji Tóna, to je łazãga,

Òn kùrë mie wëszczwôł a jedną zniszcził.

Jesz wszëtczich dni nie nadszedł wieczór

I jô gò zwãdzã i dôm nôùczkã.

BIAŁKA

Òn biédã klepie, mie żôl je taczich!

To chłop je dobri, nicht nigdë nie czuł,

Że òn bë kòmù miôł krziwdã wërzãdzëc!

SĄSÔDKA

A mòje kùrë?

BIAŁKA

To pasa robòta.

SĄSÔDKA

(przecygle przez zãbë)

To-psa-ro-bò-ta!

BIAŁKA

A czëjôż?

SĄSÔDKA

(docynającë)

Jô nie wiém a czasu ni móm.

(òdchòdzy)

BIAŁKA

Nareszce pòszła! Jô mògã spòkójno

Òdetchnąc përznã. Jak młun petlëje,

Ò tim, ò nym, ò kòżdi rzeczi,

Jaż człowiek zgłëpieje, a nie wëpùscy,

Jak kògò w swòji pòchwôcy szczëpce,

Jaż sóm sã wërwie. Tej na rok ju całi

Ji kòruna spôdô. Jô bieżã do miasta,

Bò chòc le Mùżã jesz rôz tam ùzdrzëc.

Wej stôri nadchòdô w cylindrze swòjim!

Le chùtkò w nodżi, bò bądze rwëtes.

(Òdchòdzy. Pò chwili zjôwiô sã gbùr òbùti jak do slëbù w czôrné ruchna. Westa jegò je głãbòk wëcãtô, półkòszulk sã swiécy. Na głowie niese wësoczi cylinder, w rãce czôrné rãkawiczczi. Jidze prosto jak nadãti, trzimô nos do górë a zdrzi przez wieldżé òkùlôrë)

GBÙR

Kłóniają sã lëdze pò całi drodze,

Bò mëslą sobie: To wieldżi je pón,

Co w taczim wësoczim cylindrze chòdzy.

Òbzérô sã kòżdi, ni móże pòznac

Znajómka swégò a ò to mie jidze.

Nadchôdô Kùba, przez remiã dwigô

Drewniané kòrczi. Jô sobie gò kùpiã.

(Pòstãpiô wëprążony, wëwijô czijôszkã, pògwizdiwô i òczami rzucô)

KÙBA

Dzéń dobri, panu!

GBÙR

Wë wrócóce nazôd?

KÙBA

Tak, z tôrgù, panie. (do se) To bądze szkólny.

GBÙR

Te kòrczi dlô mëmczi?
(pòkazywô czijôszkã)

KÙBA

Dlô mie do chléwów.

(do se)

To kùpc targòwi.

GBÙR

Jô jidã sôc pòmidzë lëdzy

To, czegò jim nôwicy trzeba, rozëm.

(wëwijô czijôszkã)

KÙBA

(do se)

To mdze Sowizdrzôł, ten téż tak plestôł.

GBÙR

Czë mòce wë rozëm? Jô wszeden kùpiã,

Czej nié w tim dzale, ju w żódnym jinym

Jô nie ùzdrowiã finansów swòjich.

(wëwijô czijôszkã)

KÙBA

(do se)

To skòczk na linie. Ten balansowôł…

Niedôwno jô temù sã przëzérôł dobrze,

Jak òn we wiodrze. A wszëtkò jedno.

GBÙR

Jô rozëmù kùpił za pińc talarów,

Ùczałégò baro, a jidã do miasta

Gò wëpróbòwac. Wa ùzdrzita wszëtcë,

Jak òn zablusknie, rakétą wzlecy

I w pësznëch widach sã rozkòscérzi.

Bãgalsczé ògnie sã chłopsczégò sprëtu

Ùkôżą swiatu, co gãbskã òtemkłim

Mdze jôdł a łikôł rozëmné sano!

(Kùba przez czas ti deklamacje niedowiérzającë na na niegò wzérôł i zaniepòkòjony przë pòslédnëch słowach jak pòmgła przepôdł)

GBÙR

Pòczątk sã ùdôł – cëdownô sprawa…

Jô móm nôdzejã, że zgùba sã wrócy

A móże pòmnożi. Spòmidzë mëlionów

Jô nalézã tegò, co kruszkã mie wëprzigł.

A tej le, mój brace, na sebie baczë,

Bò swinie sprëtu przepiszczą planë

Nômòcné wiãzłé, rozrzarpią, zdepcą,

Bë z miłim chrochtanim sã ùdobrëchac,

Pòd progã legnąc i słodkò zdrzémnąc.

(wëwijô, môchô)

Do miasta, do miasta na pòmstã, pòmstã.

(Łãdżim krokã, z czijã na rãce trzimającë zatkłé za westã òn za swòją białką na tôrg do miasta pòdskakiwającë bieżi, lecy)

Przesłona spôdô

DRËDŻI AKT

(W karczmie sedzy mnóstwò lëdzy. Szãkôrka ùwijô sã midzë nimi i pòdôwô do jedzeniô, do picô. Niechtërny zawijają paczczi, bë sã ùdac do chëczi, jiny przëchòdzą z taergu)

BIAŁKA I

To béł cë tôrg! Tak wiele jak nigdë

Tu zeszło sã lëdztwa – i z całëch Kaszub.

Òd brzegù, òd bòrów, òd Bëtowa, Skarszew

I jinëch strón znajomëch jô wiele

Tu napòtkała a terô do chëczi.

BIAŁKA II

Wë chcece do chëczi dozérac chòwã

Pòżdôjce le chwilã, Pòzãck nadchòdzy.

Òn zawdë co nowégò móże pòwiedzëc

A z targù na pewno cos dobrégò pòdô.

(Nadchôdô Pòzãck, chtërnémù ta karczma sã nôleżi, i witô gòscy)

PÒZÃCK

Witôjtaż lëdze! To bëło smiészné.

BIAŁKA I

A widzysz, òn gôdô i dobrze gôdô.

PÒZÃCK

Jô béł na targù so krowã wëzdrzec

I béł jem swiôdkã czekawi sprawë.

Sztudeńtów dwùch nëkało krowã

I na gitarze ji przëgriwało

A kruszka ògón do górë trzimô.

Wiesołi to lëdze, jô krowã kùpił –

A dobré to bidlã – zgôdnijta za kùli?

Jô òsmedzesąt le dôł talarów

I kòzôł do chléwa jã òdprowadzëc.

Sztudeńce nadeńdą, wëpijemë letkùp.

BIAŁKA I

Cëż wóm sã stało?

BIAŁKA II

Mie gardło scyskô.

Kąsynk na swiéżé jô wińdã wiodro

I wnetkã wrócã, strzëżecże paczczi!

(wëchòdzy)

PÒZÃCK

Co stróż mie rzekł i to je dzywné.

Òn czuwôł w nocë i ksãżëc swiécył

I bëło jasno jak na dniu samym,

Tej zédżer wëbił pòmału dwanôstą

I głos mù jaczis pòtãżny kôzôł:

Zawòłôj „sztërnôsce!” Jak òn to zrobił,

Òn widzôł wòjska, co szłë na wieczór,

I widzôł wòjska, co szłë na pôłnié,

I wielgô bitwa przez sztërë minutë

Przed jegò òkã sã òdbiwała,

W pòwietrzu, na zemi i nawet pòd zemią

Òn ùzdrzôł wôlczącëch, zabitëch, rennëch

I w kùńcu wszëtkò jak nic zdżinãło

I ksãżëc swiécył i jasno bëło.

GŁOSË

To bądze wòjna – w sztërnôstim rokù –

Krëwawé bitwë – Sibilla gôdô,

Że krew sã strëgami z gór pòleje,

A móże to ta… Co nas jesz pòtkô?

(Sztudeńcë wiesoło wchòdzą, sôdają przë przëdnym stole, zacziają pògwizdëwac, przëspiewëwac, Cicero wëcygô gitarã i do ni spiéwô)

CICERO

Na niebie westrzód nocë

Milionë swiécą gwiôzd,

Pòmidzë nimi jedna

Krasniészi dôwô blôsk.

Jô wëchòdzã co wieczór

I teskniã w jasną dôl

Jô stojã, zdrzã i marzã

We wirze sennëch fôl.

A òna ze sklepieniô

Zesyłô milszi blôsk

Jedinô ùkòchónô

Z miliona skrzącëch gwiôzd.

KATILINA

Na lëtkùp piwa i na zôchãtã

Do dalszégò spiewù i gôwarzeniô.

PÒZÃCK

Jô lecã, nëkajã, chùtkò bieżã

I tegò nôlepszégò natoczã panom. (przëniese)

KATILINA

Wë dobrze kùpilë.

PÒZÃCK

Jô jem téż wdzãczny.
(wznoszô sklónkã)

PÒZÃCK

Jô waji widzã!

SZTUDEŃCË

Na zdrowie panu!

CICERO

(spiéwô)

Lecałë żórawie przez las krzikającë,

Natrafiłë dzéwczã na służbã jidącë,

CHÙR

Natrafiłë dzéwczã na służbã jidącë.

CICERO

Cëchò, dzéwczã, nie płacz, nie lameńtuj sobie,

Nie zabôczi Pón Bóg w ti służbie ò tobie,

CHÙR

Nie zabôczi Pón Bóg w ti służbie ò tobie.

CICERO

Jakże ni móm płakac, wszëtcë sã dzëwùją,

Jakò mie sëroce lëdze pòsługùją.

(Zebróny cziwają głowami, szãkôrka wëcérô òczë, Katilina wstôwô)

KATILINA

Szanowny lëdze, Kaszëbi bracô!

Jô wama òpòwiém ò dôwnëch czasach.

GŁOSË

Le pòjta gò słëchac… Òn dobrze wëzdrzi…

Òn czoło mòrli… Brëwie zacygô…

Jô jem czekawi… Pòsłëchôj, òn gôdô.

KATILINA

Przez las wanożi, to bëło pòd wieczór,

Chłop młodi, szëkòwny. Wtim stark gò pòtikô

I mile pòzdrôwiô. Nen mëslił, że lesny

To béł i òdpòwie: Dobri wieczór!

A dokąd, wòjarzu? – Do ksãca, panie!

A pò co?, pitô. Òdrzecze: pò prôcã.

Jô służił ù wòjska i miôł niesczescé

W krziżacczim bòju mie kóń sã pòtknął,

Jô żebra złómôł i wrócył do chëczi.

(Wtim wchòdzy do karczmë gbùr w cylindrze, zachòwiwô sã przesadnie, Katilina przeriwô na chwilã, wszëtcë sã òbzérają)

GŁOSË

To dzywny człowiek… Jak szkólny natrzasłi.

A móże to grabia… A móże czarownik?

Niech je, chto chce… Nen dali gôdô.

KATILINA

Tak wòjôrz do négò òdzéwô sã pana:

Móm òjca i matkã i chcôłbë jich żëwic

A ni móm zajãcô. Tej noc sã stała

I cemno bëło pò całim lese.

Tam jaczis òdżink przez wietwie swiécy!

Są jaczis lëdze! To nie są ti mòji,

Òdrzékô nen stôri, jô zbłądzył w lese.

Tak òni do negò sã ògnia zbliżą

I copną wërzasłi. Rabùsznicë straszny

Przë ògniu leżą a drëdżi na strôżi

Ze strzelbami stoją parot do strzału.

BIAŁCZI

Mój Bòże, co bądze?

CHŁOPI

Le słëchôjta dali!

KATILINA

Co wa tu szukôta? Nôstarszi rëknie.

Do górë rãce i blëżi do ògnia!

I całô zgraja jich òbstąpiła,

Przeszukô ruchna i pieniądze weznie,

Wëplichtowalë z òstatnégò grosza.

Nôczelnik rzecze: A co wa za taczi?

Kamrôcë, panie! ten młodszi rzecze.

Sadnita do stołu a zjédzta coskolwiek!

Tej ni rabùsznicë cos ùchwôlalë

I tëli le rozmiôc z jich mòwë bëło,

Że jeden żądô: Młodszégò zabrac

A stôrégò zabic! Tak szepnie wòjôrz:

Nie wez mie za złé, bò jidze ò żëcé!

Trzas starka w pësk i rzecze dërno:

Cëż tobie sã stało? Të zabéł ò céchù,

Ò najim tajemnym kątnym céchù!

Òn nóż i widelce apartnie pòłożi

Do strzódka szcholką i òstrzã do sebie.

Nôstarszi wezdrzi i jich zapitô:

Wa chceta ùchòdzëc za dzelnëch chłopów,

Cëż móżeta nom za kùńszt pòkazac?

GŁOSË

Dotëchczôs dobrze… Co terô bądze?

Le słëchôjta dali, jaż kùńc nadeńdze.

KATILINA

Tak wòjôrz wstónie i jidze do kòcła,

Co wisôł na chawce nad wieldżim ògniã,

Òwinie so paje i chwôcy za pałąg

I zacznie sã wkòło z kòcła òbracac,

Wëchlustnie wór i w slepie chilnie,

Że zbójcë z krzëkã òd nich òdskòczą.

Wtim słëchac rodżi, przëprëszczi jachta,

Kłóniają sã niskò i stark òdrzecze:

Të przińdzesz do grodu, jô pòmògã tobie!

Dosôdô kònia i hejdi w drogã,

Że brzid i krze le sã ùdżinają.

GŁOSË

To bëło dobrze, że òni ùszlë –

Jesz nie je kùńc, ùważôjta dali!

KATILINA

Wój szedł do grodu, tej wińdze nen stôri –

To sóm béł ksążã – i rzekł do niegò:

Na stole sedzy ricerzi réga,

Wój nic nie gôdô, le na nich wzérô,

Wtim dostôł òn w pësk i ksążã rzecze:

Cëż tobie sã stało? Të wierã zabéł

Ò najim tajemnym kątnym céchù!

Pò prôwdze tak bëło, bò ksążã dôł rozkôz

Pòłożëc apartnie widelce, noże

A òn to zaspôł tak zagapiony

I pòznôł ksãca i skòkł na bacznosc

A ksążã rzecze: Le sadni, drëchù!

A môsz të szkòłã? Nié, mòscy ksążã!

To mdzesz rewirã nad mòjim lasã.

Dostóniesz kònie, karétã, chëcze

I móżesz do se wzyc starszëch swòjëch.

A pieniądze tobie wëpłacy kasa.

A terô sã najédz i napij dobrze.

I òn sã redôł, że béł rewirã,

I zbójców wëgnôł i ksążã gò chwôlił.

CYLINDER

To béł cë ksążã, béł òjc pòddônëch!

Na jegò chwałã wëpijmë piwa!

GŁOSË

Tak je! Hej, panno, nóm wszëtczim piwa!

CICERO

Pòsłëchôjta mie, jô rzekã wicy.

Ten wieldżi ksąże, òn z Krziżôkã wôlcził

Gdze lat piãtnosce i w kùńcu dobéł.

A temù më jesmë tu na ti zemi,

Co nóm nôleżi, na swòji Kaszëbsczi,

Że gôdómë mòwą swich dôwnëch òjców,

Tëch mòżnëch wòjów ze strzédniowieczô.

A dzysô më ò tim ju zabëlë czësto.

Tak bëc ni móże, naprawic trzeba

Tã wielgą krziwdã. A jak to zrobic?

GŁOS

Napisac dzeło.

CICERO

To je za mało.

CYLINDER

Wëstawic pòmnik.

CICERO

To słëchô sã lepi.

KATILINA

A gdze gò wëstawic?

CYLINDER

Na górach naszëch.

GŁOSË

To dobrô mësla. Je na to zgòda –

Z kamieni naszëch. Z cwiadëch jak ksążã.

KATILINA

I lud kaszëbsczi, co przetrwôł bùrze

I srodżi ùcësk, i dzysô żëje!

GNIDA

(wstôjô)

Są jiny swiãti, co mają pierszeństwò!

CYLINDER

To prôwda, panie. Skąd ten sã nalôzł?

GŁOS

Òn cëchò sedzôł i nadsłëchiwôł

I nawet rãkã za ùchò włożił.

CYLINDER

to szpiég przeklãti! Wërzëcëc łatã!

GŁOSË

Z Głódkòwic Gnida. Òn wëżi sygô.

Mô córkã w szkòle. Przë wòjsku sëna.

Ten plotczi zbiérô. Ten pótë liże.

CICERO

To agronauta! Zdrajcã wënëkac!

PÒZÃCK

Jô móże to z waju nôlepi zrobiã.

(pòdôwô mù czôpk i palëcã)

Tu je wasz czôpk i palëca waszô,

Tu mòce dëtka (kòpnie gò) a tam są dwiérze,

Chùtiszkò, drëszkù, wë wiéce co zrobic.

(Gnida sã wiele nie òbzérô, le chùtkò zmikô. Za nim szustnie białka)

BIAŁKA

Jô wińdã za nim, jô mùszã gò dostac,

Jô chcã gò ùgrësc, chòc rôz le kąsëc

Za wszëtką krziwdã, co òn mie zrobił.

CICERO

Ju dosc, niech jidze ze swòją hérą

Òd jinëch wzãtą i zaprzedóną.

KATILINA

Prôwdzëwô gnida! Jaż wstid nas bierze,

Że midzë nami są taczé chaje,

Co kalą w gniôzdo włosnégò kraju,

Jak wesz na szkòdã sã jinëch żëwią.

CYLINDER

Niech zdechnie, przepadni, przeklãti łata,

Co swégò nie ceni, le zaprzedôwô.

PÒZÃCK

Ju dosc – za wiele – nie wôrti tegò!

Sadnita do piwa! Niech jiné mëslë

Nas rozchôwcą, nas rozwieselą!

(Pòmału lëdze sôdają, cos pò cëchu mùrmòcą. Cylinder jidze do szãkôrczi i cos do ni szepce, ùsmiéwô sã i cos do ji rãczi wtikô)

CICERO

Wa chceta pòmnik wëstawic ksãcu,

Ale nié kòżdi je gòdzen tegò,

Le ten, co terô nasz zdô egzamin.

Jô bądã sã pitôł, mëslëta – rzeczëta!

(wskazywô)

KATILINA

Ze szãtopórk na pierszą rézã!

Chto jaczi wié, niech je pòdôwô.

JEDEN

Jasz jidze drogą, Marinka le piele,

Òn do ni gôdô a òna sã smieje.

DRËDŻI

Didli, didli, dum, dum, dom,

Jak pón spiéwô, tak jô grôm.

DZEWÙS

Sëwô gąska, sëwô, pò jezórkù płiwô,

Z wieldżégò kòchaniô rzôdkò le co biwô.

KAWALÉR

Mòja matka dobrô bëła,

bò mie robic nie ùczëła,

Leno spiewac i teńcowac,

Pëszné dzéwczãta całowac.

CYLINDER

(spiéwnym głosã i pòdrzucającë nodżi)

Lecy wòda òd ògroda

Do samégò Gduńska,

Czôrné bótë do robòtë,

Czerwòné do tuńca.

KATILINA

Egzamin je zdóny, bò w szãtopórkach

Wa jesta bëlny i wiele wiéta.

CICERO

W tãgôdczi terô! Chto wié òdpòwiedz,

Niech zarô rzecze i móże pëtac.

KATILINA

Më taczégò pana mómë,

Co w dzéń i òb noc chòdzy

A jednak na jednym flachù

I w dzéń i òb noc stoji.

GŁOSË

Kò to më wiémë. To je zédżer.

CICERO

A jakô nôwikszô je szôłôbùłka,

W trzech aktach je ùłożonô:

Jeden je wiesołi, drëdżi robòcy,

Ze smùtnym trzecym rozegra skùńczonô.

GŁOSË

Co móże to bëc. Namëszlôj sã dobrze!

CYLINDER

Jô wiém, mój panie. To lëdzczé żëcé.

GŁOSË

To prôwda, prôwda! Chto bë to mëslił,

Że chtos tak głãbòk jaż w żëcé sygô!

CYLINDER

A terô na mie réza przechòdzy,

Ùważôjta dobrze, co bëc to móże?

Sygda skòkô pò drodze,

Rigda kòpie w ògrodze.

Sygda gôdô Rigdze:

Do ce Ùrbón jidze.

KATILINA

To trëdno je rzecz.

CICERO

Jô móm. Nié. To nie je.

GŁOSË

To nóm zadôł. Më jesmë za głupi.

PÒZÃCK

Jô nie jem taczi, jô tak so mëszlã:

Że Sygda to sroka a Rigda to swinia,

Że Ùrbón co jidze, to pies bëc mùszi.

CYLINDER

Të dobrze wëzgôdł, na zdrowie Pòzãcka,

Co jasny mô rozëm i głowã na karkù.

KATILINA

Czë móże jã człowiek w garscy trzëmac?

(smiéchi, Pòzãck òdchòdzy)

CICERO

Sadnice do naji.

KATILINA

Pògòda swietnô.

CYLINDER

To sóm jô zmërkôł.

CICERO

A tôrg je dobri.

CYLINDER

Jô przëznac mùszã.

KATILINA

Pòrenô chwała.

CICERO

Niżódny taczi jô nie widzôł sprawë.

Pòwiadôjże nama, jak to sã stało!

KATILINA

Jô ùstôł w krzach i dibôł ùwôżnie,

Wtim jidze gbùrk i krowã prowadzy.

Jô wëskòkł i rzekł: Dokądka z tą kòzą?

A òn mie òdrzekł: Kò to je krowa.

Jô òbiegł stroną i pitajã znowù

Jak pierszim razã. Òdpòwiedz ta sama.

Jak trzecy jô rôz z nim jął sã dowòdzëc,

Ju Cicero czuł.

(Cicero przëtakiwô)

CYLINDER

A niech gò paraliż!

KATILINA

Co wë gôdalë?

CYLINDER

Jô głosno le mëslił.

Pòwiadôjce dali, to je czekawé.

KATILINA

Gbùr zaczął mie wierzëc i przedôł mie kòzã

Za pinc talarów i wrócył do chëczi.

Ma z krową na tôrg i przeda jã dobrze

Za òsmedzesąt. To béł cë rajbach!

CYLINDER

Jak to sã stało?

KATILINA

Hipnóza, panie!

Skùtecznô próba cëdowny ùczbë!

CYLINDER

(stroną)

A niech gò diôcheł stokrotny weznie!

Jô mùszã spróbòwac!

KATILINA

Co wë gôdalë?

(Òd ti chwilë gbùr zaczinô òd czasu do czasu spòd òczi rzëcac na Katilinã przelotné łiskawice. Cicero letkò brząkô na gitarze. Lëdze wstôwają i zaczinają pò trzech wëchòdzëc)

PIERSZI

Panienkò, płacëc!

SZÃKÔRKA

Jô zarô przińdã.

(Cylinder wstôjô, bierze swój wësoczi czôpk i gò òbrôcô)

CYLINDER

Czôpkù, czôpkù, szczodri czôpkù,

Chto ce wkrąg òbrôcô,

Wszeden dług zapłôcô.

SZÃKÔRKA

Talarczi sã sëpią, ju wszëtkò spłaconé.

GŁOSË

To je czarownik. Jesz rôz spróbòwac!

Panienkò, płacëc!

SZÃKÔRKA

Jô zarô przińdã.

CYLINDER

Czôpkù, czôpkù, szczodri czôpkù,

Chto ce wkąg òbrôcô,

Wszeden dług zapłôcô.

SZÃKÔRKA

Talarczi spadłé, piwò spłaconé.

(Wieldżé zdzewienié zajimô òbecnëch i téż nëch dwùch sztudeńtów)

KATILINA

A czuł të, brace? Ten czôpk je dobri.

To rzecz cëdownô dlô nas sztudeńtów.

Co sã ni mògą bez piwa òbeńc

A dłëgów mają pò samé ùsze.

CICERO

A móże zakùpisz ten czôpk czarowny!

(Lëdze midzë sobą rozprôwiają, gbùr znowù przësôdô do sztudeńtów)

KATILINA

A skądka wë môce ten czôpk tak szczodri?

CYLINDER

Ha, ribka chwôtô! Ùwôżnie cygnąc!
(głosno)

Òd swòjégò tatka a ten gò òd swégò

I tak sã dali ta réga cygnie

Przez sto i wicy lat temù przódë,

Czej mòżny czarownicë żëlë w kraju,

Co suszã dôwalë, grzmòtë robilë,

A jeden z nich swi mòcë włożił

W ten czôpk cëdowny. Kòchany czôpkù!

KATILINA

Jô kùpiã ten czôpk a kùli wë chcece?

CYLINDER

Ten czôpk tu przedac – jô ni mògã, panie.

Kùńsztowné mòce są w nim zaklãté.

KATILINA

A móże bë jednak sã dało co zrobic!

Më jesmë waszińce, pòrządny lëdze.

CYLINDER

Czej tak, jô mógłbë gò wama òdstąpic.

Òn je kąsk słony. A kùliż wa dôta.

(Sztudeńce sã narôdzają, lëdze jich òbstąpilë, gbùr mrużi òcze)

KATILINA

Jak wóm më dôwómë sto talarów

I zarô zapłacymë na tim stole.

CYLINDER

czej tak, jô wama jesz rôz chcã wëdac –

I wszëtczim wkòło. Panienkò, piwa.

(Szãkôrka roznôszô piwò. Cicero skòcznie spiéwô do gitarë i rozredony targòwnicë głosno rozprôwiają i pòwtôrzają òstatné wiersze)

CICERO

Cemnô noc i môłnia mërgô

A jô gnôł przez las szëmiący

I w òddali wiôldżé mòrze

Sle do mie swój głos grzëmiący.

CHÙR

I w òddali wiôldżé mòrze

Sle do mie swój głos grzëmiący.

CICERO

Stopa lecy jak na skrzidłach,

Włos pòwiéwô wkòło głowë

I pragnienie mégò serca

Niese mie przez rzmë i rowë.

CHÙR

I pragnienie mégò serca

Niese mie przez rzmë i rowë.

CYLINDER

Panienkò, płacëc!

SZÃKÔRKA

Jô zarô przińdã.

(Gbùr z pòwôgą wstôwô, żałosnie òbzérô czôpk i w kùńcu òkrãcô. Trzôsk ùstôł, cysza w karczmie, sztudeńce wëtrzeszczają òczë)

CYLINDER

Czôpkù, czôpkù, szczodri czôpkù,

Chto ce wkrąg òbrôcô,

Wszeden dług zapłôcô.

SZÃKÔRKA

Ju talarë spadłë, spłaconé wszëtkò,

Co pón tu wëdôł, Bóg zapłac panu!

CYLINDER

A terô mie dôjta no sto talarów

A wezta ten czôpk (płacze), mój czôpk kòchany!

(Katilina liczi talarë drëżącą rãką, Cylinder i Cicero ùwôżają)

KATILINA

Òsmedzesąt. To je za krowã,

Co ma na targù przedała razã.

CYLINDER

(do se)

A niech jich wiwiór.
(głosno)
Dwadzesca dołożëc.

KATILINA

Të dostôł òd tatka, Cicero dodôj.

(Cicero grzebie pò swòjich ruchnach, w kùńcu resztã wëpisze)

Tak, sto talarów.

CYLINDER

(z czôpką w rãce)

Bóg zapłac panom!

A terô jô wama chcã na òstatkù

Na wikszé szczescé cos òpòwiedzëc.

Czej jô przë wòjskù królewsczim służił,

Pòtkała mie takô tam szôłôbùłka.

Jô stôł na strażi. Tej gbùrczã wieprza

Do miasta nëkôł i chcôł przez brómã,

Ale no knurczã sã òpierało,

Chrochtało, kwiczi i rwie sã nazôd

Tak gbùr rozżarti je chcôł przëmùszëc

Dobroscą, czijã, miłoscą, piãtą,

To szarpôł, smùkôł, to tłukł i wzidchôł

A swińczã le swòjé nôwrotë miało.

Wtim król nadjeżdżô, ùsmiéwô sã, rzecze:

Kamrôce miłi, chwacëc to swińczã

Za krãti ògónk, përzinkã pòdniesc,

Tej òno pùdze! I gbùr tak zrobił.

I wieprz sã ùrzas, do górë pòdskòkł

I jął wërëwac jak kóń wòjskòwi.

I gbùr sã kłóniô: Bóg zapłac, panie!

Wë wiele, jô widzã, ze swiniami mielë

Ju do czënieniô! I nëkôł knura.

Tu je ten czôpk, we wajëch òn rãkach

Mdze cëda dzałôł. Jô jidã dali.
(na bòk)

Jô zarobił dobrze a wa sã patrzëta.

(Gbùr zagarinô pieniądze, pòdôwô pajã sztudeńtom i òdchòdzy. Katilina z wieldżim ùszanowanim kładze czôpk cëdowny na bezpiecznym miejscu, pòmedëtiwô chwilkã, cziwô pò piwò i w kùńcu ùsôdô)

KATILINA

Ten dzéń je szczesny.

CICERO

Jesz nie je skùńczony.

KATILINA

Të wcyg zaprzékôsz.

CICERO

Jak Katilinie.

KATILINA

(zmiénió tón)

Në, Cicero, zagrôjże nóm skòcznégò.

A jô na fléce mdã pòmògôł tobie.

Wa wszëtcë le pijta, skòczëta do tuńca!

To dzéń je wiesołi, to dzéń je chwałë.

(Sztudeńce grają „kòsédra” a targòwnicë gò tuńczą przez chwilã, że pòdłoga sã trzãse. Katilina òdkłôdô flét. Wchôdô białka)

BIAŁKA I

A gdzesz të bëła? Co tu sã dzało!

W cylindrze przëbéł czarownik jaczis

I wëdôwôł piwò i mądrze gôdôł

I przedôł sztudeńtom ten czôpk cëdowny,

Co tam przë òknie je dobrze widzec.

BIAŁKA II

Ten czôpk wësoczi (pò cëchù) je mégò chłopa,

Jô dobrze widzã (pò cëchù) jô mùszã rëszac,

Ten je cëdowny (pò cëchù) jô mùszã zapëtac.

Za kùliż òni gò zakùpilë.

BIAŁKA I

Za sto talarów i wëpłacëlë.

BIAŁKA II

Za sto talarów? (pò cëchù) To baro dobrze.

Mój chłop, jô widzã, jich wëfifòwôł. (głosno)

Bóg zapłac tobie za mòje paczczi.

(Bierze paczczi i òdchòdzy. Sztudeńce timczasã sã narôdzalë)

KATILINA

Më pùdzema dali do jiny karczmë.

CICERO

Pòżegnôj lëdzy i zapłacë piwò!

KATILINA

Pòsłëchôjta, lëdze! Pamiãtôjta wszëtkò,

Co ma gôdała ò naszim ksãcu,

Ò naszim kraju i naszëch spiewach.

Wa zdała egzamin z naszińsczi ùczbë.

Ten dzéń dzésészi, ten mdze pamiãtny

Na wszëtczi czasë. Bawita sã dobrze,

Më jidzemë dali do jinëch bracy.

GŁOSË

Niech żëją sztudeńcë… Pòmòrskô nôdzeja…

I kwiat, co wòniô… W daleką prziszłosc!

KATILINA

Panienkò, płacëc!

SZÃKÔRKA

Jô zarô przińdã.

KATILINA

Czôpkù, czôpkù, szczodri czôpkù,

Chto ce wkąg òbrôcô,

Wszeden dług zapłôcô.

SZÃKÔRKA

Talarków ni ma, zapłacëc trzeba.

(Katilina przerażony òkrãcô czôpk, òbzérô gò na wszëtczé stronë, pòwtôrzô zaklãcë, ale nic ni móże wskùrac. Lëdze sã smieją)

KATILINA

Pamiãtôsz të dobrze, jak òn to robił?

CICERO

Dôj le gò sa, jô lepi to zrobiã.

(Cicero wëkrącô czôpk na wszëtczé stronë i na rãbë, ale nic z tegò. Pòzãck sã zjôwiô, rëchùje i pòdôwô sëmã za piwò. Òbaji sã drapią w głowie)

PÒZÃCK

Zapłacëc przódë a tej je dobrze.

CICERO

Dopócziż të mdzesz nas, Katilino,

Za nos jesz tu wòdzył? Jak długò ùrãgac

Szaleństwò twòje mdze nóm cerplëwim?

Jak dalek sã pùscy ta dzyrskòsc twòja?

Czë të jesz nie widzysz, jak nas sromòtnie

Ten człowiek nabrôł? Jak w chcëwòscy swòji

Të jemù wierził i òplątóny

Pòwiôstkami jegò swój rozëm stracył.

Jô wszëtkò ju widzã jak słuńce jasné.

Jô spòstrzég, jak òn ze szãkôrką szeptôł

I cos do rãczi…

SZÃKÔRKA

Òn pieniądze wpłacył.

CICERO

Przeklãté czasë i òbëczaje!

Ma jesma mądri a jednak głëpszi

Òd tegò gbùrka, co tak so zakpił!

To béł ten sóm, co të mù tã kòzã…

Chcã rzec, tã krowã – jak mie sã wëdôwô…

PÒZÃCK

Nie gôdôjta wiele. Płacëta lepi.

KATILINA

Ma chcema zapłacëc, le ni móma dëtków.

PÒZÃCK

Przezwéskò dôjta, jô mùszã zapisac.

KATILINA

Jô Katilina jem z Pùstk Wiczlińsczich.

CICERO

Jô Cicero jem z Piãknégò Widokù.

PÒZÃCK

A terô dôjta swój flét i gitarã,

Te ù mie òstóną, jaż mdze zôpłata.

KATILINA

Na hónor i słowò!

CICERO

Nie błagôj wiele.

Niech flét òstónie, gitarë jô nie dôm.

KATILINA

To pòjma dali!

GŁOS

A waji egzamin!

(smiechi)

CICERO

Ma dóma so radã! Co wama do tegò!

KATILINA

Do gbùra, na gbùra! Òj zemsta, zemsta!

(Sztudeńcë òdchòdzą spiesznie, przesłona spôdô)

TRZECY AKT

(W gbùrsczi chëczi na wsy. Mroch skłôdô òstatny kawał swégò niedzelnégò òbùcô, przezérô sã w lëstrze na scanie i sã ùsmiéwô)

MROCH

Jô lewą wstôł nogą, to bëło nieszczescé

I wnet bë jô pòzbéł sã swégò majątkù,

A chto bë mëslił, że w tim je prôwda!

Ale jô wrócył do swòjech chëczi

I prawą nogą przez próg jô przeszedł,

I tak mie wszëtkò sã naprawiło.

A chto bë sã spòdzôł, że w taczi spòsób

Jô bądã mùszôł dochòdzëc swégò.

Niech Bóg mie wëbôczi, jô sprawã wëgrôł,

Glingòcą dëtczi, jô chcã je zrechòwac.

(Wëjimô miészk z talarami, wësëpie je na stół i zaczinô rechòwac)

I sto. Tak je. To za cylinder.

A pińc jô dostôł pò drodze za kòzã

A dzesãc jô wëdôł w karczmie na piwò

A krowa je wôrtô le òsmedzesąt,

Wic wëszedł na swòje i zarobił przë tim

Piãtnôsce talarów. To dosc na dzysô!

(Timczasã, jak òn tak rechòwôł, weszła Mroszka i chwilkã sã jemù przësłëchiwała, ceszi sã, òdstawi paczétë i pòdskòczi do niegò)

MROSZKA

To je dosc, to nama sygnie,

To dobrze të zrobił! Mie sąsôdka rzekła,

Że béł ù Pòzãcka chtos z taczim cylindrã

I kùńszta robił i prawie wëszedł.

Jô zarô za tobą, ale ju nidze

Jô ni mògła widzec Walãtka swégò.

MROCH

A gdze të tak długò sã zatrzimała.

MROSZKA

Jô żdała na cebie, jak ma gôdała,

Że ù Pòzãcka! Wtim sóm òn nadszedł

I òpòwiôdôł ò mòji kruszce

I dwùch sztudeńtach, że òd nich kùpił

Za òsmedzedzesąt taką jak naszô.

Jô szła jã òbezdrzec, to bëła naszô,

I òna mie pòzna i zabãczała,

Że jô sã òd łez ji ni mògła wstrzëmac

I pòszła w miasto, bë sã rozerwac.

Jak jô wrócëła, ju nie bëło cebie,

Jô rznãła za tobą, ale te paczczi

Nie pòzwòlałë za chùtkò nëkac,

Tak të mie ùszedł! Jô wszëtkò czëła,

Të zarobił dosc, je jaż za wiele

Na tëch sztudeńtach, co nic ni mają.

MROCH

Jô téż tak mëszlã. Chto wié, jak jima

Z cylindrã pòszło? Niech mają za swòje!

MROSZKA

W tim wiele je prôwdë, niech òni nie mëszlą,

Że òni le sami są na tim swiece,

Że le dlô nich i jejich figlów

Są jiny lëdze. Naùczka je dobrô

I dlô ùczałëch. Walãtkù pòzdrzë,

Tam dwùch sã kraczą z cylindrã w rãce.

MROCH

(wërzasłi)

Terô je zle! To są ti sztudeńce,

To mój cylinder, jô z dôleka widzã.

Chto jima drogã do nas tu wskôzôł

W tak krótczim czasu? Jô chcã sã ùmknąc

Na chwilã przed nimi a të i córczi

Robita swòje, jak wa wiéta,

A móże bùrza sã wnet rozeńdze!

MROSZKA

Ùmëkôj, Walãti, ju òni nadchòdzą,

W pòdwòrzu naszim sã òbzerają

A terô prosto do chëczi dążą.

(Mroch spiesznie òdchòdzy, Mroszka krótkò wezdrzi na wszëtczé sprzãtë, czë są w pòrządkù, i prostiwô sã na przëjãcé. Sztudeńce klepią)

MROSZKA

Jeden w cylindrze, drëdżi z gitarą,

To wëzdrzi, jakbë na wrij sã bralë.

To mësla dobrô! Jô mdã robiła,

Jakbë tak bëło, to tej sã ùdô

Ùretac chłopa i ùdobrëchac

Zawzãtëch panów. Tu wszëtkò dobrze

I schludnie wëzdrzi, to ùspòsobi

Jich serce miło i przëjacelskò. (klepią)

Wchòdzëta, proszã! Witôjtaż lëdze!

KATILINA

Czë Mroch tu mieszkô?

MROSZKA

Tak je. Òn przińdze.

Na chwilã òn wëszedł, wa jesta zmãczony baro

A móże głodny! Jô kawã sparzã

I ùpiekã plińców. Złożëta cylinder

I gitarã! Jô zarô wrócã.
(wëchòdzy)

KATILINA

W mie górz sã pôli jak góra ògnia,

Co rwie i szarpie i chce wëbùchnąc

A tu tak miłi jak rãka słowa

Płómienie dãpią i zaléwają.

CICERO

To miłô chôta, w ni miło sedzëc

I wòniã wdëchac, co z kùchnie chôpie.

Ach, wiész të, drëchù, pò tëli piwskach

Mdą niezle plińce w żołądk spôdałë.

(Werka, młodszô córka, niesmiało wchòdzy, gniece fartuch i sã ùsmiéwô)

CICERO

Witôj, panienkò! Jak renô zorza

Të nama wschòdôsz! Kaszëbsczi zemie

Miłotny wërôstô kwiôtk przed nama!

(wstôwô)

Witôjże panienkò! A miono twòje?

WERKA

(dignie)

Kò Werka, panie.

CICERO

Ò słodczé miono!

WERKA

Mëmka mie rzekła, że jô bë pòszła

Pòbawic panów, ùczałëch sztudeńtów,

A jô tu nie wiém, òd czegò zaczic,

Bò jô le kwiôtczi na łące zbiéróm,

Przë gãsy paseniu so spiéwajã chwilkã

A tej so legnã i zdrzã w te chmùrë,

Co biôłô lecą nad mòją głową

I mòje serce za sobą cygną.

CICERO

Cëdowné dzéwczã, të mie sã widzysz!

A móże bës chcała zaspiewac nama?

WERKA

Mój głos je prosti jak ptôszków w lese

A jô to nie wiém sã tak przëmilac,

Jak jiné pannë, co szerok gôdają

I corôz blëżi sã pną do panów:

(zôbawnie)

Jô kòòchajã pana z całéégò seerca

I baaro gò rôôczã na dzyysô do seebie!

CICERO

(zriwô sã)

Miłotné dzéwczã! Chto bë pòmëslił,

Że tu na pùstkach pòézja kwitnie!

WERKA

Co tam pòézja! Jô jem le Werka

I pasã gãsë na łące pòd lasã.

CICERO

Czarownô pasterkò, jô kòchajã cebie

Za twòjé słowa i swiéżą prostotã.

(blëżi)

Jô jidã z tobą na twòjã łąkã

I razã bądzema gãsë pasła

Sedzącë pòmidzë kwiatami łączi

Ma sama dwa kwiôtczi kaszëbsczi zemie!

WERKA

To pón mie sã widzy! Pón pierszi człowiek,

Co szczerze serce nóm pòkazywô

I chwôli kwiatë i chwôli lëdzy

Kaszëbsczi zemie, ti matczi naszi!

Przëchòdzą tu różny, z pòczątkù chwôlą

A tej jak jima sã nie pòwòdzy,

Kòszlawé pësczi nóm wëszczérzają.

Kaszëbi to taczi a taczi są lëdze

A taczé a taczé mają maniérë,

Më nie chcemë z nimi – a corôz szerzi

Sã rozrôstają kùlturné flabë.

(Wtim zriwô sã Katilina, co przez całi czas kòmùdno sedzôł i spòde łba na Werkã wzérôł, òstrim krokã przemiérzô jizbã, môchô rãkóma i jak w zemiã wbiti na môlu stanie i òczë wlépiô w wërzasłé dzéwczã)

KATILINA

Të prôwdã rzekła. I w mòjim sercu

Je takô bùcha i niecnô maniéra

I to mie terô wëlôżô z gardła,

Że jô sã dłôwiã, że mie zatikô!

(Pò tëch słowach Katilina chòdzy, nëkô, lôtô pò całi jizbie. Werka z bòkù na niegò wzérô, przëczulô sã do Cicerona bezradno, dzëwô)

KATILINA

Chto to wëtrzimô, co jô tu cerpiã!

Mie górz pòżérô i nãcy miłosc,

To w tã, to w nã bòlesnie stronã

Jak krowã cygną to biédné serce,

Co we wëstrzódkù sã szarpie, rzucô

I rwie i trzeszczi jak chróst łómóny.

WERKA

Pòj gãsë pasc! Tu nie je dobrze!

Jô widzã, Smãtk mô tegò pana

Na swòjim pòwrózkù, pòcygô, trzimô

A òn sã szarpie, ni móże wëlózac!

Ten biédny człowiek! Jak to gò rozriwô!

Pòj gãsë pasc, pòj kwiatë zbiérac!

(W ti chwili wchôdô starszô córka, nakriwô stół biôłim òbrësã)

FRANA

Witôjtaż, panowie Co tu sã dzeje?

Pòmagôj, Werkò! Ju mëmka jidze

I plińce niese. Pòcëgôj stronë!

(Mëmka niese szôlã z plińcami i pòstawi na stole, ùjmie sã w bòk)

MAROSZKA

Niech panowie jedzą, czej dobrze szmakô!

Òd naszëch swiéżëch jô naskrobała

I chùtkò piekła. Në, halôj, Frano,

Ti dobri kawë, co jô kùpiła

Na targù dzysô. Të, Werkò, przëraczôj!

Bò miłé słowò je wiele wôrté

A panowie rôd na ce zwôżają.

Przëraczôj, jô nazôd do kùchnie jidã.

(òdchòdzy)

CICERO

Przësadôj, drëchù! Ta miłô wònia

Nastrôjô dobrze a pòłikanie

Pògładzy żołądk, rozjasni dëszã

I wszëtczé smùtczi jak mgła rozpirzchną!

WERKA

Niech pón przësadnie! Ju kawa jidze.

(Frana niese wieldżi zbón kawë, naléwô w tasczi i przërôczô gòscy)

FRANA

Czej tatk i mëmka na tôrg so pòszlë

A jô tak sama przë chòwie òsta

Tej jô so mëslëła w kącëkù serca:

A żebë tak racził chtos zazdrzëc do naji,

Ale le taczi, co bë gò mòżna

Pòlëbic përznã. Tej czas ùmikô,

Nim chto sã spòdzeje, ju wieczór nastôł,

Ju północ bije i zorza switô.

Tak jô mëslëła, czej tatk i mëmka

Na tôrg so pòszlë…

(Katilina sã zatrząsł całi, pùscył plińc i òczë wëwôlô dzëwé)

CICERO

Co tobie sã stało?

KATILINA

Jô chcôłbë ze swòji wëskòczëc skórë,

Jak mie sã òbijô ò mòjé ùszë

Przeklãti ten tôrg i gbùr, i krowa!

CICERO

To ju minãło, zajadôj plińce

A nie robi wstëdu nawrotami swémi

Sztudeńcczi ùczbie! Nie zważôj na to

A górz przeminie! Ùżëwôj żëcô,

Dopóczi róże na jegò drodze

Do naszégò serca sã ùsmiéwają.

KATILINA

To prôwda, brace! To rzecz nôlepszô!

(głosni)

Cëdownô jôda, te miodné plińce!

(Pòdczas ti pòùfny gôdczi Frana z Werką òbzérałë gitarã leżącą na kòmódze. Czekawô Werka szarpnie strënë, chtërné zabrzëmią, i dzéwczãta jakbë wëlãkłé sã chùtkò copną i rôczą do jedzeniô. Frana òfertiwô sã kòło Katalinë, doléwô mù i dokłôdô a òn milczącë zajôdô)

FRANA

Niech pańc sã nie sromô, le bëlno sztopie,

Wnet wicy bądze. Naléwôj, Werkò!

CICERO

Czë panna griwô téż na gitarze?

WERKA

(wzdichô)
Jô redô bë grała, ale chto kùpi

Mie taczi instrumeńt? Ti starszi nie chcą.

CICERO

Zaspiewôj, proszã! Twój głos je miłi.

FRANA

Werka zaspiewô. Të wiész, tã piesniã,

WERKA

Co ma spiewała w zelonym gaju.

FRANA

Tak je. Zaspiewôj!

WERKA

Chto nótã pòdô?

CICERO

To mój je kłopòt, jô pòdôm głosë.

(Frana pòdôwô gitarã, Cicerô jã nastôjô i zagriwô melodiã frantówczi. Frana stanie przë Katilinie a Werka pòdniese òczë i zaspiéwô)

WERKA

W zelonym gaju lëstë spôdają,

Dobri mie lëdze pierszégò rają.

A ten pierszi, ten mô sã do wierszi,

Matulo mòja, tegò jô nie chcã.

WSZËTCË

A ten pierszi, ten mô sã do wierszi,

Matulo mòja, tegò jô nie chcã.

FRANA

W zelonym gaju lëstë spôdają,

Dobri mie lëdze drëdżégò rają.

A ten drëdżi, ten robi dłëdżi,

Matulo mòja, tegò jô nie chcã.

WSZËTCË

A ten drëdżi, ten robi dłëdżi,

Matulo mòja, tegò jô nie chcã.

SZTUDEŃCË

W zelonym gaju lëstë spôdają,

Dobri to lëdze pannë nóm rają.

A te pannë są gòspòdarné,

Matulo mòja, te bë ma chcała.

(Wtim psë zaszczekają, pòcztowi jidze, pannë wëbiegną z jizbë. Timczaseã sztudeńcë jakbë w pòrozmieniu na se pòzérają. Głosë)

KATILINA

A te pannë są gòspòdarné,

Matulo mòja, te bë ma chcała.

CICERO

Pa, jaczé plińce, taczé mëslë

A jaczé pannë, taczé stadło!

KATILINA

A wic pòsłëchôj! Że plińce dobré

A pannë niezłé, ma chcema dzysô

Jesz tegò gbùra pò rôz òstatny

Z nich wëfifòwac. Co mëslisz drëszkù!

To béłbë dobët, co pòwetëje

Nóm wszëtczé szkòdë dzysészégò targù!

Czë nié? Co mëslisz? Pòwiadôj szczerze!

CICERO

Jô widzã, minãła ta strasznô bùrza,

Co w twòji dëszi jak wùlkón wrzała.

KATILINA

Minãła, brace! A terô jinô

Sã w sercu rodzy i je rozpichô

A serce dërgô i rwie mie do czënu!

(Zriwô sã ze stółka, zaczinô corôz òstrzi chadac pò jizbie i jakbë òd se òdeszłi wërzucô ùriwóné słowa. Cicero krący głową)

KATILINA

Jô mùszã, jô mùszã… Je czas nôlepszi…

A dëchi przodków…, co wszëtkò widzą…

Niech mie wspòmògą!… Jô mùszã, jô mùszã…

A të, mój drëchù…, të wiész to dobrze…

Ma dwaji razã…, ma szła i przëszła…

Pòdawôj rãkã…, jô mùszã, jô mùszã!

CICERO

A co të mëslisz?

KATILINA

Ji sã òswiadczëc!

CICERO

Tam òna jidze, do nóg ji padôj

(Czej Katilina ji sã naprocëm rzucô, Frana wbiegnie i wëbùchô)

FRANA

Pòcztowi straszné pòwiôdô rzecze.

Je wòjna! Swiat sã całi zapôlô

A wa tu mùszita jic w òdżin,

To straszné rzecze, pòmëslëc ò tim!

Mie łzë są w òczach. Ju Werka biegô.

WERKA

Jô tatka zbùdzëła, co spôł w stodole,

Pòcztowi przënôszô mù telegramë,

Co òn je mô rozdac pòmidzë wezwónëch

Na pierszi bój. Jô jem jaż chòrô

Òd tegò strachù! Ju wies sã rëszô,

A lëdze schôdają. Co mdze, pitają,

Tam mëmka lecy i wpôdô do jizbë.

MROSZKA

Je wòjna! Całi sã swiat kòlibie,

Mie w głowie czipi! Depesza gôdô,

Że nieprzëjacelsczi tu samòchòdë

Mdą przejézdżałë ze złotã, złotã.

Ju tatk na rozkôz pò drogach stôwiô,

Bë ùwôżałë, pòspieszné straże.

(W ti chwili rozlégô sã strzôł, zarô drëdżi pò nim. Wszëtcë sã zriwają i wëzérają na drogã, na chtërny czëc głosë. Mroch wchôdô)

MROCH

Witôjtaż, gòsce! To nic, le jeden

Drëżącą rãką karabin chwôcył

I zadzôł pôlcã. Wëpôli jeden,

A zarô drëdżi na òslep strzélô.

To złoto lëdzy tak zapôlëło,

Że wszëtce leglë pò drogach krziżewëch

Mëslącë, że móże te samòchòdë

I tu sã zjawią. Òbawë ni ma

Na piôskach naszëch. Sadnijtaż, lëdze!

DZÉWCZI

Nóm je tak smùtno. To wszëtcë pùdą

A më tu same na pùstkach mdzemë

A nicht ju wicy do nas nie zazdrzi.

MROCH

Co babë to w płacz! Czeliszczi a wino!

MROSZKA

Jô wszëtkò ju móm, jô plińce piekła.

(Dzéwczi stôwiają dlô òjca jedzenié, Mroszka przënôszô wino. Timczasã Mroch nieùfnie pòzérô pò gòscach, ale wnet ùceszony rzecze)

MROCH

Sibilla gôdô, że bądze wòjna

Pò całim swiece a móże do naszëch

Zawitô chôt z całim krzëkã.

(naléwô wino)

Na zdrowie panów, tak miłëch gòscy!

(piją)

KATILINA

Ten gbùr dobiwô.

CICERO

To człowiek dobri.

KATILINA

Co bëło, zabëté!

CICERO

Do dzeła, brace!

MROCH

Co wa gôdała? Na zdrowie panów!

CICERO

Że nóm i wóm ta wòjna pòmôgô.

MROCH

Jak to? Jô nie wiém, jak móm to rozmiôc?

CICERO

Në, terô ju gadôj: Jô mùszã, jô mùszã.

KATILINA

Wë môce córczi.

MROCH

Co w tim taczégò?

KATILINA

A chcece je wëdac.

MROCH

To chce i mëmka.

CICERO

Wic rzeczë prosto!

KATILINA

Jô kòchajã Franã.

MROCH

Të jes niegłupi.

CICERO

Òn „të” ce gôdô.

KATILINA

Bóg zapłac, tatkù! Pòdawôjce rãkã.

(scyskają so dłonie)

A terô na cebie kòlej przëchòdzy.

CICERO

Wë môce córkã.

MROCH

Le jedną Werkã.

CICERO

A móże bë chcelë…

KATILINA

Jã jemù wëdac.

CICERO

Jô baro proszã.

MROCH

Jak të jes mądri.

CICERO

Bóg zapłac, tatkù! Jô scyskajã dłonie.

Na szczescé tegò nôlepszégò targù

Jô pijã wino, jô waji widzã.

ÒBAJI

Na zdrowié Mrocha, nôlepszégò tatka.

KATILINA

Ma respekt móma i dzysô sã wicy

Òd was naùczëła niżle w daleczich,

Wësoczich szkòłach. Czë prôwda, drëszkù?

(Cicero cziwô)

MROCH

Bò tu je żëcé a tam le ùczba.

Gdze jednak ùczba i żëcé sã złączą,

Tam je kùltura, tam kwitnie szczescé!

ÒBAJI

Tak je, nasz tatkù! A jidze mëmka.

MROCH

A wiész të, Zano, co tu sã stało?

(Mroszka bôcznie pò nich pòzérô, namiszlô sã i krący głową)

MROSZKA

Jô nie wiém, pòwiédz!

MROCH

Jô córczi przedôł.

MROSZKA

Ale je wòjna.

MROCH

To prawie dobrze.

MROSZKA

Jak wòla bòżô! Niech są szczestlëwi,

Jak ma so bëła i dzysô jesma!

(Sztudeńcë skòczą do Mroszczi i kùszkają ji rãce. Òna sã ògôniô)

MROCH

A z córkami ju…

SZTUDEŃCË

Pògôdómë sama.

MROCH

Jô terô jidã do spraw szôłtësczich

A wa sã bawita, jô wnetkã wrócã.

(òdchòdzy)

MROSZKA

(pòkazywô)

Tam córczi wëszłë a nic jesz nie wiedzą,

Bawita sã dobrze, wnet mdze wieczerza.

(Sztudeńcë sã chùtkò òddalą i w ti chwili ùkôże sã Cëgónka)

CËGÓNKA

Wiesołosc pò zãcach sã òbjawiła

Le żdże jich rozłąka, bò długò wòjna

Rozdzeli na lata przëjacół dobrëch.

(Mroszka dô ji cos)

Bóg zapłac pani, pòwrócą z wòjnë

I wielgô redosc zawitô w czëczë.

(òdchòdzy)

MROSZKA

Mie dzéń sã wdôrzô, czej w tim jô wiekù

Ze swòjim Walãtim sã pòkùmała,

A téż to bëło na jednym targù.

Dwadzesca jeden ju lat minãło,

Jak dzéń to mie sã wczorejszi wëdôwô.

Szczestlëwi nie zwôżô na dnie i lata

I tak ùpłiwô mù czas w robòce,

Jaż Bóg òdwôłô gò z jegò môlu.

(Mroszka òdchòdzy. Z jedny stronë scenë wchòdzą pòd rãkã Katilina z Franą, òbeńdą scenã i pò drëdżi stronie wëchòdzą. Pòdczas òbchòdzeniô rozmôwiają)

FRANA

Czë tatk i mëmka sã na to gòdzą?

KATILINA

A jak jesz z tegò są ùredóny!

FRANA

To bądzesz pisôł, jak mdzesz na wòjnie

I bądze mie razni w òsamòtnieniu.

KATILINA

Jô bądã pisôł. A chto zapłacy

Ù tegò Pòzãcka i flét wëlózô?

FRANA

To tatka sprawa, òn czãsto tam biwô,

Òn wszëtkò wrócy i wënagrodzy!

(Pôra pierszô òdchòdzy a z drëdżi stronë scenë wchôdają Cicero i Werka trzimającë sã pòd rãkã. Pòdczas òbchòdzeniô rozmôwiają)

WERKA

Nasz tatk i mëmka są baro dobri.

I cygle razã przesôdiwają.

CICERO

I ma tak mdzema.

WERKA

Niech Bóg to sprawi!

Niech wszechmòc jegò pòwstrzimô wòjnã,

Bò mëslëc ò tim, że të bë mùszôł…

CICERO

Jak przińdze rozkôz i jô so pùdã

A bądã jednak przë tim szczestlëwi,

Bò chtos wëzérô i w cëchi nocy

Ò mie pamiãtô i słodkò marzi!

WERKA

Tak mdze, jô bądã na cebie żdała!

(Werka przëczuli sã do Cicerona i òdchòdzą. Wchòdzy Mroch i lëdze, rozprôwiającë baro żëwò. Mroch trzimô różné telegramë)

MROCH

I młodëch, i stôrëch na wòjnã bierzą,

Pò prostu z drodżi wërëszac trzeba!

To strasznô chwila! To kara bòżô!

Za naszé wigòdë i szkaradztwa.

GŁOSË

Ju bëc tak miało… A móże jesz nie mdze…

Ju ni ma radë… Më pùdzemë wszëtcë…

Sibilla gôdô… Mdą straszné czasë.

MROCH

Wstãpita do mie pògadac chwilkã!

(Zgromadzony wchòdzą do szôłtësa. Wezwóny z paczkama òdchòdzą, ze łzami żegnóny)

EPILOG

(Jizba zómkòwô jak w prologù. Switô tajemniczé swiatło. Wchòdzą trzej ricerze, sôdają przë stole i zaczinają rzëcac kòstczi. Mòwa jich je dobitnô i przecygłô. Fòrma jãzëka z trzënôstégò wiekù)

PIERSZI

Je wòjna w tokù na całim swiece.

DRËDŻI

W pòsadach wstãsła je cała ludzkòsc.

TRZECY

I katastrofa sã chùtkò zbliża.

PIERSZI

Chto mislisz, że przegra wojené harce?

DRËDŻI

Co tera wigriwa, na kùńcu przegra.

TRZECY

Bò sprawiedliwòsc gò bòża karze.

PIERSZI

I nowé z ògnia pòwstaną państwa.

DRËDŻI

Òdemknie sã brama i naszégò ksãstwa.

Òprzestani, pòjmë, nadchada człowiek.

(Ricerze jak w prologù spiesznie òdchòdzą, znikô swiatło, cemnosc zalegnie jizbã. Co chwilã môłnia mërgnie. Karczmôrz wprowôdzô sztudeńta i zapôlô mù swiécã. Drzewa szëmią tajemniczo)

KARCZMÔRZ

Ju wiele tu bëło, niejedny wrócëlë

I nicht z nich nic nóm nie òpòwiedzôł,

Le głową cziwôł i smãtnie wzdichôł.

Niejednëch wicy më nie widzelë!

SZTUDEŃT

Bóg zapłac za wszëtkò. Tak zle tu nie mdze.

Mie serce pòwiôdô a to mie nie mili,

Że nic mie złégò tu spòtkac ni móże,

Spòkójné je bòwiém sëmienie mòje.

KARCZMÔRZ

A móże sã ùdô òdetknąc klucze

Tajemnégò żëcô w zaklãtim grodze

Niewiny le móże dokazac tegò,

Na złégò kara za dzyrskòsc dibie!

SZTUDEŃT

Szëmòcą drzewa, a môłnia mërgô,

Tajemné głosë pò grodze szepcą.

Jô chcã jich słëchac a co mdze mòżno,

Òpòwiém wóm i wszëtczim lëdzom!

(Karczmôrz òdchòdzy, pò drodze òbzérô sã wërzasle i znikô w nocy. Sztudeńt sôdô przë stole i wschłëchiwô sã w szëmòt nocny. Swiéca migô w pòwiéwie przelatiwającégò wiatru. Sztudeńt zasłôniô jã rãką)

SZTUDEŃT

Nadchôdô północ, ta wielgô chwila,

Czej dëchòm wòlno sã ùcelesnic

I prosëc ò pòmòc swich zaùfónëch.

(Zawiészô so gitarã i zaczinô pò ji strënach tajemniczo przëgrëwac)

Do wtóru gitarë szôlącé głosë

Sã corôz wërazni do mie zbliżają

I mie sã zdôwô, że kroczi pãcają!

(Chwôtô na gitarze mòżniészé akòrdë i w kùńcu jak bùrza wëgriwô)

Mie serce rosce w tim nocnym wiéwie

I z głosã akòrdów zapôlô sã òdżin

W nôgłãbszi dëszi i dërgô serce!

(Przez scenã jidze miarowim krokã gromada wòjska i pòzérają na zadzëwionégò sztudeńta, co nierëchòmò zdrzi na wòjskò. Swiéca zgasła, zorza switô. Za chwilã z drëdżi stronë cygnie jiné wòjskò. Jeden żôłniérz pòdchòdzy do sedzącégò sztudeńta)

ŻÔŁNIÉRZ

Na wschód i zôchód òdchôdô wòjskò

I bój krëwawi splëgawi zemiã.

Za jinëch wòjowac to rzecz je strasznô,

Ta krziwda wôłô ò pòmstã do nieba.

SZTUDEŃT

A jes to të, mój Katalina?

ŻÔŁNIÉRZ

Tak je, jô jidã jak wół w tim jirzmie

Niemiłi służbië, to lós niewòlë,

Co nôród pãtô òd całëch wieków.

Ach, czej nóm zawitô swòbòdë zorza!

(W ti chwili môłnia chlastnie i w tim jaskrawim widze znikô widzenié. Czëc je z dôleka òdżin tarabanowi, òd czasu do czasu czãżkò zagrzmòtnie harmata. Wichier gwiżdże i szarpie òkna)

SZTUDEŃT

Jô widzã tu, co dalek sã dzeje,

I gôdôł z drëchã, co szedł na wòjnã.

Niech Bóg gò strzeże i niech òn wrócy

Do swòjëch chëczi, do swòji Franë!

I znowù jô widzã przed òkã dësze

Łiszczącëch wòjarzi na dzyrsczich kòniach.

(Wchòdzą na scenã dwaji ricerze pòmòrsczi w letczim ùzbrojeniu. Rozmawiają w mòwie trzënôstégò wiekù)

PIERSZI

Przez Wisłã wpada do naszégò kraju

Krziżewi wój i lud ùceka.

DRËDŻI

Czim prãdzy do ksãca, co òn zaradzy

Nieszczescu temù i kraj ùreta.

PIERSZI

Na rogù zatrãbi z całi syłi

I wòjskò jegò sã tu zgromadzy.

(Drëdżi zatrąbi i zarô zewsząd spiesznie zbiérają sã wòjarze i twòrzą wkół scenë kòło, do chtërnégò pò chwili wchôdô sóm ksążã)

KSĄŻÃ

Do wòjnë wzéwa nas róg bòjewi!

Na kóń, na wroga! Krziżewa żnija

Przez kraj sã wije. Na kóń, na wroga!

W krótczim czasu mdze kraj swòbòdny!

(Rozlegają sã zewszad rodżi bòjewé, wòje zbiérają sã i w pôłni zbroji rozchòdzą sã na różné stronë i długò czëc je nawòłiwanié)

SZTUDEŃT

Jô ksãca widzôł i jegò wòjów,

Co pòszlë w bój ò krôj i chëczë.

To bëła redosc i mòc i zôpôł!

Jô dôwné widzôł minioné czasë!

Co lud pòwiôdô ò naszëch grodach,

Je wielgô, tajemnô, je swiãtô prôwda!

(Terô òdzéwają sã bòjewé rodżi i na scenã wpôdô wôlczącé dwùch wòjów, jeden krziżewi, drëdżi pòmòrsczi. Dłëgszô walka, Ùpôdô Krziżôk, Pòmòrzón redosnie zakrziknie. Rodżi nawòłiwają z kòżdi stronë)

KSĄŻÃ

(wrócô)

Je bój dobiti a kraj je wòlny,

Do chiczi wracac, do Gdańska jachac!

Hahò, wòjarze, niech znak pòprzedza,

Hahò, wòjarze, Pòmòrskô górą!

(Przez scenã przechòdzy wòjskò. Na stanicy pòwiéwô grif pòmòrsczi, wrócający wòjarze jidą spiéwającë z tarczą na plecach i włócznią)

WÒJSKÒ

Swiãtopéłk, nasz wieldżi ksążã,

Swiãtopéłk, nasz dzelny wój,

Wiedze rãdi lud pòmòrsczi,

Wiedze gò na swiãti bój!

ECHÒ

Wiedze rãdi lud pòmòrsczi,

Wiedze gò na swiãti bój!

(Tak spiéwającë wòjskò przechòdzy, môłnia chlastnie, grzëmòt zabùrczi. Jiny pòjôwiô sã òbrôz. Nowòczesny wòjôrz wchôdô na scenã i zaczinô składac z drzewa grifa pòmòrsczégò, zawiészô gò na scanie. W dali czëc òdgłos bitwë, pò niebie migają widë. Wpôdô starszi)

STARSZI

Co të tam robisz, co zawiészôsz?

Co znaczi ten ptôch i lew zarazã?

Czë mie na smiéw òn je zrobiony?

Pòwiadôj chùtkò, niedoczëniélcu!

ŻÔŁNIÉRZ

To nié na smiéw i na ùrãgã,

To symbòl sëłë, gòdło mòcë!

To z przódkù òrzéł, król wszëtczich ptôchów,

A slédny dzél òznôczô zwiérza,

Co nômòżniészi je na swiece,

To lew, to król je czwioronożnëch!

Òn krzépi mëslë i mòc mie dôwô

W ti wieldżi bitwie, co wkół grzemòce!

STARSZI

Czej tak, żôłniérsczi jô hònor dajã

Ti twòji mòcy i gòdłu sławë!

A wicy mie, wicy tak dzelnëch wòjów

I dobët bądze pò naszi stronie!

(òdchòdzy)

ŻÔŁNIÉRZ

Pò mòji stronie, të chcôł pòwiedzec,

To naszé gòdło, pòmòrsczi sëłë!

Ù bróm do Pòlsczi Pòmòrze czuwô!

Pòd skrzidłami grifa niech òdpòcziwô

Strëdzónô głowa, zmãczoné cało!

(Kładze sã na pòdłodze i ùsnie. Grif zaczinô corôóz barżi jasniec i czej z dôleka migają widë i zawzãtô grzëmòce bitwa, spiéwô przez sen)

ŻÔŁNIÉRZ

Pòmòrsczi grif rozwijô lotë

I wësok sã w òbłoczi wzbił,

Pòmòrsczi lud ò sławie snił

I bùrze przemógł, przetrwôł słotë.

Hej, grifie, hej!

Ùcéskù mijô céń,

Nastôwô dzéń!

(Żôłniérz sã dwigô, wstôjô i zdrzącë na sztudeńta, napòminô)

ŻÔŁNIÉRZ

Pamiãtôj ò naszi tu straszny doli

I bùduj dóm dlô wiérnëch swòjińców,

Bë w swi pòwrócëc ju mòglë chëcze!

SZTUDEŃT

Jô ò was mëszlã i zrobiã co mògã,

Pòmòrskô bądze wnet samą sobą,

A chòcbë sãpë jã òblôtałë!

ŻÔŁNIÉRZ

Niech żëje Pòmòrskô!

SZTUDEŃT

Nasz krôj, niech żëje!

(Sztudeńt bùdzy sã z transu, widzenié znikło, próżnô jizba sã rozwidniô òd czasu do czasu w blaskach chlastający môłnie)

SZTUDEŃT

Czë sen, czë jawa! Jô wiele widzôł

Tu na tim grodze. Minãła północ,

Le môłnia mërgô, szëmòcą drzewa

I swiéżi pòrénkù ju wiéw dolôtô.

(Bierze gitarã do rãczi, chwôcy czilenôsce jãdrznëch akordów, wstónie i raznym krokã wëchòdzy z jizbë zómkòwi. Magiczné swiatło. Trzeji wòjarze wchòdzą i kòstkùją przë stole, wòlno gôdają)

PIERSZI

A wiész ti mòże, co tam sã dzeje?

DRËDŻI

Kò ważą sã losy swiatowi wòjny.

TRZECY

Na chwałã Pòmòrsczi ja rzucajã kòstczi.

PIERSZI

Najwiższi rzut! Pòmòrska wstanie!

DRËDŻI

Ze snu sã bùdzy, przed próg wichòdzy.

TRZECY

I znowù do wieldżi chwałi bieżi.

PIERSZI

Ju dzejów szala na wschód wskazywô.

DRËDŻI

Ùpada szala zachòdnich krajów.

TRZECY

Tak bój i gra sã dzysa kùńczi!

(Wòjarze wstóną, ùstawią sã i zatuńczą swój stôrożëtny tuńc wòjarsczi. Tajemniczô rozlégô sã mùzyka. Gród sã òżëwiô. Wchôdô na scenã biôłô pani z czerwioną szarfą z brilantową kòruną na głowie. Chłopiãta ji pòsłëgiwają. Wòjarze staną na bacznosc i hołd skłôdają swòji pani. Tajemniczô mùzyka timczasã griwô himn narodowi. Wielgô chwila)

Przesłona spôdô.

POSŁOWIE

W żywej kaszubszczyźnie słowa szałabôjka, szałabùjka oznaczają bajkę, opowieść lub piosenkę. Poeta i pisarz kaszubski ks. Leon Heyke (1885-1939) szôłôbùłkami nazwał swoje krotochwile, humorystyczne utwory sceniczne „Agùst Szlôga” i „Katilina”.

Sztuka „Agùst Szlôga” ukazała się po raz pierwszy na łamach październikowo-grudniowego „Gryfa” (nr 1) w 1932 roku; trzy lata później wyszła jako osobna publikacja „Gazety Kartuskiej”, wydawanej przez Stanisława Bielińskiego. Przedstawienie premierowe szôłôbùłczi odbyło się w październiku 1932 roku w auli Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie, gdzie autor pracował jako katecheta. W obecności ks. L. Heykego, nauczycieli szkoły, komedię wystawili uczniowie seminarium. Sztukę grały również amatorskie zespoły tetralne w Chmielnie, Kielnie, Sierakowicach, Sulęcznie.

Jan Balecki, były uczeń ks. Leona Heykego, wspominał po latach w „Pomeranii” (nr 6, 1980), że każde przedstawienie szôłôbùłczi było niezwykłym wydarzeniem. „Przez dłuższy czas pozostały wrażenia – dzieci przy zabawie w domu i w szkole powtarzały sobie zwroty i fragmenty zasłyszane na scenie, a starsi doznawali statysfakcji, że ich gwara codzienna może mieć tak piękne zastosowanie”.

Szôłôbùłka powstała, co autor zanaczył w podtytule, na kanwie powiastki Alojzego Budzisza „Żelôzk przed sądã”. Budzisz natomiast tę humoreskę stworzył na podstawie popularnych na Kaszubach gadek i facecji ośmieszających wrodzoną głupotę i naiwność mieszkaców wsi Żelazna, leżącej dawniej w powiatach lęborskim i puckim, a obecnie wejherowskim.

Występujący zarówno w powiastce Budzisza, jak i sztuce Heykego Agùst Szlôga pod zasłoną naiwności skrywa przebiegłość i spryt. Te cechy w chłopskim społeczeństwie na Kaszubach traktowano jako skuteczną broń przeciw uciskowi państwa i arogancji urzędników. Leon Heyke wzbogacił zabawną gadkę Budzisza o liczne elementy groteski i karykatury oraz wątki z mitologii kaszubskiej, wprowadzając postaci krôsniãt (skrzatów), wił (nimf), demona Smãtka (Cëzégò) oraz obdarzonej magiczną mocą Baby.

Premiera drugiej szôłôbùłczi, „Katiliny”, odbyła się 26 kwietnia 1936 roku w sali „Bazaru” w Kościerzynie. Wykonawcami ról scenicznych byli uczniowie miejscowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego pod kierunkiem nauczyciela Dawida Bruskiego. Spektakl przyciągnął wielu mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. „Utwór ten – pisał Jan Balecki – publiczność przyjęła z entuzjazmem, a krytyka pozytywnie. Autorowi zaś owa premiera przyniosła dużo zadowolenia i satysfakcji, a aktorom pozostały miłe wspomnienia”.

„Katilina”, wydana drukiem w 1937 roku w Katuzach, rzadko była grywana przez teatry amatorskie. Trwające ponad dwie godziny trzyaktowe przedstawienie, z prologiem i epilogiem, wymaga dużej obsady aktorskiej i poważnych umiejętności scenicznych. Leon Roppel na łamach „Rejsów. Dodatku do »Dziennika Bałtyckiego«” (nr 3, 1947) w szkicu „Karnowski, Heyke, Majkowski jako przedstawiciele regionalnego teatru kaszubskiego” pisząc o „Katilinie” zauważył, że „przy zbyt powierzchownym traktowaniu sztuki, zatraca się całą romantyczność Heykego i wtedy wypadają niektóre rzeczy karykaturalnie”.

Autor nie ułatwił zadania wykonawcom utworu. Chociaż z założenia „Katilina” jest komedią, opartą na motywach opublikowanej w 1912 roku w „Gryfie” anonimowej bajki „Gbùr i sztudeńcë”, są w niej elementy teatru antycznego („Głosë” „Chùr”), stylizowanych rycerskich dialogów i ponury klimat doświadczeń twórcy z czasów I wojny światowej. Swoistą prowokacją artystyczną są główni bohaterowie sztuki, studenci Cicero i Katilina. Nieprzejednanych wrogów z czasów rzymskiej starożytości, wybitnego mówcę i męża stanu Cycerona oraz awanturnika i utracjusza Katylinę, dramaturg kaszubski zamienił w wesołych przyjaciół.

Studenci co prawda okrutnie zakpili z gospodarza Mrocha, ale ostatecznie to on okazał się lepszy w blagierskich sztuczkach. Cicero i Katilina mają świadomość wartości wypływających ze swojszczyzny i rodzimej kultury, ale dopiero bliski kontakt z Mrochami, pozwala im w pełni odczuć uroki wsi, zbawienny chłopski autentyzm i siłę kaszubskiego trwania. Autor wierzy, że zbliżająca się katastrofa, wojna, która pochłonie wiele ludzkich istnień, nie zniszczy ani miłości rodzącej się między młodymi (Cicero – Wera, Katilina – Frana), ani duchowych dóbr, które przez wieku nagromadziły się na Kaszubach i Pomorzu.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej autor, sygnujący swoje utwory pseudonimami Stanisław Czernicki lub Leon Hajka, napisał trzecią szôłôbùkã „Mądri Dëga”. Sztuka nie ukazała się drukiem ani w całości ani we fragmentach. Nieznana jest treść tej farsy. Wiadomo jedynie, że twórca czytał jej fragmenty podczas spotkań u zaprzyjaźnionej z nim rodziny Jastaków w Kościerzynie.

Ks. Leon Heyke, należący wraz z Janem Karnowskim i Aleksandrem Majkowskim do trójcy młodokaszubskiej, czołowej grupy twórców literatury kaszubskiej, znalazł się wśród kilkunastu tysięcy Kaszubów i Pomorzan zamordowanych przez hitlerowców na początku II wojny światowej. Zginął rozstrzelany 16 października 1939 roku w Lesie Szpęgawskim koło Starogardu Gdańskiego. Jego artystyczny i ideowy dorobek jest wciąż żywo obecny w kulturze kaszubskiej.

W 1999 roku Oficyna Czëc opublikowała dwa znaczące dzieła Leona Heykego: pierwsze, pełne wydanie monumentalnego poematu rycerskiego „Dobrogòst i Miłosława” i wznowienie zbioru wierszy z 1927 roku „Kaszëbsczé spiewë”. Teraz, dzięki inicjatywie i wsparciu gminy Szemud, z okazji 10-lecia nadania miejscowej bibliotece imienia ks. dr. Leona Heykego, ukazują się mało znane współczesnemu czytelnikowi sztuki sceniczne pisarza z kręgu młodokaszubów. Jest to kolejny wyraz hołdu i pamięci, złożony wielkiemu twórcy kaszubskiemu przez społeczność gminy Szemud, w tym parafii Kielno, gdzie został ochrzcony i znajduje się jego symboliczny grób na przykościelnym cmentarzu.

Stanisław Janke

Овај унос је објављен под Уметност / Sztuka / Kùńszt / Kunst / Art. Забележите сталну везу.