Prof. Jerzy Treder – wykaz publikacji naukowych (z okazji 65. urodzin)

Jerzy Treder

Wykaz publikacji naukowych

 

 

Rok 1966

1. Gwara kaszubska w utworach Augustyna Necla, „Językoznawca” 14-15, Lublin 1966, s. 31-47

 

Rok 1967

2. Nazwy miejscowości powiatu wejherowskiego, „Językoznawca” 16-17 Lublin 1967, s. 21-44

 

Rok 1969

3. Nazwy miejscowości powiatu wejherowskiego wSpisie miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, „Pomerania”
VI 1969 nr 3-4, s. 55-60 [cz. I]

 

Rok 1970

4. Nazwy miejscowości powiatu wejherowskiego w .Spisie miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”,
„Pomerania” VII 1970 nr 1, s. 40-47 [cz. II]

5. Substantywizacja nazw terenowych w powiecie wejherowskim, „Onomastica” XV 1970, s. 53-63

 

Rok 1971

6. Z historii .Poradnika Językowego”,
„Poradnik Językowy” 1971 nr 5, s. 320-326

 

Rok 1972

7. 70 lat .Poradnika Językowego”.
Zawartość pisma w latach 1901-1970
[Z przedmową W. Doroszewskiego]
Warszawa 1972, ss. 265 + 1 nlb

8. Z toponomastyki kaszubskiej. O nazwie
Reda
, „Dziennik Bałtycki” R. XXVIII 1972 nr 180(8719), s. 5

9. Z toponomastyki kaszubskiej. Trzy
wsie o nazwach niemieckich
, „Dziennik Bałtycki” R. XXVIII 1972 nr
192(8731), s. 4

10. Z toponomastyki kaszubskiej. Trzy
nazwy źródeł rzek
, „Dziennik Bałtycki” R. XXVIII 1972 nr 198(8737), s. 6

 

Rok 1973

11. Dialektyzacja w utworach Augustyna Necla,
Zesz. Nauk. WH UG. Filologia polska. Prace językoznawcze 1, Gdańsk 1973, s.
89-123

 

Rok 1974

12. Skąd te warzywa?, „Głos Wybrzeża”
nr 44(8066) z 21.02.1974 [o poprawnym używaniu nazwy Moście Błota]

13. Białogóra, Białagóra czy Biała
Góra
?, „Pomerania” 1974 z. 2, s. 76-78

14. Toponimia powiatu wejherowskiego na przykładzie wsi Linia, Rocz. Gd. XXXII/1 1972, Gdańsk 1974, s. 157-175

15. (rec) Refleksje wokół książek. Kościerskie nazewnictwo
geograficzne,
„Dziennik Bałtycki” 50(8522) z 1-2.03.1975, s. 5-6 [o
książce E. Brezy]

 

Rok 1975

16. Hydronimia rzeki Reda, Gdańskie studia
językoznawcze [I], Gdańsk 1975, s. 131-157

17. Jeszcze o obocznych nazwach miejscowości Chałupy, „Język Polski” LV 1975, s. 193-201

18. Kaszubskie nazwy stawów w powiecie wejherowskim, Rocz. Gd. XXXIII/1, Gdańsk 1975, s. 179-187

19. O wsi Koleczkowo w świetle nazewnictwa,
„Pomerania” R. XII 1975 nr 1(60), s. 57-59

20. Kaszubszczyzna w wybranych utworach literackich, „Pomerania” R. XII 1975 nr 5(64), s. 42-47

21. Z badań nad historią i zróżnicowaniem gwar północnokaszubskich .na materiale….], „Slavia Occ.” XXXIII 1975, s. 117-132

22. [współautor E. Breza] Zasady pisowni kaszubskiej. Na
podstawie postanowień Komisji […] opracowali Edward Breza i Jerzy Treder,
Gdańsk 1975, ss. 52

23. [współautor E. Breza] Słowniczek, w: Zasady pisowni…,
s. 39-50

 

Rok 1976

24. Nazwy maszoperii kaszubskich a nazewnictwo toni morskich, Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 4, Gdańsk 1976, s. 157-162

25. Pomorskie nazewnictwo geograficzne,
„Dziennik Bałtycki” R.XXII 1976 nr 248 10009), s. 4 i 6 [o pracy U. Kęsikowej, Pomorskie
nazwy geograficzne z sufiksem -ov-
]

26.(współautor E. Breza) Słowniczek, w: A. Łajming, Od dziś do
jutra
…, s. 301-326

27. Toponymie des Kreises Puck, „Onoma” Vol. XIX 1975 [dr. 1976] 3, s. 535-536

(pis) [współautor E. Breza] A. Łajming, Od
dziś do jutra
. Pisownia dialogów kaszubskich oraz słowniczek dr Edward
Breza i dr Jerzy Treder, Gdańsk 1976, ss. 326

 

Rok 1977

28. Toponimia byłego powiatu puckiego.
Seria: Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 3, Wrocław 1977, ss. 309

29. Opowiadania Anny Łajming w świetle zawartych w nich
frazeologizmów
, „Pomerania” R. XIV 1977 nr 2(73), s
19-23

30. Słownik nazw terenowych byłego powiatu puckiego, Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 5, Gdańsk 1977 [dr
1978], ss. 115

31. Tonie rybackie na Bałtyku a nazwy innych obiektów, „Nautologia” R. XII 1977 nr 2(46), s. 43-52

32. (rec) E. Breza Toponimia powiatu kościerskiego. Seria:
Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 1, Gdańsk 1974, ss. 349, w: Rocz. Gd.
XXXVII 1977, s. 194-203

33. (rec) K. Rymut, Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego,
Wrocław 1975, ss. 93, w: „Onomastica” R. XXII 1977, s. 248-256

34. (rec) A. Ściebora, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach
kaszubskich,
Wrocław 1973, ss. 194 i 44 mapki, w: Rocz. Gd. XXXVII
1977, s. 208-210

 

Rok 1978

35. Hel, w: Nazwy miast Pomorza
Gdańskiego
. Praca zbior. pod red. H. Górnowicza i Z. Brockiego, Wrocław
1978, s. 88-92; por. poz. 255 i n.

36. Jastarnia, w: Nazwy miast Pomorza
Gdańskiego,
s. 93-100

37. Puck, w: Nazwy miast Pomorza
Gdańskiego,
s. 116-118

38. Reda, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
s. 119-121

39. Rumia, w: Nazwy miast.Pomorza
Gdańskiego
, s. 122-126

40. Wejherowo, w: Nazwy miast.Pomorza
Gdańskiego
, s. 139-142

41. Funkcja nazewnictwa i mowy kaszubskiej w .Zakochanych w Rozewiu” [F. Fenikowskiego],
„Pomerania” R.XVI 1978 nr 3(80), s.38-41

42. Nazwy jeszcze można ocalić!,Pomerania”
R. XV 1978 nr 3(80), s. 23-24

43. Nazwy jezior w powiecie wejherowskim,
Prace Filologiczne XXVIII 1978, s. 249-270

44. Od Gołębia do Gołębiewa .Notatka
toponomastyczna
), Rocz. Sopocki [III] 1978, Sopot 1978 s. 156-158

45. O kaszubszczyźnie dla studentów w Pradze,
„Pomerania” R. XV 1978 nr 6(83), s. 43-44

46. O nazwach kilku źródeł rzek z północnych Kaszub, „Jantarowe Szlaki” R. XXI 1978 nr 2(168), s. 50-51

47. O poprawnym używaniu nazwy Moście Błota,
„Pomerania” R. XV 1978 nr 5(82), s. 45-46

48. (rec) U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z
sufiksem -ov
-. Seria: Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 2,
Gdańsk 1976, ss. 223, w: Rocz. Gd. XXXVIII/1 1978, s. 281-285

49. (rec) Pamięć mieszkańców Nadola, „Pomerania” R. XV 1978 nr
2(79), s. 40-42 [rec: J. Borzyszkowski, Przeszłość wsi w pamięci jej
mieszkańców,
Gdańsk 1977]

50. (rec) Rocz. Sopocki 1976. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
1976, ss. 191, w: Rocz. Gd. XXXVIII/1 1978, s. 254-256

    (oprac) Ze Słownika Sychty [1]
Zagadki i łamigłówki
, „Pomerania” R. XV 1978 nr 4(81), s. 2-6, nr 5(82), s.
27-30

    (oprac) Ze Słownika Sychty [2] Próby
biegłości i naśladownictwo gwary, odliczanki, rymowanki, „Pomerania” R. XV 1978
nr 6(83), s. 18-23

 

Rok 1979

51. Frazeologia jako środek stylizacji gwarowej, „Język Polski” LIX 1979 nr 2, s. 98-108

52. Ludowe a urzędowe nazwy jezior na Kaszubach, „Jantarowe Szlaki” R. XXII 1979 nr 2(172), s. 63-65

53. Nazewnictwo wsi Wierzchucino pod Żarnowcem. Cz. I., Gdańskie studia językoznawcze II, Gdańsk 1979, s. 85-113

54. Nazwy ponowione wśród nazw przeniesionych, „Onomastica” XXIV 1979, s. 19-43

55. O onomastyce w słowniku Bernarda Sychty,
Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 6 1979, s. 129-141

56. O pięknie kaszubszczyzny .dodatek do
artykułu K
. Mazur), w: Jak recytować po kaszubsku.
Materiały metodyczne
, Chmielno 1979, s. 28-45

57. O Rewie, Szpyrku i rybołówstwie,
„Głos Wybrzeża” nr 60(9562) 17-18. 03. 1979, s. 6

58. Słownik nazw geograficznych Pomorza i byłych Prus, dotyczący obiektów, które po r. 1945 znajdują się w Polsce
.Na podstawie materiałów własnych i Zespołu Onomastycznego UG
), w:
S. Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa 1979, s. 417-434

59. (spraw) II Konferencja Pomorska. Warszawa 15-16 III
1978 r
., w: Rocz. Gd. XXXIX/1 1979, s. 248-252

60. (rec) Pomorskie przydomki szlacheckie, „Pomerania” R. XVI
1979 nr 1(84), s. 36-38 [o książce E. Brezy, Przydomki szlacheckie…]

61. (rec) Jan Stępowski a Kaszuby, „Pomerania” R. XV 1979 nr
7-8, s. 43-44 [o Legendzie o masztowej sośnie]

62. (rec) B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury
ludowej
, t. I-VII, Wrocław 1967-1976, w: Rocz. Gd. XXXIX/1 1979, s. 222-230

63. 3 wiersze kaszubskie w języku czeskim,
„Pomerania” R. VI 1979 nr 2(85), s. 39

    (oprac) Ze Słownika Sychty [3]
Magia, zamawianie kosmetyka ludowa
, „Pomerania” R. XVI 1979 nr
1(84), s. 25-31

    (oprac) Ze Słownika Sychty [4]
Medycyna i weterynaria ludowa,
„Pomerania” R. XVI 1979 nr 2(85), s.
27-32

    (oprac) Ze Słownika Sychty [5]
Prawo ludowe i etyka ludowa,
„Pomerania” R. XVI 1979 nr 3(86), s.
15-17

    (oprac) Ze Słownika Sychty [6]
Wiedza ludowa, „
Pomerania” R. XVI 1979 nr 4(87), s. 11-13

    (oprac) Ze Słownika Sychty [7]
Symbolika marzeń sennych
, „Pomerania” R. XV 1979 nr 5(88), s. 21-23

    (oprac) Ze Słownika Sychty [8]
Wróżby,
„Pomerania” R. XVI 1979 nr 6(89), s. 21-23

    (oprac) Ze Słownika Sychty [9]
Przesądy
, „Pomerania” R. XVI 1979 nr 7-8(90-91), s. 29-31; nr 9(92), s.
27-28

    (oprac) Ze Słownika Sychty [10]
Kulty i totemizm
, „Pomerania” R. XVI 1979 nr 10(93), s. 37-39; nr
11-12(94-95), s. 57-60

    (pis) J. Drzeżdżon, Dzwónnik,
Gdańsk 1979, ss. 102

 

Rok 1980

64. Nazwa Stobor z pewnego podania i inne,
„Pomerania” R. XVII 1980 nr 5(100), s. 53-54

65. Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego, „Pam. Liter.” R. LXXI 1980, z. 1, s. 229-250

66. Nazwy z Zatoki Puckiej w przewodniku Bernarda Chrzanowskiego, „Jantarowe Szlaki” R. XXIII 1980 nr 1(175), s. 53-55

67. Źródła nazw z Kaszub u Stefana Żeromskiego, „Pomerania” R. XVII 1980 nr 3(98), s. 31-35

    (oprac) Ze Słownika Sychty [11]
Wierzenia i zwyczaje związane z rolnictwem i rybactwem, „Pomerania” R. XVII
1980 nr 1(96), s. 32-36

    (oprac) Ze Słownika Sychty [12]
Wierzenia i zwyczaje dotyczące wesela i dzieci, „Pomerania” R. XVII 1980 nr
2(97), s. 26-30

    (oprac) Ze Słownika Sychty [13] Śmierć,
pogrzeb i dusze pokutujące w wierzeniach i zwyczajach, „Pomerania” R. XVII 1980
nr 3(98), s. 21-26

    (oprac) Ze Słownika Sychty [14]
Czary, diabeł i złe moce, „
Pomerania” R. XVII 1980 nr 4(99),
s. 24-27

    (oprac) Ze Słownika Sychty [15]
Porzekadła, toasty i westchnienia,
„Pomerania” R. XVII 1980
nr 6(101), s. 29-32

    (oprac) Ze Słownika Sychty [16]
Prognostyki pogody i przysłowia o tym charakterze, „Pomerania” R.XVII 1980 nr
7(102),s.31-36

    (oprac) Ze Słownika Sychty [17]
Tzw
. przysłowia przykładowe i wybrane inne, „Pomerania” R.
XVII 1980 nr 8-9(103-104), s. 34-39

    (oprac) Ze Słownika Sychty [18]
Historia i folklor w przysłowiu
, „Pomerania” R. XVII 1980 nr 10(105), s.
27-29

    (oprac) Ze Słownika Sychty [19] Człowiek
i jego sprawy w przysłowiach
, „Pomerania” R. XVII 1980 nr 11-12(106-107),
s. 49-52

    (pis) A. Browarczyk, Zymkowé kwiatë,
Gdańsk 1979, ss. 54

 

Rok 1981

68. (współaut. E. Breza) Gramatyka kaszubska. Zarys
popularny
, Gdańsk 1981, ss. 185

69. Deutsche Elemente in der Toponymie
der Kreise Puck und Wejherowo
, „Onomastica
Slavogermanica” XIII, Berlin 1981, s. 87-105

70. Elementy kaszubszczyzny w szkole
średniej
, w: Materiały do dyskusji na temat
regionalizacji nauczania.
XI Spotkania Twórców Literatury
Kaszubsko-Pomorskiej, Wdzydze 9-10 X 1981, s. 17-21

71. Nazwy importowane w toponimii Kaszub,
„Onomastica” XXVI 1981, s. 61-81

72. Nazwy typu Betlejem, Brazylia,
Warszawa na Kaszubach
, „Jantarowe Szlaki” R. XXIII 1980 nr 2(176), s. 56-58

73. O języku Stefana Fikusa, w:
Pojmeńczicë
, Gdańsk 1981, s. 2 nlb

74. O wpływie słownika Ramułta naWiatr
od morza. Żeromskiego
, Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 7,
1981 [dr. 1983], s. 139-144

75. (rec) Nowe wielkie dzieło Bernarda Sychty, „Pomerania” R.
XVII 1980 nr 10(105), s. 7-9

(rec wewn.) Materiały pomocnicze dla
nauczycieli-instruktorów ZHP
, Warszawa 1980, ss. 131

    (pis) J. Ceynowa, Bursztynowé serce,
Gdańsk 1981, ss. 121

    (pis) K. Muza, Mamota, Gdańsk
1981, ss. 38

    (pis) Swięti dzél dësze. Antologia
kaszubskiej poezji religijnej. Zebrał[…] J. Walkusz, Pelplin 1981, ss. 144

    (pis) J. Ceynowa, Z tatczëznë,
Gdańsk 1981, ss. 28

    (pis) S. Fikus, Pojmeńczicë,
Gdańsk 1981, ss. 207+ 3 nlb.

    (pis) P. Szefka, Wrëjôrze jidą.
Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych. Wyd. III, WOK, Gdańsk
1981, ss. 47+13 nlb

    (pis) A. Tomaczkowski, Wybór pieśni.
WOK, Gdańsk 1981, ss. 44

    (pis) J. Walkusz, Kańta nôdzejë,
Gdańsk 1981, ss. 46

 

Rok 1982

76. Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru
Pomorza Gdańskiego
. Studium wiedzy o Pomorzu, Gdańsk
1982, ss. 51

77. O wariantach i innowacjach idiomów .na
materiale gwarowym
), w: Stałość i zmienność związków frazeologicznych.
Praca zbior. pod red. A.M. Lewickiego, Lublin 1982, s. 79-90

78. O zbieżnościach frazeologicznych kaszubsko-malborskich, Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 8, s. 216-222

79. Wstęp, w: A. Labuda, Słownik
polsko-kaszubski
, Gdańsk 1981, s. V-VII

80. Z idiomatyki frazeologicznej Kaszub i Śląska Cieszyńskiego, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, pod red.
M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1982, s. 125-133

(red) A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski.
Oprac. nauk. J. Tredera, Gdańsk 1981

    (pis) J. Ceynowa, Urënamle.
Powiôstczi z komudnëch lat
, Gdańsk 1982, ss. 158

    (pis) Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë.
Zebrał i wstępnie oprac. W. Kirstein, Gdańsk 1982, ss. 171

 

Rok 1983

81. Nazewnictwo wsi Wierzchucino pod Żarnowcem. Cz. II, Gdańskie studia językoznawcze III, Gdańsk 1983, s. 101-117

82. Okolice Bukowa i Paczewa pod Sierakowicami w nazwach, „Pomerania” R. XIX 1983 nr 1-2(117-118), s. 51-54

(wyw.) Wszystkie barwy słów. Rozmowa z
E. Szczesiakiem, „Pomerania” 1983 nr 6, s. 1-7; przedruk: E. Szczesiak, Barwy
Kaszub
, Gdańsk 1990, s. 45-64

    (pis) A. Dominik, Tóna z pustk,
Puck 1983, ss. 69

    (pis) Staszków Jan [J. Piepka], Kamiszczi,
Gdańsk 1983, ss. 66

 

Rok 1984

83. (współaut. E. Breza) Zasady pisowni kaszubskiej. Wyd.
drugie przejrzane i poszerzone. Na podstawie postanowień Komisji[…]
opracowali[…], Gdańsk 1984, ss.71

84. Kaszubska frazeologia, „Pomerania” R.
XXI 1984 nr 3(131), s. 36-40 i 44

85. Kaszubska frazeologia. II Źródła do
badań. Pierwociny i materiały z XIX w
., „Pomerania” R. XXI 1984 nr
4(132), s. 37-41

86. Kaszubska frazeologia. II Źródła do
badań. Źródła z XX wieku .bez Słownika Sychty
), „Pomerania”
R. XXI 1984 nr 5(133), s. 42-46

87. Kaszubska frazeologia. (4) II Źródła
do badań. Słownik Bernarda Sychty i Nowa księga przysłów
,
„Pomerania” R. XXI 1984 nr 7(135), s. 40-44; nr 8(136), s. 39-41

88. Kaszubska frazeologia. (5) III
Geografia frazeologizmów
: wewnętrzne zróżnicowanie Kaszub,
„Pomerania” R. XXI 1984 nr 10(138), s. 40-44; nr 11(139), s.39-42

89. Kaszubska frazeologia. III
Geografia frazeologizmów. frazeologia kaszubska a inne gwary północnej
Polski
, „Pomerania” R. XXII 1985, nr 1, s. 43-44; nr 2, s. 37-39; nr 5, s.
50-51; nr 6, s. 31-32; nr 7, s. 31-32

90. Kaszubska frazeologia. III Geografia
frazeologizmów. kaszubszczyzna a gwary południowopolskie
,
„Pomerania” R. XXII 1985, nr 8, s. 28-29; nr 9, s. 30-31; nr 10, s. 40-41; nr
11, s. 27; R. XXIII 1986 nr 2, s. 35-36; nr 3, s. 30-31

91. O wymowie kaszubskiej, w: Zasady
pisowni kaszubskiej
. Wyd. drugie…, Gdańsk 1984, s. 60-68

92. Próbki tekstów z komentarzem, w: Zasady
pisowni kaszubskiej
. Wyd. drugie…, Gdańsk 1984, s. 69-71

93. Rzeczka Srebrna, „Jantarowe Szlaki” R.
XXVII 1984 nr 3(193), s. 57

94. Tipy sobstwiennych imien wo
frazeologiji
, w: Resümees der Vortrage und Mitteilungen. XV
Internationaler Kongreß für Namenforschung, Karl-Marx-Universität Leipzig 13-17 August 1984, s. 195

95. Tworzywo słowne utworów Alojzego
Budzisza
, „Pomerania” R. XXI 1984 nr 1(…), s. 44-48;
nr 2(…), s. 41-42

96. Zagadkowa nazwa Otalżyno, „Jantarowe
Szlaki” R. XXVII 1984 nr 3(193), s. 56-57

(pis) B. Bork, Ścieżki, bezdroża i
drogi
, Gdańsk 1984, ss. 333

    (pis) Piaśnica. Poezja i
fragmenty prozy w wyborze W. Kiedrowskiego i posłowiem T. Bolduana, Gdańsk
1984, ss.

    (pis) J. Samp, Poezja rodnej mowy,
Gdańsk 1985, ss. 112

 

Rok 1985

97. Frazeologia w Słowniku Bernarda Sychty,
Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 9, Gdańsk 1985, s. 131-167

98. Idiomatyka kaszubska a czeska i słowacka,
w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej II, pod red. M.
Basaja i D. Rytel, Wrocław 1985, s. 195-206

99. Morze i wiatr w kaszubskiej frazeologii,
Spraw. GTN 11. 1 I 1984-31 XII 1984, Gdańsk 1985, s. 122-123

100. O wiarygodności gwarowych materiałów frazeologicznych w ogólnych
ich zbiorach
, w: Z problemów frazeologii polskiej i
słowiańskiej
III, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1985, s. 113-128

101. Przysłowia nie tylko kaszubskie w ogólnych zbiorach
paremiograficznych
, Literatura Ludowa 1982 [dr. 1985],
s. 19-43

(pis) S. Fikus, Moje miasto, Wejherowo
1985 [bez paginacji]

    (pis) Zaklęta stegna. Bajki
kaszubskie. Wybór… J. Sampa, Gdańsk 1985, ss. 263

 

Rok 1986

102. Biblical Names in Polish Phraseology, Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 10,
Gdańsk 1984 [dr. 1986], s. 199

103. Nazwy biblijne w polskiej frazeologii, Zesz. Nauk. WH UG.
Prace językoznawcze nr 11, Gdańsk 1985 [dr. 1986], s. 87-96

104. Ze studiów nad frazeologią kaszubską .na tle
porównawczym
), UG. Rozprawy i monografie 68, Gdańsk 1986, ss. 333

105. Prof. Hubert Górnowicz .1922-1986),
„Pomerania” R.XXIII 1986 nr 9(161), s. 15-16

106. O Słownictwie kociewskim Bernarda Sychty,
w: Kociewie w muzyce, WOK, Gdańsk 1986, s. 25-36

107.50 lat TMJP w Gdańsku, „Jęz. Pol.” LXVI 1986,
s. 318-320

108. (rec) Ostatni tom .Słownictwa kociewskiego. B.
Sychty, „Pomerania” R. XXIII 1986 nr 5, s. 35-37

109. (spraw) Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej,
Gdańsk 26-28 IX 1983, GZH R. XXV nr 29, Gdańsk 1986, s. 229-231

    (pis) J. Labudda, Kôrba cëchotë, Gdańsk 1986, ss. 29

    (pis) J. Zbrzyca, Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986, ss. 54

 

Rok 1987

110. Jan Trepczyk jako miłośnik kaszubszczyzny, „Pomerania” 1987 nr 9(173), s. 17-19 i 22

111. Jeszcze o imieniu Valeska, „Jęz. Pol.”
LXVII 1987, s. 283-286

112. Kultura języka w działalności przewodników, „Jantarowe Szlaki” R. XXX 1987 nr 4(206), s. 60-62

113. Morze i wiatr w idiomatyce kaszubskiej,
„Nautologia” R. XXII 1987 nr 1, s. 40-51

114. Nazewnictwo na mapach turystycznych Kaszub, „Jantarowe Szlaki” R. XXX 1987 nr 2(204), s. 57-59; i ts. (!) „Jantar. Szl.” R. XXXI 1988 nr 1(207), s. 52-53

115. (spraw) III SesjaPolszczyzna
regionalna Pomorza
”, „Pomerania” 1987 nr 12, s. 38-39

(pis) A. Celarek, Rybackie łodzie żaglowe z
wybrzeży Kaszub
, Gdańsk 1987, ss. 95

    (pis) J. Rompski, Jô chcę na swiat. Komédia
w trzech aktach, Gdańsk 1987, ss. 92

 

Rok 1988

116. Ciekawsze nazwy terenowe na Kaszubach,
w: Pomorze Gdańskie 18 Kaszuby, Wrocław 1988, s. 29-51

117. Dzieje Wejherowa w świetle nazewnictwa geograficznego,
„Jantarowe Szlaki” R. XXXI 1988 nr 2(208), s. 44-48

118. Kaszubska frazeologia karciana .na
tle porównawczym
), Zesz. Nauk. WH UG. Prace językoznawcze nr 14, Gdańsk
1988, s. 169-183

119. Nazwy własne we frazeologii zachodniosłowiańskiej, w: Gdańskie studia językoznawcze IV 1988, s. 131-159

120. Pomorskie nazwy geograficzne we frazeologii, „Jantarowe Szlaki” R. XXXI 1988 nr 2(208), s. 41-44

121.Uwagi o chronologii zachodniosłowiańskiej frazeologii dialektalnej .na przykładzie kaszubskim), w: Z problemów frazeologii
polskiej i słowiańskiej
IV pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1988, s.
125-136

(pis) J. Łysk, Mój ogródk. Wiérztë,
Gdańsk 1988, ss. 24

    (pis) A. Nagel, Dzéwczę i krôsnięta,
Gdańsk 1988, ss.83

    (pis) L. Roppel, Z piesnią do Cebie
jidzema Mateńko
, Gdańsk 1988, ss. 94

    (pis) B. Sychta, Gwiôzdka ze Gduńska.
Dramat w 4 obrazach, Gdańsk 1988, ss. 141

 

Rok 1989

122.Aneksy: Aneks 1 UzupełnienieZbioru
wyrazów słowińskich i kaszubskich
”; Aneks 2 Indeks nazw geograficznych,
w: A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego,
Gdańsk 1989, s. 210-232

123.Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje .na
tle porównawczym
), Wejherowo 1989, ss. 308+2 nlb

124.Kaszubskie słownictwo związane z Bożym Narodzeniem .wybór), w: Informator Moje Wejherowo, wrzesień-grudzień 1989,
s. 13

125.Kociewska i kaszubska frazeologia a chrześcijańskie wierzenia i
praktyki
[Cz. 1.] Żiwcam do nieba póńść,
Kociewski Magazyn Regionalny 7, 1989, s. 48-49

126.Nazewnictwo miejskie, w: Informator Moje
Wejherowo, wrzesień-grudzień 1989, s. 11-12

127.Nazwy informują, w: Informator Moje Wejherowo,
marzec 1989, s. 7

128.Nota wydawnicza, w: A. Hilferding, Resztki
Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego
, Gdańsk 1989, s. 264-269

129.O nazwie Kociewie, w: Ze studiów nad dialektem
kociewskim i kaszubskim
, BTN. Prace Wydz. Nauk Humanistycznych S.8,
Warszawa-Poznań 1989, s. 5-17

130.Oddziaływanie języka polskiego na frazeologię kaszubską, w: Polszczyzna regionalna Pomorza 3. (Zbiór studiów), pod red.
K. Handke, Wrocław 1989, s. 87-103

131.Posłowie [Autentyzm tekstów Hilferdinga;
Ortografia a cechy narzecza słowińskiego; Słownik Hilferdinga a inne zbiorki
wyrazów], w: A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza
Bałtyckiego
, Gdańsk 1989, s. 246-263

132.(rec) Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I.
Janosz-Biskupowa, TNTor, Fontes 70, Warszawa 1985, ss. 340+4 nlb, w: Rocz. Gd
XLVIII/1 1988 [dr. 1989], s. 203-208

(red) A. Hilferding, Resztki Słowian na
południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego
. Tłum. N. Perczyńska. Oprac. J.
Treder. Posłowie H. Popowska-Taborska i J. Treder, Gdańsk 1989, ss. 269

    [Nad grobem Méstra Jana], w: S. Janke, Pożegnanie
Méstra Jana
, „Pomerania” R. 1989 nr 11(199), s. 2

 

Rok 1990

133.Kaszubszczyzna – problemy językoznawców dawniej a dziś, w: Antropologia Kaszub i Pomorza. Materiały z I seminarium,
które odbyło się w maju 1988 r. w Gdańsku, pod red. J. Borzyszkowskiego,
Gdańsk 1990, s. 73-104

134.Kociewska i kaszubska frazeologia a chrześcijańskie wierzenia i
praktyki
[Cz. II] 2. Jak amen w pacjyrzu,
Kociewski Magazyn Regionalny 8 1990, s. 44-46

135.(rec) E. Jakus-Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, GTN. Wydz.
I Nauk Społecznych i Humanistycznych. Seria: Pomorskie Monografie
Toponomastyczne 8, Wrocław 1987, ss. 257, w: Rocz. Gd. XLIX/1 1990, s. 220-229

136.(rec) Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) I, pod red.
K. Handke, Wejherowo 1986, ss. 165, w: Rocz. Gd. XLVIII/2
1988 [dr. 1990], s. 252-253

(red) Słupskie Zeszyty Naukowe Nr 10a
(za r. 1989). Filologia polska, Słupsk 1990, ss. 197

    (pis) T. Lipski, Remusowi króm.
Wypisy z literatury kaszubskiej dla nauczycieli języka polskiego, Gdańsk 1990,
ss. 184+5 nlb

 

Rok 1991

137.Bibliografia prac dotyczących dialektów Pomorza (Gdańskiego. za lata 1966-1986 z uzupełnieniami za lata
1945-1965
, w: Gdańskie studia językoznawcze V 1991, s. 139-186

138.Końcówki dativu sg. masculinum i neutrum w
kaszubszczyźnie
, Prace Filologiczne XXXVI 1991, s. 123-129

139.Nowa dziedzina badawcza: frazeologia
gwarowa
, Zesz. Nauk. WSP w Opolu. Językoznawstwo XIII 1991, s. 501-506

140.(rec) H. Bugalska, Toponimia byłych powiatów gdańskiego i
tczewskiego
. GTN. Wydz. I Nauk Społecznych i Humanistycznych. Seria:
Pomorskie Monografie Toponomastyczne 6, Gdańsk 1985, ss. 236, w: Zesz. Nauk. WH
UG. Prace językoznawcze 15, 1989 [dr. 1991], s. 147-162

(red, pis) Ks. M. Miotk, Swiętim turę
starków. Zbiérk leżnoscowëch kôzaniów
. Przygot. do druku Jerzy i
Justyna Treder, Gdańsk 1991, ss. 74+ 1 nlb

 

Rok 1992

141.Materiały słowińskie w słownikach Stefana Ramułta, w: Studia kaszubsko-słowińskie…, Łeba 1992, s. 145-161

142.Niektóre cechy kaszubszczyzny utworów tzw.
zrzeszeńców
, w: Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały
z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, WOK i ZK-P, Gdańsk 1992, s. 65-79

[Dopisek do]: Z. Szultka, O podziałach i
nazwach grupowych Kaszubów na Pomorzu Zachodnim w połowie XVIII i w pierwszej
połowie XIX w
., w: Studia kaszubsko-słowińskie…, Łeba 1992, s.
143-144

    (rec. wyd.) Z. Zagórski, A. Sieradzki,
E. Grzelakowa, Mały atlas językowy województwa gorzowskiego, t. 1, Wyd.
Nauk. UAM, Poznań 1992, ss. 333

    (red) Studia kaszubsko-słowińskie.
Materiały z II Konferencji Słowińskiej (Łeba 11-13.05.1992), pod red. J.
Tredera, ZK-P Oddział w Łebie, Łeba 1992, ss. 188

    (pis) A. Dominik, Pokąd bądą bôtë,
Krokowa-Puck 1992, ss. 94

    (pis) A. Labuda, Guczów Mack gôdô.
Wstęp i posłowie T. Lipski, Gdańsk 1992, ss. 167

    (pis) A. Nagel, Otemknij dwiérze,
Pelplin 1992, ss. 47

 

Rok 1993

143.Geneza nazw Zabory, Krubany i Gachy,
Zesz. Nauk. UG. Fil. polska. Prace językoznawcze 16, Gdańsk 1992 [druk
1993], s. 265- 272

144.Hilferding nadal wiarygodny, Studia z
filologii polskiej i słowiańskiej 31 1993, s. 267-292

145.Historia miasta .Wejherowa], w: Wejherowo.
Oficjalny informator miejski
, Bydgoszcz 1993, s. 4-5

146.[Historia miasta Wejherowa], w: Z. Treppa, M. Rekowski, Wejherowo
i Kalwaria Wejherowska
, Gdańsk 1993, s. I-VIII [album fotograficzny]

147.Języka polskiego lekcja w dialekcie,
w: Bliżej regionu i ucznia, red. E. Mazurkiewicz, Wyd. UG, [Gdańsk
1993], s. 125-134

148.O słowniczku i uwagach o wymowie i pisowni w tłumaczeniu Ewangelii ks. F. Gruczy, „Pomerania” 1993, nr 11, s. 32

149.Przedmowa, w: Wejherowo. Dzieje,
kultura, środowisko
. Materiały z konferencji naukowej Wejherowo
28-29.05.1993, red. J. Treder, Wejherowo 1993, s. 7-8

150.(współaut. E. Breza) Nazwy ulic Wejherowa, w: Wejherowo.
Dzieje, kultura
, środowisko. Materiały z konferencji naukowej
Wejherowo 28-29. 05.1993, red. J. Treder, Wejherowo
1993, s. 103-126

(red) Wejherowo. Dzieje,
kultura, środowisko
. Materiały z konferencji naukowej Wejherowo
28-29.05.1993, red. J. Treder, Wejherowo 1993, ss. 195

 

Rok 1994

151.Bibliografia publikacji Profesora Edwarda Brezy za lata 1967-1992, Zesz. Nauk. UG. Fil. polska. Prace językoznawcze 19-20, 1994, s.
15-51

152.Czescy i słowaccy badacze kaszubszczyzny, w: Kaszubszczyzna
w świecie
. Materiały z konferencji naukowej Jastrzębia Góra 1-2 X 1993,
red. J. Samp, Wejherowo 1994, s. 95-112 (s. 111-112 str. w jęz. niem.)

153.Język i leksykon Jana Trepczyka, w: J.
Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. II, Gdańsk 1994, s. 453-595

154.Moje spotkania z Janem .Drzeżdżonem],
„Pomerania” 1994, nr 7-8 (255-256), s.10-11

155.Nazewnictwo miasta Rumi, „Goniec Rumski” R. V
nr 23 (92), s. 6-7, nr 25 (94), s. 6-7, nr 26(95), s. 6-7

156.Profesor doktor habilitowany Edward Breza jako nauczyciel, pracownik naukowy i człowiek, Zesz. Nauk. UG. Fil. polska.
Prace językoznawcze 19-20, 1994, s. 7-14

157.Przedmowa, w: J. Trepczyk, Słownik
polsko-kaszubski
, t. I, Gdańsk 1994, s. 6-15

158.Toponimia Rumi, w: Zarys dziejów Rumi,
pod red. J. Banacha [Rumia 1994], s. 27-33

159.Zapis nazwy a jej brzmienie .Na przykładzie
nazw Celbowo, Swarożyn i Tłuczewo
), Zesz. Nauk. UG. Prace
językoznawcze 19-20, Gdańsk 1994, s. 81-86

160.(rec) Nad książką B. Krei o nazwach miejscowych Kociewia,
Zesz. Nauk. UG. Prace językoznawcze 17-18, Gdańsk 1993,s. 247-260

161.(rec) Kaszubszczyzna pośród języków świata. The Slavonic Languages, ed. B.
Comrie i G.G. Corbet, wyd. Routledge, London-New York 1993, w: Pomerania 1994 nr 2(250), s. 33-35

162.(rec) The Slavonic Languages, red. B. Comrie i G.G.
Corbett, wyd. Routledge, London-New York 1993, w: Jęz. Pol. LXXIV nr 4-5, s.362-365

Od Redakcji, w: J.
Szews, B. Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie,
Wejherowo 1994, s. 1-2

    (red) Jan Trepczyk, Słownik
kaszubsko-polski.
Naukowo opracował i aneksem opatrzył Jerzy Treder,
t. I-II, Gdańsk 1994

    (red) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Gdańskiego. Filologia polska. Prace językoznawcze 19-20, Gdańsk 1994

    (red) J. Szews, B. Bieszk, Kształcenie
nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie. W 25-lecie likwidacji Liceum
Pedagogicznego, Wejherowo 1994, ss. 243+8 nlb

 

Rok 1995

163.Gdańskie sympozja dialektologiczno-onomastyczne, w: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Materiały z
sympozjum pod red. J. Tredera, GTN Wydz. I Nauk Społecznych, Gdańsk 1995, s.
155-158

164.Kaszubska stylizacja językowa w utworach poetyckich, „Pomerania” 1995, nr 6 (266), s. 38-39

165.Kaszubski język – już powodem do etykietowania!,
„Norda. Pismiono Kaszëbsczi Zemi” nr 12 R.I z 14.06.1995, s. 1 i 4

166.Kaszubszczyzna literacka i literatura kaszubska, w: Domôcé słowo zwęczné. Antologia tekstów kaszubskich dla
recytatorów.
Oprac. Jerzy i Justyna Treder, Chmielno 1994 [dr.
1995], s. 103-116

167.Moje spotkania z Janem Drzeżdżonem, w: Jana
Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna
, pod red.
K. Główczewskiego, Wyd. UG 1995, s. 123-134

168.O Ceynowie na marginesie dawnych i najnowszych prac, w: Rocz. Gd LV/2, 1995, s. 21-78

169.Przedmowa, w: Nazwy i dialekty Pomorza
dawniej i dziś
. Materiały z sympozjum, red. J.
Treder, GTN Wydz. I Nauk Społecznych, Gdańsk 1995, s.5-6

170.Skôrb apartny kaszëbiznë, „Pomerania” 1995, nr
4(264), s.32-34

171.Słownik kaszubski Ramułta po stu latach, Gd.
Studia Językoznawcze VI 1995, s. 7-56

172.Wersja kaszubska pieśni .Idzie żołnierz
borem, lasem
”, „Pomerania” 1995, nr 9(269), s. 33-36

173.Wpływ .Słownika. Ramułta na postawy
elit kaszubskich
, w: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Materiały
z sympozjum, red. J. Treder, Wydz. I Nauk Społecznych GTN, Gdańsk 1995, s. 143-154

174.Zasady transponowania tekstu pisanego na mówiony, w: Domôcé słowo zwęczné. Antologia tekstów kaszubskich dla
recytatorów.
Oprac. J. i J. Treder, Chmielno 1994 [dr. 1995], s.
117-118

175.(rec) Polszczyzna regionalna Pomorza 6, red. K. Handke, w: Rocz.
Gd. LV/2, 1995, s. 102-104

176.(rec) Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej. Pokłosie
Sesji Naukowej KHNiT PAN, red. H. Horodyska, Warszawa 1995, ss. 106, w: Rocz.
Gd. LV/2, 1995, s. 104-107

177.(rec) Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej. Pokłosie…, w:
„Jęz. Pol.” LXXV 1995, nr 4-5, s. 362-364

178.(rec) K. Szcześniak, Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego
i oleckiego
. PMT 12. GTN Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Gdańsk 1994, 305 s. + 1 nlb, w: „Onomastica. XL 1995, s. 235-246

179.(rec) Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego. Cz.
II, oprac. H. Horodyska, PAU Kraków 1993, w: „Slavia Occ.” 51, s. 113-122

(red) Domôcé słowo zwęczné.
Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów.
Oprac. Jerzy i
Justyna Treder, Chmielno 1994 [dr.1995], ss. 152

    (red) Nazwy i dialekty Pomorza
dawniej i dziś.
Materiały z sympozjum pod red. J. Tredera, GTN Wydz.
I Nauk Społecznych, Gdańsk 1995, ss. 158

 

Rok 1996

180.Człon alleluja w polskiej frazeologii, w: Frazeologia
a religia
. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego Opole, 4-6
września 1996, pod red. W. Chlebdy i S. Kochmana, Opole 1996, s. 93-94

181.Kaszubskie tłumaczenia Biblii, w: Biblia w
kulturze
. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej
WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, pod red. S.
Rzepczyńskiego, Słupsk 1996, s. 273-293

182.Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), w: Problemy frazeologii
europejskiej
I, pod red. A.M. Lewickiego, Warszawa 1996, s. 131-146;
ukazało się w poł. czerwca 1997 r.

183.Kaszubskie słowniki Ramułta po stu latach, w: Studia
Dialektologiczne
I, pod red. B. Dunaja i J. Reichana, Kraków 1996, s.
315-326

184.Kaszubszczyzna dawnych przekładów biblijnych,
w: Symbolae slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie
Popowskiej-Taborskiej
, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, IS PAN Warszawa
1996, s. 309-315

185.Małopolanin Ramułt na Pomorzu w 1892 r.
„Pomerania” 7/8 (279/280) 1996, s. 61-63.

186.Nazwy miejscowe gminy Wejherowo. Sołectwo
Bieszkowice
, Nasza Gmina. Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo, R.I
(1996) nr 4, s. 6; nr 5, s. 6.

187.Nazwy miejscowe gminy Wejherowo. Sołectwo
Bolszewo
, Nasza Gmina. Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo, R.I (1996)
nr 8, s. 6; nr 10, s. 8.

188.Necel Augustyn .1902-1976), w: Słownik
Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego
, t. 3. L-P., Gdańsk 1997, s. 298-300.

189.Nitsch Kazimierz .1874-1958), w: Słownik
Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego
, t. 3. L-P, Gdańsk 1997, s. 324-325.

190.Ocena drugiej części Słownika Stefana Ramułta
w opracowaniu Haliny Horodyskiej, Studia z filol. pol. i słowiańskiej XXXIII
1996, s. 347-367.

191.Wybrane zjawiska językowe wInwentarzu
starostwa skarszewskiego. z 1628 roku,
w: Polszczyzna
regionalna Pomorza
7, red. K. Handke, Warszawa 1996, s. 79-99.

192.(rec.) W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny
kaszubszczyzny
, t. I A-Č, Rocz. Gd. t. 56/2, s. 163-170.

193.(rec.) W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny
kaszubszczyzny
, t. I A-Č, JP LXXVI 1996 nr 4-5, s. 378-383.

(rec wyd.) D. Podlawska, Gramatyka
historyczna języka polskiego z elementami gramatyki
staro-cerkiewno-słowiańskiej i dialektologii
, WSP Słupsk 1966, str. 85 +12
nlb.

    (rec wew.) M. Cybulski, Rząd czasowników
w kaszubszczyźnie.

    (rec wew.) Z. Zagórski, Mały atlas
językowy województwa gorzowskiego
, t. 2., Poznań 1996, ss. 347.

 

Rok 1997

194.Toponimia powiatu wejherowskiego, Seria:
Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 14, Gdańsk 1997, ss. 316.

195.Ceynowa wobec zdań slawistów o kaszubszczyźnie,
w: J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, oprac. i posłowiem opatrzył J.
Treder, Gdańsk 1997, s. 112-152.

196.Czyżby nowa teoria pochodzenia języka kaszubskiego, „Pomerania” 1997 nr 9 (293), s. 50-52.

197.Frazeologia kaszubska a górnołużycka, w: Obraz
językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty
, pod
red. J. Zieniukowej, Warszawa 1997, s. 131-147.

198.Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i
fazy rozwojowe
, w: Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego.
Materiały z konferencji naukowej. Wejherowo 4 X 1996, pod red. J.
Borzyszkowskiego, Wejherowo 1997, s. 107-123.

199.II Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona,
„Pomerania” 1997 nr 7/8 (291/292), s. 105-106.

200.Nowa teoria pochodzenia języka kaszubskiego?,
„žPielgrzym” R. VIII, nr 14 (196), s. 14.

201.Od redakcji, w: J. Karnowski, Dr Florian
Ceynowa
, oprac. i posłowiem opatrzył J. Treder, Gdańsk 1997, s. 153-154.

202.Pieśni religijne ks. Bernarda Sychty w:
J. Walkusz, Piastun słowa. Ks. dr Bernard Sychta 1907-1997,
Gdańsk-Pelplin 1997, s. 243-251.

203.Polish – Kashubian, w: Kontaktlinguistik. Contact Linuistics.
Linguistique de contqct. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung,
herausgegeben von Hans Goebl, Peter H. Nelde, Zdeněk Starý, Wolfgang Wölck. 2.
Halband, Walter de Gruyter Berlin – New York 1997, s. 1600-1606.

204.Przyroda w literaturze i kulturze duchowej Kaszub i Pomorza, w: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 2., red. R.
Wosiak-Śliwa, Gdańsk 1997, s. 77-93.

205.Sychta a język kaszubski, „Norda” 22/111 (27.
06. 1997), s. 6.

206.Stefan Ramułt, w: Słownik biograficzny
Pomorza Nadwiślańskiego
, t. IV, s. 37-38.

207.(rec) Tërwôj, sztócëkù, bò jes piãkny [rec.: Dërchôj
królewiónkò. Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi
. Zebrôł i òprôcowôł
E. Prëczkòwsczi, Gdynia 1996], „Pomerania” 1997, nr 4/5, s. 82-84.

(red) J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa,
oprac. i posł. opatrzył J. Treder, Gdańsk 1997, ss.155.

    (tłum) J. Bòrzëszkòwsczi, Ks. Frãcëszk
Manthey ë jegò prôwda ë swiôdczëna ò historëji Kaszëbów, w: F. Manthey, O
historii Kaszubów. Prawda i świadectwo, Instytut Kaszubski, Gdańsk 1997, s.
27-36.

    (tłum) Gerhard Nitschke, Pòsłów,
w: F. Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo, Instytut
Kaszubski, Gdańsk 1997, s. 133-135.

    (tłum) Ks. Frãcëszk Manthey, ò historëji
Kaszëbów
, w: F. Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo,
Instytut Kaszubski, Gdańsk 1997, s. 99-126.

 

Rok 1998

208.Adam Mickiewicz na Kaszubach. W 200-lecie
urodzin
, „Pomerania” 1998, nr 3 (300), s. 18-21.

209.Językoznawcy o północnej kaszubszczyźnie,
„Pomerania” 1988 nr 2 (299), s. 39-40.

210.Leksem alleluja w polskiej frazeologii,
w: Problemy frazeologii europejskiej II, pod red. A.M. Lewickiego i W.
Chlebdy, Warszawa 1997 [druk 1998], s. 331-334.

211.Nazwy miejsc i mieszkańców oraz ich mowa, w:
J. Drwal, W. Odyniec, J. Treder, Góra – wieś i parafia. Środowisko –
dzieje – język
, red. J. Treder, Wejherowo 1998, s.
77-131.

212.O językuTragedii o bogaczu i Łazarzu”,
w: Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) 8, pod red. K.
Handke, Warszawa 1998, s. 55-94.

213.Przedmowa Redakcji, w: Góra, s. 4.

214.Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera,
w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. III, pod red. Z. Krążyńskiej i
Z. Zagórskiego, Poznań 1998, s. 91-105.

215.(rec) Anatolij Iwczenko, Ukrainska narodna frazeologija.
areali, etimologija
. Charkiw 1996, ss. 156+ 2 nlb, w: JP
LXXVIII1988, s. 140-144.

(red) J. Drwal, W. Odyniec, J.
Treder, Góra – wieś i parafia. Środowisko – dzieje – język, red. J. Treder, Wejherowo 1998, s.136.

    (pis) Stanisław Okoń, Za lasã mòrzé,
Krokowa – Gdańsk 1998, ss. 52.

    (pis) B. Bork, Twierdzą był im każdy
próg. Opowieść historyczna
. Red. i werifik. językowa tekstów
kaszubskich: J. Pomierska i J. Treder, Wejherowo 1998, ss.196.

 

Rok 1999

216.Niektóre inicjatywy w dziedzinie edukacji regionalnej na Kaszubach, w: Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych.
Z wybranych rozwiązań edukacyjnych Białorusinów
, Fryzów, Niemców,
Sami i Kaszubów, pod red. K. Kossak-Główczewskiego, UG, Gdańsk 1999, s.
26-38.

217.Święci w polskiej frazeologii, w: Tysiąc
lat polskiego słownictwa religijnego
, red. B. Kreja, Gdańsk 1999, s.
213-222.

218.Z historii badań kaszubszczyzny. Pierwociny
i etapy badań mowy Słowińców i Kabatków
, Studia Bałtyckie. 8. Polonistyka,
t. I, Koszalin 1998, s. 23-44.

219.Pierwsze kaszubskie tłumaczenie poezji Mickiewicza, „Pomerania” 1999 nr 2 (311), s. 47-51.

220.Język, piśmiennictwo i kultura duchowa
Kaszubów
(Jãzëk, pismienizna i dëchòwò kùltura Kaszëbów), w:
J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia,
język i piśmiennictwo Kaszubów
(Historia, geògrafia, jãzëk
i pismienizna Kaszëbów
), Gdańsk 1999/ Gduńsk 1999, s. 127-187.

221.Prejs, Mrongowiusz i Kaszuby,
„Pomerania” 1999 nr 4(313), s. 43-45.

222.Florian S. Ceynowa jako paremiograf,
„Rocz. Gd.” 58/2, 1998, s. 125-155.

223.Rosjanin Hilferding a Ceynowa i Kaszuby,
„Pomerania” 1999 nr 5(314), s. 50-52.

224.Język Tragedii o bogaczu i Łazarzu, w: Tragedia
o bogaczu i Łazarzu
, z rękopisu odczytał i do druku przygotował J. Treder,
Gdańsk-Gdynia 1999, s. 151-172 (+ s. 145-150: Słownik wyrazów objaśnionych).

225.Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rękopisu
odczytał i do druku przygotował J. Treder, Gdańsk-Gdynia 1999, s. 217+ 5nlb.

226.Kaszubszczyzna .Remusa Majkowskiego, w:
Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna
czy arcydzieło europejskie
. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez
Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku 27-28 V 1998 r., pod red.
T. Linknera, Słupsk 1999, s. 149-168.

227.O darach dla Czytelników [polemika z drem J.
Kowalskim], „Pomerania” 1999 nr 6(315), s. 90-91.

228.Uwagi o języku Anny Łajming, w: Dom słowa
Anny Łajming
, red. J. Kęcińska, Gdańsk-Wejherowo 1999, s. 59-74.

229.Babie Doły, w: Nazwy miast Pomorza
Gdańskiego,
wyd. 2., s. 100

230.Chwarzno, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 100-101

231.Hel, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 114-118.

232.Jastarnia, w: Nazwy miast Pomorza
Gdańskiego,
wyd. 2., s. 119-125

233.Krynica Morska (obok: Łysica, Kahlenberg,
Łeb), w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, wyd. 2., s. 135-140

234.Osowa, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 85-86

235.Pogórze, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 108

236.Puck, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 171-173

237.Reda, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 175-177

238.Rumia, w: Nazwy miast.Pomorza
Gdańskiego
, wyd. 2., s. 178-182

239.Wejherowo, w: Nazwy miast.Pomorza
Gdańskiego
, wyd. 2., s. 220-223

240.Wiczlino, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 109

241.Wysoka, w: Nazwy miast Pomorza Gdańskiego,
wyd. 2., s. 94

242.Kaszubi o Mickiewiczu, w: Mickiewiczologia.
Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji
zorganizowanej… Pod red. K. Cysewskiego, Słupsk 1999, s. 61-70.

243.Matka Boża w kaszubskiej literaturze i języku,
w: Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą
religijną Kaszubów i Pomorzan
. Materiały z sympozjum mariologicznego w
Wejherowie 17-18 maja 1999 r., Wejherowo 1999, s. 73-87.

244.Północni Kaszubi w przezwiskach, w: Szkice
literackie i językoznawcze
, pod red. D. Podlawskiej i T. Linknera, Słupsk
1999, s. 225-235.

245.Kaszubska translacja Sonetów krymskich
Mickiewicza
, w: Mickiewicz interdyscyplinarny. Materiały konferencji
zorganizowanej przez IFP WSP w Słupsku…, pod red. K. Cysewskiego, Słupsk
1999, s. 79-90.

246.Z historii badań kaszubszczyzny. Gwara
luzińska
, w: Acta Cassubiana, t. I, Gdańsk 1999, s. 277-294.

247.(rec) Historia Pucka, opracowanie zbiorowe pod red. A. Grotha,
Gdańsk 1998, ss. 360, RG LIX/1 1999, s. 133-136.

248.(rec) Historia Wejherowa, pod red. J. Borzyszkowskiego,
Wejherowo 1998, ss. 566, RG LIX/1 1999, s. 137-141.

249.(rec.) W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny
kaszubszczyzny
, t. II D–J, IS PAN, Warszawa, „Rocz. Gd.” 58/1, 1998 [dr
1999], s. 233-237.

250.(rec.) E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych. Wyd. UG,
Gdańsk 1998, s. 195, w: „Język Polski” LXXIX 1999, s. 135-138.

251.(rec.) Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, pod
red. Z. Sobierajskiego, t. I A–Č, IS PAN, Warszawa, „Rocz. Gd.” 58/1, 1998, s.
237-241.

    (red) Nazwy miast Pomorza Gdańskiego.
Praca zbior. pod red. H. Górnowicza i Z. Brockiego. Wyd. 2. poprawione i
poszerzone pod red. E. Brezy i J. Tredera, Gdańsk 1999, ss. 246; por. poz. 34.

 

Rok 2000

252.Gdańsk we frazeologii, Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, Vol. XVIII,
Lublin 2000, s. 273-278.

253.Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze
Słownika Sychty
, Gdańsk 2000, ss. 214+2nlb.; zob. nr 317

254.Wstęp, w: Kaszubi. Wierzenia…,
s. 5-8.

255.[z E. Brezą], Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, w: Kultura
– Język – Edukacja
, t. 3, red. R. Mrózek, Prace Naukowe UŚ nr 1861,
Katowice 2000, s. 139-166.

256.Friedrich Lorentz o kaszubszczyźnie literackiej, w: Nazwy i dialekty Pomorza 3, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk
2000, s. 61-81.

257.Mrongowiusz jako kaszubolog. W dwusetną
rocznicę zamieszkania w Gdańsku
, w: GSJ VII, 2000, s. 165-236.

258.Powiązania frazeologii kaszubskiej z białoruską i ukraińską, w: Frazeologia słowiańska. Teoria i praktyka,
tradycje, teraźniejszość, przyszłość
. Tezy referatów
międzynarodowej konfer. nauk. Opole, 6-8 września 2000, red. M. Balowski i W.
Chlebda, Opole 2000, s.128-130.

259.Kaszubskie apelatywa toponimiczne w Słowniku Bernarda Sychty, w: Słowiańskie słowniki gwarowe, pod red. H.
Popowskiej-Taborskiej, Prace Slawistyczne 110, Warszawa 2000, s. 217-239.

260.Poglądy Jana Trepczyka na kaszubszczyznę, w:
Acta Cassubiana II 2000, s. 67-83.

261.(rec) W. Boryś, H. Popowska-Taborska Słownik etymologiczny
kaszubszczyzny
, t. I-III, Warszawa 1994-1999, w: AC II 2000,
s. 325-331.

262.(spraw) O kaszubszczyźnie na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN,
w: Acta Cassubiana II 2000, s. 427-429.

263.(rec.) E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, ss. 489 „Rocz. Gd.” LX/1 2000, s. 189-194.

264.(rec.) W. Bòbrowsczi i K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój
pierszi elemeńtôrz
, Gdańsk 2000 ss. 163, „Rocz. Gd.” LX/2 2000, s. 174-178.

265.(rec.) W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny
kaszubszczyzny
, t. III K-O, Warszawa 1999, ss. 377, „Rocz. Gd.” LX/2 2000,
s. 168-172.266.(rec.) Ks. J. Rook, Kronika kościoła, parafii,
klasztoru, kalwarii oraz miasta Wejherowa 1633-1887
, Pelplin 2000,
ss.167, „Rocz. Gd.” LX/2 2000, s. 172-173.

267.(oprac) J. Baudouin de Courtenay, Krótczi zestôwk »Kaszëbsczi
problemë«
(tłum. J. Trepczyk), w: Acta Cassubiana II 2000, s.
279-321; słowniczek kaszubsko-polski i nota wydawnicza, s.316-321.

    (red.) GSJ VIII, Gdańsk 2000.

 

Rok 2001

268.J. Treder, Nórcyk na tle paremiografii kaszubskiej, w: Nórcyk
kaszëbsczi abò kòrëszk i jedna maca jãdrny prôwdë
. Pòzbiérôł Méster òd
piesni „Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò secë jachôł”. Drëkòwôł Jarosz
Derdowsczi we Winonie w Nórtowi Americe 1897, ùrëchtowôł i
pòsłowié napisôł J. Tréder, Gduńsk 2001, s. 26-29.

269.Dzieje badań kaszubszczyzny literackiej, w:
Badania kaszuboznawcze w XX wieku
. Materiały pokonferencyjne, red.
J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001, s. 251-259.

270.Czynniki aktywizujące rozwój kaszubszczyzny literackiej, w: Acta Cassubiana III, 2001, s. 149-157.

271.Fonetyka i fonologia, w: Kaszubszczyzna.
Kaszëbizna. Najnowsze dzieje języków słowiańskich
, red. E. Breza,
Opole 2001, s. 107-124.

272.Kaszubszczyzna literacka (Cechy,
fazy i tendencje rozwojowe
), w: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna.
Najnowsze dzieje języków słowiańskich
, red. E. Breza, Opole 2001, s.
203-223.

273.Frazeologia kaszubska, w: Kaszubszczyzna.
Kaszëbizna. Najnowsze dzieje języków słowiańskich
, red. E. Breza,
Opole 2001, s. 225-241.

274.Apelatywy w kaszubskich nazwach geograficznych,
w: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna. Najnowsze dzieje języków
słowiańskich
, red. E. Breza, Opole 2001, s. 277-284.

275.O frazeologii potocznej w polszczyźnie, w: Nowa
frazeologia w nowej Europie. Słowo. Tekst. Czas VI
.
Tezy referatów międzynarodowej konfer. nauk., Szczecin, 6-7 IX 2001, red. H.
Walter, W. Mokijenko, M. Aleksiejenko, Greifswald 2001, s. 57-58.

276.Kontakty naukowe Floriana Ceynowy z Rosjanami,
w: Słownik Floriana Ceynowy, Biblioteka Kaszubska, Wejherowo-Rumia-Pelplin
2001, s. 9-25.

277.Indeks wyrazów użytych jako przykłady wMòjech
spòstrzeżenjach prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mòva
kaszebską
”. Zestawił…, w: Słownik Floriana Ceynowy, Biblioteka
Kaszubska, Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, s. 107-130.

278.Kaszubska terminologia gramatyczna, w: W
świecie słów i znaczeń
. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Bogusławowi Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, Gdańsk 2001, s.
317-324.

279.Słownik Bernarda Sychty a dawne i współczesne zróżnicowanie kaszubszczyzny, w: Nazwy i dialekty Pomorza 4, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk
2001, s. 65-76.

280.Wejherowo i Nowe Miasto od początku, Rocz. Gd.
LXI/1, s. 151-153.

281.(rec.) L. Bielawski, A. Mioduchowska, Kaszuby. Polska pieśń i
muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. I-III
, Rocz. Gd.
LXI/1, 2001, s. 129-146.

282.(rec.) Encyklopedia katolicka, t. VIII: Język – Kino,
Lublin 2000, szpalt 1456, w: Rocz. Gd. LXI/1, 2001, s. 169-172.

283.(rec.) Encyklopedia katolicka, t. VIII: Język – Kino,
Lublin 2000, szpalt 1456, w: JP LXXXI, 2001, s. 363-364.

284.(rec.) M. Cybulski, Rząd czasowników w kaszubszczyźnie,
Gdańsk-Rumia 2001, ss. 201, w: Acta Cassubiana III 2001, s. 281-282.

    [i H. Popowska-Taborska] Słowo
wstępne
, w: Słownik Floriana Ceynowy, Biblioteka Kaszubska,
Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, s. 5-6. (pis.) Piaśnica oczyma poetów.
Wybór i red. W. Kiedrowski, Gdańsk-Wejherowo 2001, ss. 48.

    [red., wyd.] Mòje spòstrzeżenjo prze
przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mòvą kaszebską, w: Słownik
Floriana Ceynowy, Biblioteka Kaszubska, Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, s.
61-106.

    (oprac) Nórcyk kaszëbsczi abò kòrëszk
i jedna maca jãdrny prôwdë
. Pòzbiérôł Méster òd piesni „Ò panu Czôrlińsczim
co do Pùcka pò secë jachôł”. Drëkòwôł Jarosz Derdowsczi we Winonie w Nórtowi
Americe 1897, ùrëchtowôł i pòsłowié napisôł J. Tréder, Gduńsk 2001, ss. [red.]

    Ùczba kaszëbsczégò w szkòle. Materiałë
dlô szkólnëch. Programy, rozkłady, konspekty i scenariusze, Gduńsk 2001,
ss.279.

    (tłum) Kaszëbizna (Omówienié zamkłoscë),
w: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. E.
Breza, Opole 2001, s. 331-334.

 

Rok 2002

285.Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny,
red. J. Treder, Gdańsk, 2002, ss. 251 (autorstwo 304 haseł: A-B ab, chleba
knap, abecadło kaszubskie, Adalberg Samuel, afrykatyzacja tylnojęzykowych
akcent, Aleksander Zdzisław, Anton Karl Gottlob, archaizm, atlas językowy,
Atlas językowy kaszubszczyzny…, baśka, Baudouin de Courtenay Jan Niecisław,
bazuna, bezokolicznik, bibliografie kaszubszczyzny, Biskupski Leon, bliza, błąd
jezykowy, Boryś Wiesław, Breza Edward, Brocki Zygmunt, Bronisch Gotthelf
Matthias, Brückner Aleksander, Brüggemann Michael, Brylowski Antoni, Bubrich
Dymitr Włodymirowicz, burczybas, bursztyn, Bylacy, bylaczenie, Bystroń Jan
Stanisław, Cekcyn, Ceynowa Florian, chcemë le so zażëc, chëcz(a), chleb
kamienny, Cybulski Marek, czasownik posiłkowy, czasowniki wielokrotne,
czasowniki zdrobniałe, czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy, czas
zaprzeszły, Čelakovský Ladislav František, Damborský Jiři, Dejna Karol,)

286.Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze
Słownika Sychty
, Gdańsk 2002, ss. 214+2nlb.; zob. nr 278

287.Derdowski i ortografia. Popularyzacja
literackiej kaszubszczyzny
, „Norda” 12/357 (22 III 2002, s. 6.

288.Poeta z Wiela [o jego języku w związku z
książką S. Jankego, Derdowski, 2002], „Pomerania” 2002, 3, s. 14-15.

289.Piszmy rzetelniej [o języku w edukacji],
„Pomerania” 2002, 4-5, s. 62-63.

290.Życiorysu naukowo-dydaktycznego Jubilata ciąg dalszy, w: E. Breza, Florilegium linguisticum wydane z okazji jubileuszu
siedemdziesięciolecia urodzin
, red. J. Treder i A. Lewińska, Gdańsk 2002,
s. 5-9.

291.Posłowie. Profesor W. Mańczak jako
badacz kaszubszczyzny
, w: W. Mańczak, O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów,
Gdańsk 2002, s. 117-121.

292.Dodatek [do: W. Mańczak, Nazwa słowiński],
w: W. Mańczak, O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów, Gdańsk 2002, s.
111-114.

293.Język Zbrzycy, „Pomerania” 2002, nr 7-8,
s.60-62.

294.Jubileusz Profesora Edwarda Brezy, JP LXXXII
2002, s. 288-290.

295.Jubileusz Profesora Brezy. Piątka u Wojtyły,
„Pomerania” 2002, 9, s. 38-40.

296.O frazeologii potocznej w polszczyźnie, w: Słowo.
Tekst. Czas – VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Mater.
VI Międzynarodowej Konferencjo Naukowej (Szczecin, 6-7 IX 2001, Greifswald, 8-9
IX 2001), pod red. M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin – Greifswald
2002, s. 445-449.

297.Wybrane frazeologizmy wTragedii o bogaczu
i Łazarzu
z 1643 roku, w: Problemy frazeologii europejskiej,
t. V, red. A.M. Lewicki, Lublin 2002, s. 79-88.

298.Hasła i ich odpowiedniki kaszubskie, w: E.
Klaman, S. Rzymowski, J. Skupowa, J. Szukalski, Kaszuby. Leksykon
geograficzny
, Gdańsk 2002, s. 141-149.

299.Słowò do Czëtińca, w: B. Bòrk, Lesôcczé
pòwiôstczi ë jiné dokôzë
, Wejerowò 2002, s. 5-6.

300.(rec.) S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej
polszczyzny
, PWN, Warszawa 2001, s. 1906, w: JP LXXXII 2002, s. 303-306.

301.(rec.) M. Cybulski, Rząd czasowników w kaszubszczyźnie,
Gdańsk-Rumia 2001, ss. 201, w: JP LXXXII 2002, s. 59-61.

302.(red.) E. Breza, Florilegium linguisticum wydane z okazji jubileuszu
siedemdziesięciolecia urodzin
, red. J. Treder i A. Lewińska, Gdańsk 2002,
s. 268.

303.(oprac.) Nazewnictwo kaszubskie, w: Kaszëbë. Pojezierze
Kaszubskie
, Pracownia Kartograficzna Carta Blanca, Warszawa 2002.

    (pis.) J. Zbrzyca, Wieczórny widnik,
Gdańsk 2002, ss. 171.

    (pis.) J. Pomierska, Przësłowié samò sã
rodzy w głowie. Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami, Gdańsk 2002,
ss.164.

    (pis.) B. Bòrk, Lesôcczé pòwiôstczi ë
jiné dokôzë
, Wejerowò 2002, s. 173.

 

Rok 2003

304. Proverbia w prozie Anny Łajming. Wybrał i
opracował J. Treder, Gdańsk 2003, ss. 13.

305. Hilferding (Gilferding) Aleksander
Fiodorowicz
, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego,
Suplement II, pod red. T. Nowaka, Gdańsk 2002, s. 99-101.

306. Prejs Piotr Pawłowicz, w: Słownik
biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego
, Suplement II, pod red. T. Nowaka,
Gdańsk 2002, s. 222.

307. Długa droga polszczyzny literackiej,
„Pomerania” 2003, nr 1-2, s. 19-16.

308. Pod lupą językoznawcy, „Pomerania” 2003, nr
1-2, s. 12-16.

309. Bronić Rębiechowa. [O nazwę: Port Lotniczy
Gdańsk Rębiechowo
],, „Pomerania” 2003, nr 3, s. 4-5.

310.Badacz dialektów Pomorza. [O śp. B. Krei],
„Pomerania” 2003, nr 3, s. 43-44.

311. Zaangażowane pisanie Benedykta Karczewskiego,
w: B. Karczewski, Kaszëbsczé môle, Gduńsk 2003, s. 29-31.

312. Poeta z Dąbrowy i jego wiersze, w: Adam
Dąbrowa-Klein, Ach, jakże tu inaczej
…, Gdynia 2003, s. I-XI.

313. Komu może przeszkadzać etnonim Słowińcy?, w: VII
Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo –
administracja – kultura
, pod kier. nauk. A. Czarnika, Słupsk 2003, s.
59-70.

314. Język Kaszubów nadmorskich i utrwalone w nim aspekty kultury
materialnej i duchowej
, Rocznik Helski II. Morska
tradycja ludowa mieszkańców Kaszubskiego Wybrzeża
, Hel 2003, s. 23-42.

315.(rec.) Jeszcze o mapie Kaszëbë, „Pomerania” 2003, nr 1-2, s. 5-6.

316. Najnowsza kaszubska terminologia gramatyczna (na tle dawniejszej), w: Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, SOW Warszawa 2003, s. 309-316 (ze str. ang.)

317. Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego… jako praktyczny, w: S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował, według wydań…, s. 7-17.

318. Ramułt i jego Słownik, w: S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował, według wydań…, s. 447-456.

319. Kaszubska leksyka karciana, w: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 5, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 2003, s. 93-106.

320. (red.) S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował, według wydań AU z roku 1893 i PAU z roku 1993, Gdańsk 2003, ss. 520.

321. (red.) Gdańskie studia językoznawcze 8, Gdańsk 2003, ss. 163.

Rok 2004

322. Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze Słownika Sychty, zgromadził i ułożył…, Gdańsk 2004, ss. 216; por. poz. 253.

323. Translacja na kaszubski z greki (na podstawie Ewangelii św. Marka), w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15-17 kwietnia 2002, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2004, s. 370-378.

324. Wstãpné słowò, w: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Dokôzë kaszëbsczi prozë. Zwësk Òglowòpòlsczégò Kònkùrsu… Ùszëkòwôł… J. Tréder, Wejerowò 2004, s. 5-8.

325. Stylizacja językowa w utworach S. Fleszarowej-Muskat. O Kaszubach i ich mowie, Rocznik Gdański 63, 2003, s. 121-129

326. Powiedzenia, przysłowia i celne myśli w zbiorku Benedykta Karczewskiego, w: B. Karczewski, Pòd rozwôgã ë do smiéchù. Przez pół tësąca rozmajitëch gôdk, Gdańsk 2004, s. 51-55.

327. Frazeologizm jako podstawa słowotwórcza, w: Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego, pod red. J. Bartoszewskiej, W. Mokijenki, H. Waltera, Wyd. UG, Gdańsk 2004, s. 139-145.

328. Tematyka językowa i stylizacja w dokonaniach Lecha Bądkowskiego, w: Pro memoria. Lech Bądkowski (1920-1984). Zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004, s. 95-114.

329. Frazeologia w kaszubskich translacjach Ewangelii, w: De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andrea Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaus, Gdańsk 2005, s. ISBN 83-7326

330. (oprac.) Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Dokôzë kaszëbsczi prozë. Zwësk Òglowòpòlsczégò Kònkùrsu… Ùszëkòwôł i kaszëbiznã ùnormòwôł J. Tréder, Wejerowò 2004, ss. 232.

331. (pis.) Jan Paweł II, Triptik Rzimsczi, tłum. kasz. Z.M. Jankowski, „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 39.

332. (pis. nazw geogr.) Mapa fizyczna województwa pomorskiego i mapa kaszubszczyzny. 1:180 000. Opracowanie i wydanie Meridian. Meridian-Skaner Sp z o.o., Szczecin 2004.

Rok 2005

333. Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2005, ss. 251; ISBN 83-7326-248-2.

334. Nazwy ptaków we frazeologii polskiej, w: Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej, Gdańsk 2005, s. 189-247.

335. O frazeologii potocznej polszczyzny, w: Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej, Gdańsk 2005, s. 136-188.

336. Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, ss. 250.
337. Z językowej przeszłości Kaszubów, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 9-24.
338. Kaszubszczyzna literacka Ceynowy, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 71-114.
339. Język poezji zrzeszeńców na tle kaszubszczyzny młodokaszubów, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 202-265.
340. Formy kultywowania i aktywizacji kaszubszczyzny, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 328-344.
341. Frazeologia w kaszubskich translacjach Ewangelii, w: De lingua et litteris. Studia In honorem Casimiri Andreae Sroka, ed. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner and C. Klaus, Gdańsk 2005, s. 483-488.
342. I.I. Sriezniewski, O narzeczu Słowian nadbałtyckich. Rękopis I.I. Sriezniewskiego z poł. XIX w. (oryginał i tłumaczenie), GSJ IX 2005, s. 109-123.
343. Stylizacja językowa w utworach S. Fleszarowej-Muskat. O Kaszubach i ich mowie, Gdański Rocznik Kulturalny 19, Gdańsk 2000 [„druk zakończono w 2002”, wyszło w 2005], s. 46-53; por. poz. 310.
344. Uwagi o normalizacji języka obecnego wydania Remusa, w: A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, [Gdańsk 2005], s. 423-427.
345. Kaszëbizna dokôzów Antóna i Alekségò Peplińsczich, AC VII, 2005, s. 56-61.
346. Krytycznie o wydaniu „Małego katechizmu” Ceynowy, AC VII, 2005, s. 324-333.
347. Komentarz historyczno-filologiczny, w: Verba Sacra. Modlitwy Katedr Polskich. Biblia kaszubska. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586-1850, Wejherowo 2005, s. 10-17.
348. [rec.] O muzyce Kaszub [Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. W.W. Frankowskiej, Gdańsk 2005, ss. 280], „Pomerania” 2005 nr 4 (380), s. 82-83.
349. Od autora, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 7-8.
350. Nota wydawnicza, w: A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwierciadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, [Gdańsk 2005], s. 428.
351. [wywiad] A to ciekawe. Skąd się wzięła nazwa miasta: Rum znaczy przestrzeń, „Goniec Rumski” Dz. Bałt. 7 X 2005, nr 40, s. 6.
352. [normalizacja języka i oprac. słowniczka], w: A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, [Gdańsk 2005], ss. 431.
353. [red.] Gdańskie Studia Językoznawcze IX, Gdańsk 2005, ss. 137.

Rok 2006

354. Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny. Red. J. Treder. Wyd. 2. poprawione i poszerzone, Gdańsk 2006, ss. 294 [z ilustr. i mapami] (autorstwo ok. 330 haseł, jak w poz. 287. oraz nowe: aspekt, „Cassubia Slavica”, E. Czerniakowska, dopełnienie, J. Endzelin, Instytut Bałtycki, Instytut Zachodniosłowiański, H. Kamińska, kaszubszczyzna w filmie, kaszubszczyzna w pieśni, S. Maroński, nawy potraw kaszubskich, okolicznik, partykuła, przydawka, przyimek, A.M. Seliščev, A.R. Sikora, strona, tłumaczenia na kaszubski, zaimek, R. Zawiliński, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
355. Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX w., Wyd. Region-Oficyna Czec, Gdańsk 2006, s. 5-51.
356. Kościół, jego wystrój i otoczenie we frazeologii (nie tylko polskiej), w: Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29-30 kwietnia 2005, t. I, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2006, s. 195-208.
357. Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny (Język kaszubski w literaturze, szkole, Kościele i mediach), Acta Cassubiana VIII 2006, s. 123-130, Instytut Kaszubski.
358. Nazwy miejsc i mieszkańców Redy oraz ich mowa, w: Historia Redy, pod red. J. Tredera, Wejherowo 2006, s. 469-505.
359. Badania dialektologiczne, w: Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Wyd. UG, Gdańsk 2006, s. 108-119.
360. Dzieje kaszubistyki gdańskiej, w: Z dziejów językoznawstwa…, s. 120-137.
361. Dialektologia na studiach dziennych, w: Z dziejów językoznawstwa…, s. 244-251.
362. Hubert Górnowicz (7 XI 1922- 2 V 1986), w: Z dziejów językoznawstwa…, s. 336-342.
363. Wspomnienie o Hubercie Górnowiczu, w: Z dziejów językoznawstwa…, s. 414-417.
364. Wspomnienie o Bogusławie Krei, w: Z dziejów językoznawstwa…, s. 421-423.
365. Studenckie Koło Naukowe Językoznawców w WSP w Gdańsku. Wspomnienia, w: Z dziejów językoznawstwa…, s. 289-298.
366. Przydatność Słownika Ramułta obecnie – po stu latach od jego wydania, w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś. Kaszëbizna dôwni ë dzys, praca zbiorowa pod red. J. Tredera (zbiérnô prôca w red. J. Trédra), KHNiT PAN Warszawa, Warszawa 2006, s. 51-61.
367. Normalizacja fleksji w „Słowniku” S. Ramułta z 1893 r., w: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 6, 2006, s. 107-118.
368. Komentarz historyczno-filologiczny, w: Verba Sacra. Modlitwy Katedr Polskich. Biblia kaszubska. Bibliô Kaszëbskô. Ùczba Jezësa w przëpòwiescach w przełożënkù z lat 1856-1992 na kaszëbsczi, Wejherowo 2006, s. 10-17.
369. Wiléjá Noweho Roku i Szczōdráki F.S. Ceynowy, w: F. Ceynowa, Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczodrówki. Szczōdráki, Gdańsk 2006, Region, s. 3-4.
370. Przedmowa, w: Historia Redy, pod red. J. Tredera, Wejherowo 2006, s. 9-11
371. Geschichte von Reda im licht neuer Forschung (tłum. na niem. Z. Bartz), w: Historia Redy, pod red. J. Tredera, Wejherowo 2006, s. 507-514.
372. Nota wydawnicza, w: August Mosbach, Wiadomość o Kaszubach. Rękopis z 1847 r. oprac. J. Treder, Region, Gdańsk 2006, s. 84.
373. Komentarz językowy, w: Ptaszkòwie na lëpie. Pieśni z Kaszub południowych, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo 2006 [druk 2007], nlb.
374. [współaut.: E. Breza, M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa] Słownik polsko-kaszubski nazw geograficznych…, red. A. Chludziński, Wyd. Region 2006.
375. [współaut., L. Warda-Radys], Dydaktyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, w: Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Wyd. UG, Gdańsk 2006, s. 252-261.
376. [współaut., L. Warda-Radys], Dydaktyka gramatyki historycznej języka polskiego, w: Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Wyd. UG, Gdańsk 2006, s. 262-271.
377. [oprac.] August Mosbach, Wiadomość o Kaszubach. Rękopis z 1847 r. oprac. J. Treder, Region, Gdańsk 2006, s. 55-83.
378. [oprac.] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według wydań Akademii Umiejętności…, Gdańsk 2006, Oficyna Czec, ss. 458.
379. [red.] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny. Red. J. Treder. Wyd. 2. poprawione i poszerzone, Wyd. UG, Oficyna Czec, Gdańsk 2006, ss. 294 [z ilustr. i mapami].
380. [red.] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś. Kaszëbizna dôwni ë dzys, praca zbiorowa pod red. J. Tredera (zbiérnô prôca w red. J. Trédra), KHNiT PAN, Warszawa 2006, ss. 177.
381. [red.] Historia Redy, Wejherowo 2006, ss. 575.
382. [współred.] Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i…, Wyd. UG, Gdańsk 2006, ss. 575.

Rok 2007

383. Język poezji Leona Heykego, w: Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubskiej. Materiały pokonferencyjne pod red. J. Kęcińskiej, IK, Gdańsk – Wejherowo 2007, s. 53-86.
384. Leksemy papież i biskup we frazeologii (nie tylko polskiej), w: Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 7 kwietnia 2006, t. II, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 375-381.
385. Komentarz językoznawczy, w: Verba Sacra. Modlitwy Katedr Polskich. Biblia kaszubska. Ewangelia wg św. Marka, Wejherowo 2007, s. 8-11.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.