Bibliografia prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej

BIBLIOGRAFIA HANNY POPOWSKIEJ-TABORSKIEJ

1955
*(pod nazwiskiem Popowska, wspólnie z Z. Topolińską) Pisownia łączna i rozdzielna w rękopisach staropolskich (w. XIV-XV), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, I, 1955, 223-286.
*(pod nazwiskiem Popowska, wspólnie z innymi) Z dotychczasowych prac nad Atlasem Pomorza Lewobrzeżnego, Poradnik Językowy, 1955, 10, 379-387.
*(pod nazwiskiem Popowska, wspólnie z innymi) Z gwary kaszubskiej (Teksty), Poradnik Językowy, 1955, 10, 388-389.

1957
*(pod nazwiskiem Popowska) Czyżby najdawniejszy zabytek kaszubski?, Język Polski, XXXVI, 1957, 5, 346-351; przedruk [w:] H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, Gdańsk 1987, 49-53 (dalej: Szkice I).

1958
*(pod nazwiskiem Popowska) Poemat H. Derdowskiego „O panu Czorlinścim, co do Pucka po sece jachoł” jako próba stworzenia kaszubskiego języka literackiego”, Język Polski XXXVII, 1958, 1, 21-27; przedruk [w:] Szkice I, 54-59.
*(pod nazwiskiem Popowska) Z rozważań nad dawnym zasięgiem kaszubszczyzny, Poradnik Językowy, 1958, 3, 126-136; przedruk [w:] Szkice I, 7-17.

1959
*Izčeznovenie kašubskich dolgot, Voprosy Jazykoznanija, VIII, 1959, 4, 60-66.
rec.: F. Lorentz, Der kaschubische Dialekt von Gorrenschyn, Berlin 1959 – Język Polski XXXIX, 1959, 5, 376-380.
*rec.: S. Krofey, Geistliche Lieder D. Martin Luthers und anderer frommer Männer, Danzig 1586. Nachdruck besorgt von Reinhold Olesch, Köln Graz 1958; M. Pontanus, Der kleine Catechißmus D. Martini Lutheri Deutsch vnnd Wendisch gegen einander gesetzt Mit anhangedersieben Bußpsalmen König Davids. Danzig 1643 und Passsiongeschichte, Danzig 1643. Nachdruck besorgt von Reinhold Olesch, Köln Graz 1958, Wiener Slavistisches Jahrbuch, VII, 1959, 200-201.

1960
*O przezwiskach nauczycieli, Język Polski, XL, 1960, 2, 113-121.
*O samogłoskach nosowych w Borze i Jastarni, Slavia Occidentalis , XX, 1960, 2, 125-131.
*(wspólnie z Z. Topolińską) Przedmowa [do:] A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa 1960, 7-14.
*rec.: F. Lorentz, Der kaschubische Dialekt von Gorrenschyn, Berlin 1959 – Deutsche Lite-raturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft, Berlin 1960, 12, 1095-1098.

1961
*Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę > i oraz i y u > ë, Wrocław 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 128 + 20 map. (recenzowali: F. Hinze – Zeitschrift für Slawistik, VII, 1962, 4, 641-645; H. Górnowicz – Rocznik Gdański, XXI, 1962, 339-343).
*Przysięgi słowińskie z Wierzchocina, [w:] Słowińcy, ich język i folklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII, 1961, 87-108; przedruk [w:] Szkice I, 65-84.
*Słowiańskie nazwy terenowe dawnego powiatu Krosna Nadodrzańskiego, Onomastica, VII, 1961, 135-179.
*Die Arbeiten am Sprachatlas des Kaschubischen und Nachbardialekte, Zeitschrift für Slawistik, VI, 1961, 1, 109-114.

1962
*Z badań nad dawnymi i obecnymi zasięgami wyrazów, Język Polski, XLII, 1962, 4, 280-286; przedruk [w:] Szkice I, 115-120.
*rec.: Atlas historyczny Polski. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, opr. M. Biskup przy współudziale M. Koca, Warszawa 1961 – Język Polski XLII, 1962, 1, 74-76.

1963
*Z badań nad dawnym pograniczem językowym polsko-dolnołużyckim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria II, Językoznawstwo, Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963, Warszawa 1963, 331-339.
*O Słowniku kaszubskim Bernarda Sychty, Język Polski XLIII, 1963, 1-2, 99-101.

1964
*(wspólnie z innymi) Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zdzisława Stiebera, tom wstępny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków (dalej: AJK), 1964, s. 246 + mapa.
*AJK I, 1964, mapy 17, 18, 23, 24, 31, 34, 41, 44, 45, komentarze s. 71-75, 87-90, 100-102, 106-108, 121-122, 126-130.
*Z badań nad słowiańskimi nazwami miejscowymi dorzecza Odry środkowej, Onomastica IX, 1964, 1-2, 1-28.
*O „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty, Literatura Ludowa, VIII, 1964, 4-6, 84-92.

1965
*AJK II, 1965 (H. Popowska-Taborska – zastępca kierownika Zespołu), mapy 61-65, 67, 70, 77, 83, komentarze s. 27, 59-72, 76-77, 82-84, 107-109, 124-126.
*Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie (świetle danych toponomastycznych), Wrocław 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 186 + 7 map. (recenzowali: E. Eichler – Zetschrift für Geschichtswissenschaft XV, 1967, 160-161; N. M. Ermakova – Sovetskoe Slavjanovedenie 1967, 3, 98-100; R. Fischer – Zeitschrift für Slawistik XII, 1967, 605-610; F. Mětšk – Lětopis Instituta za serbski ludospyt 1966, Rjad B, XIII, 1, 49-51; F.Michałk – Lětopis Instituta za serbski ludospyt 1966, Rjad A, XIII, 2, 239-242; Zpravodaj Místopisné Komise ČSAV 1965, VII, 345-346).
*Dolnołużyckie wsie okolic Mużakowa na prawym brzegu Nysy, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, V, 1965, 371-376.
*O „kaszubskiej” wersji dwóch wierszy Jana Kochanowskiego, Język Polski XLV, 1965, 4, 222-226; przedruk [w:] Szkice I, 60-64.
*Polskość okolic Zielonej Góry i Sulechowa w świetle zachowanych zapisów nazw terenowych, Onomastica, X, 1965, 1-2, 1-31.

1966
*AJK III, 1966 (H. Popowska-Taborska – zastępca kierownika Zespołu), mapy 111-120, komentarze s. 71-99.
*Słowińskie zob ‘żłób’. Z kaszubskich studiów leksykalnych, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VI, 1966, 53-56; przedruk [w:] Szkice I , 178-180.
*Kolędy kaszubskie Szymona Krofeya, [w:] Kolędy polskie, red. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1966, t. II, 509-516.

1967
*AJK IV, 1967 (H. Popowska-Taborska – zastępca kierownika Zespołu), mapy 152, 153, 161, 180, 186, 189, 190, 192, 195, 200, komentarze s. 41-44, 80-82, 150-154, 169-174, 179-185, 190-192, 199-201, 212-216.
*O pewnych specyficznych odrębnościach leksykalnych południowo-zachodniej kaszubszczyzny, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VII, 1967, 169-174; przedruk [w:] Szkice I, 121-125.
*rec.: E. Eichler, Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neiße, Berlin 1965 – Lětopis Instituta za serbski ludospyt, 1967, Rjad A, XIV, 108-112.
rec.: F. Mětšk, Der Kurmärkisch-Wendische District, Bautzen 1965 – Rocznik Slawistyczny, XXVIII, 1967 I, 151-154.

1968
*AJK V, 1968 (H. Popowska-Taborska – zastępca kierownika Zespołu), mapy 201, 211, 214, 231, 232, 234-236, 244, 245, 247, komentarze s. 36-40, 75-78, 87-90, 164-172, 175-192, 223-230, 235-237.
*Dawne podziały językowe zgermanizowanych terenów zachodniosłowiańskich, Onomastica, XIII, 1-2, 1968, 142-163.
*Kaszubskie čeřep, čerməsłə polską wersją czerepa i koromyseł, Slavia Occidentalis, XVII, 1968, 369-370; przedruk [w:] Szkice I, 171-173.
*Na tropie etymologii trzech kaszubskich pejoratywów (bača, čəra, šátora), [w:] Symbolae Philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, Wrocław 1968, 269-272; przedruk [w:] Szkice I, 174-177.
*O jednym z najstarszych podziałów dialektalnych północno-zachodniej Słowiańszczyzny, [w:] Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft, Bautzen 1968, 28-34.
*Uwagi o języku Perykop smołdzińskich, Język Polski, XLVIII, 1968, 1, 33-40; przedruk [w:] Szkice I, 85-92.
*I Międzynarodowy Wakacyjny Kurs Sorabistyczny w Budziszynie, Przegląd Humanistyczny, 1968, 2, 199.
*rec.: H. Górnowicz, Dialekt malborski, I, Fonetyka, fleksja i składnia,Gdańsk1967 – Język Polski XLVIII, 1968, 3, 230-235.

1969
*AJK VI, 1969 (H. Popowska-Taborska – zastępca kierownika Zespołu), mapy 251, 274, 278, 279, 285, 287, 288, 292, komentarze s. 38-44, 115-117, 129-135, 147-150, 153-161, 179-182.
*(wspólnie z innymi) AJK, Suplement do zeszytów I-VI, 1969, s. 87.
*Co wiemy o polszczyźnie epoki przedpiśmiennej?, Język Polski, XLIX, 1969, 5, 333-341.
*(wspólnie z innymi) Leksykalna problematyka obszaru objętego ankietą AJK, AJK, Suplement do zeszytów I-VI, 1969, 7-36.
*Leksykalne dialektyzmy wielkopolskie w świetle polskiego języka literackiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VIII 1969, 55-66.
*Nad pierwszym tomem Językowego atlasu łużyckiego, Lingua Posnaniensis, XIV, 1969, 71-77.
*Ślady niezafrykatyzowanych t’ d’ w dialektach kaszubskich, Rocznik Slawistyczny XXX, 1969, I, 38-42.

1970
*AJK VII, 1970 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 316, 317, 322, 324, 338, 344-346, komentarze s. 96-103, 121-124, 128-132, 182-185, 204-214.
*Charakter i formy ekspansji nowego słownictwa na tereny Kaszub i dialektów sąsiednich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, XV, 1970, 111-118; przedruk [w:] Szkice I, 181-185.
*Ko. Z kaszubskich studiów leksykalnych, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, 1970, 104-106; przedruk [w:] Szkice I, 181-185.
*Stanowisko dialektu tucholskiego świetle leksyki, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, 1970, 135-145.
*Połabski język i jego narzecza, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do XII w., IV, Wrocław 1970, 210-211.
*Pomorskie dialekty, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do XII w., IV, Wrocław 1970, 222-223.
*rec.: J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad, Lund 1967 – Rocznik Slawistyczny XXXI, 1970, I, 78-88.
*rec.: J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad, Poznań 1968 – Slavia Antiqua, XVII, 1970, 314-319.

1971
*AJK VIII, 1971 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 387-393 oraz mapa syntetyczna 7, komentarze s. 208-238.
*Kasz.barabony ‘okolica deskami zabita’; kasz.-słń.chluszczota, chluszczywy jako określenia ujemnych cech charakteru; kasz.-słń. ziemko ‘cieżko’, ziemki ‘ciężki’. Z kaszubskich studiów leksykalnych, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, X, 1971, 139-145; przedruk [w:] Szkice I, 184-191.
*rec.: M. Gruchmanowa, Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w woj. zielonogórskim, Zielona Góra 1969 oraz tejże, Gwary zachodniej Wielkopolski, Poznań 1970 – Język Polski, LI, 1971, 5, 383-386.

1972
*AJK IX, 1972 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 421, 432-434, 447-450, komentarze s. 115-119, 165-174, 214-223.
*Czy Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy jest zwykłą kompilacją wcześniejszych zbiorów leksykalnych?, Język Polski, LII, 1972, 3, 173-180.
*Kaszubskie i staropolskie formacje z suf. –isz i –ysz, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XI, 1972, 107-123; przedruk [w:] Szkice I, 205-211.
*Niektóre kaszubskie appellativa wobec staropolskiego nazewnictwa osobowego. Z kaszubskich studiów leksykalnych, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XI, 1972, 89-93; przedruk [w:] Szkice I, 134-137.
*Pólnocnokaszubskie zaimki i przysłówki pytajne wzmocnione partykułą –ż(e), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XII, 1972, 121-124; przedruk [w:] Szkice I, 192-194.
*Slovinsko-kašubskoe okončanie roditel’nogo padeža edinstvennogo čisla mužskogo i srednego roda neličnych mestoimenij i prilagatel’nych, [w:] Russkoe i slavjanskoe jazykoznanije, k 70-letiju člena-korespondenta AN SSSR R. I. Avanesova, Moskva 1972, 227-234.
*(wspólnie z K. Handke) Słowotwórcze zróżnicowanie kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Na marginesie prac nad „Atlasem językowym kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XII, 1972, 97-107.
*(wspólnie z innymi) Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań słowotwórczych (na podstawie północno-zachodniopolskich faktów dialektalnych, [w:] Z Polskich studiów slawistycznych, seria 4, Językoznawstwo, Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973, Warszawa 1972, 89-100.

1973
*AJK X, 1973 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 451-455, 472-474, komentarze s. 47-58, 121-129 oraz mapa syntetyczna 5 (wspólnie z innymi).
*Kaszubskie formacje z suf.-aj(e)k,-ajka na szerszym tle gwarowym, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIII, 1973, 87-92; przedruk [w:] Szkice I, 212-218.
(wspólnie z W. Budziszewską i K. Handke) Projekt kartoteki faktów językowych służących jako materiał dowodowy dotyczący etnogenezy Słowian, Slavia Antiqua, XX, 1973, 43-46.
*(wspólnie z innymi) Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań słowotwórczych (na podstawie pólnocno-zachodniopolskich faktów dialektalnych, [w:] VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973. Streszczenia referatów i komunikatów, Warszawa 1973, 218-220.
*rec.: J. L. Perkowski, A Kashubian Idiolect in the United States, Mouton, The Hague 1969 – Linguistics 113, 1973, 126-129.
*red.: VII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Warszawa 21-27 III 1973, Streszczenia referatów i komunikatów, Warszawa 1973, s.1169 (zespół redakcyjny H. Popowska- Taborska i inni).

1974
*AJK IX, 1974 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 525-527, 542-545, 547, komentarze s. 123-133, 182-186, 188-194.
*Kształtowanie się polskiego szesnastowiecznego słownictwa literackiego w świetle badań nad Słownikiem Bartłomieja z Bydgoszczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 42, 1974, 161-171.
*O niektórych paralelach leksykalnych kaszubsko-wschodniosłowiańskich, Slavia Occidentalis, XXXI 1974, 85-91; przedruk [w:] Szkice I, 138-144.
*O pewnym typie zbieżności fleksyjnych, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIV, 1974, 243-249.
*W sprawie interpretacji polskich gwarowych form celownika-miejscownika ciebie, siebie, Język Polski LIV, 1974, 3, 202-206.
*Derdowski Jan Hieronim, [w:] Słownik slawistów polskich, Zeszyt próbny pod red. J. Maślanki, maszynopis powielany wyd. przez Komisję Historii Slawistyki Komitetu Słowianoznawstwa PAN, 12-14.
*Gulgowski Izydor, [w:] Słownik slawistów polskich, Zeszyt próbny pod red. J. Maślanki, maszynopis powielany wyd. przez Komisję Historii Slawistyki Komitetu Słowianoznawstwa PAN, 18-19.
*rec. H. Górnowicz, Dialekt malborski, II, 1, Gdańsk 1973 – Język Polski LIV, 1974, 4, 291-294.
*red.: (wspólnie z A. Obrębską-Jabłońską i J. Siatkowskim) Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1973.

1975
*AJK XII, 1975 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 584-587, 593-596, 598, mapa syntetyczna 4, komentarze s. 148-160, 177-183, 187-189.
*Nazwy osobowe w bydgoskiej księdze ławniczej z lat 1559-1562, Slavia Occidentalis XXXII, 1975, 63-71.
*O niektórych zbieżnościach leksykalnych kaszubsko-białoruskich (poleskich), [w:] Belaruska-pol’skija izaleksy, Mińsk 1975, 102-109; przedruk [w:] Szkice I, 145-150.
*Prace językoznawców radzieckich nad etnogenezą Słowian po roku 1950, Slavia Orientalis, XXIV, 1975, 3, 255-263.
*W sprawie interpretacji polskiego gwarowego do ‘dla’ (kasz.do se, do sebie ‘dla siebie’, do mie ‘dla mnie’, Język Polski LV, 1975, 2,125-129; przedruk [w:] Szkice I, 195-198.
*Z problematyki badawczej nawiązań leksykalnych (na materiale kaszubsko-południowosłowiańskim), Rocznik Slawistyczny, XXXVI, 1975, I, 3-15; przedruk [w:] Szkice I, 152-164.
*Zarys dziejów i rozwoju kaszubszczyzny (z uwzględnieniem historii badań), Makedonski Jazik, XXVI, 1975, 91-128.
*Anna Sychta (1914-1974), Język Polski, LV, 1975, 211-212.
*Słowińcy kaszubscy, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do XII w., V, 1975, 299-300.

1976
*AJK, III, 1976 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 621-627, komentarze s. 152-179.
*Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Nauka Polska, 12, 1976, 27-33.
Zleksykalizowane kaszubskie archaizmy fonetyczne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XV, 1976, 55-65; przedruk [w:] Szkice I, 231-241.
*Z problematyki badawczej nawiązań leksykalnych, Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, Philologica, XXVI, 1976, 81-98.
*Głos w dyskusji na Sympozjum poświęconym Językowemu Atlasowi
Ogólnokarpackiemu w Bratysławie 1974
, Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, Philologica XXVI, 1976, 81, 109.

1977
*AJK XIV, 1977 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu), mapy 666-672, mapy syntetyczne 13-16, komentarze s. 92-116.
(wspólnie z I. Kwilecką) Bartłomiej z Bydgoszczy – leksykograf polski pierwszej połowy XVI wieku, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 93 + 20 ilustracji. (recenzowali: E. Breza, Z. Brocki, Rocznik Gdański XXXIX, 1979, 1, 212-216; G. Cygan, Collectanea Franciscana, Roma 1978, 196-198; M. Karpluk, Język Polski, LIX, 1979, 4, 300-302; E. Szmańda, Język Polski, LXI, 1981, 3, 288-293; S. Urbańczyk, Język Polski LX, 1980, 4, 342-344).
*Jazykovyj atlas kašubskich i sosednich dialektov, Žurnal PAN, 1977, 3, 31-37.
*Linguistic Atlas of Kashubian and Neighbourig Dialects, The Review of the Polish Academy of Sciences, 1977, 3, 35-42.
*O najdawniejszych podziałach polskiego obszaru językowego, Język Polski, LVII, 1977, 4, 280-289.
*Rdzeń *sŕb- w dialektach kaszubskich, [w:] Zbornik Radova povodom 70. godišnjice života akademika Jovana Vukovića, Sarajevo 1977, 349-351; przedruk [w:] Szkice I 202-205.
*(wspólnie z J. Zieniukową) Udział procesów fonetycznych w kształtowaniu się faktów morfologicznych (w świetle dialektów pólnocno-zachodniopolskich), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XVI, 1977, 71-81 oraz 4 mapy.
*rec.: E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1975 – Język Polski, LVII, 1977, 1, 76-80.

1978
*Dorobek Instytutu Słowianoznawstwa w zakresie językoznawstwa zachodniosłowiańskiego. Języki lechickie i łużyckie: Przeglądy bibliograficzne, Historia języka, Dialektologia, Morfologia i składnia, Leksyka, Biuletyn Slawistyczny, III, 1978, 23-32.
*(wspólnie z K. Handke) Fleksyjna problematyka obszaru objętego ankietą AJK, AJK, XV, 1978, 110-129, mapa 29.
*(wspólnie z K. Handke) Geografia lingwistyczna jako metoda badawcza, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria V, Językoznawstwo, Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu 1978, Warszawa1978, 41-47.
*(wspólnie z K. Handke) Linguistic Geography as a Research Metod, [w:] Medjunarodni slavistički kongres, Knjiga referata, sažeci, I, Zagreb 1978, 312.
*Na zakończenie prac nad AJK, AJK XV, 1978, 7-14 (H. Popowska-Taborska – kierownik Zespołu).
*O tendencji fonetycznej utrwalonej w formacjach morfologicznych (na przykładzie kasz. ‘e (e) < ‘ i, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XVII, 1978, 183-186.
*Rola i zakres argumentów językowych w badaniach etnogenezy Słowian,[w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria V, Językoznawstwo, Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu 1978, Warszawa 1978, 375-383.
*Rôle et limites des arguments linguistiques dans les recherches sur l’ éthnogenèse des Slaves, [w:] Medjunarodni slavistički kongres. Knjiga referata, sažeci, II, Zagreb 1978, 715.
*(wspólnie z K. Handke) Słowotwórcza problematyka obszaru objętego ankietą AJK, AJK, XV, 1978, 90-109, mapa 28.
*Z rozważań nad dziejami kontaktów językowych (kaszubsko-słowińskie sobaka), Slavia Orientalis, XXVII, 1978, 197-201; przedruk [w:] Szkice I, 165-170.

1979
*Dialektyzmy w Słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy, [w:] Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, Warszawa 1979, 37-4).
Die Bedeutung peripherer Sprachgebiete für die etymologische Forschung (im Zusammenhang mit dem Projekt der Erarbeitung der „Kaschubischer Etymologien“), Zeitschrift für Slavistik, XXIV, 1979, 1, 100-104; wersja polska Wartość leksyki peryferycznych obszarów językowych dla badań językowych (w związku z projektem opracowania ”Etymologii kaszubskich“), [w:] Szkice I, 219-224.
*Najstarsza warstwa kaszubskich dialektyzmów leksykalnych, [w:] Konferencja Pomorska (1978), Wrocław 1979, 35-42; przedruk [w:] Szkice I, 225-230.
*Problematyka dotycząca najstarszych dziejów Słowiańszczyzny, Biuletyn Slawistyczny, IV, 1979, 13-19.
*W sprawie interpretacji pomorskich nazw miejscowych typu, Dobrcz, Drzewicz, Sulęczyno, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XVIII, 1979, 95-106.
*W sprawie pewnego uzupełniającego etapu badań etymologicznych, Język Polski, LIX, 1979, 5, 377-378.
*Zdzisław Stieber jako pomorzoznawca, [w:] Konferencja Pomorska (1978), red. K. Handke, Prace Slawistyczne, Wrocław 1979, 183-189.
*Z językoznawczo-historycznych dociekań nad dziejami kaszubskiego Stolema, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, 1979, 9, 33-34.
*Zostały zakończone prace nad Atlasem językowym kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Rocznik Koszaliński, XV, 1979, 229-232.
*Głosy w dyskusji, [w:] Konferencja Pomorska (1978), Wrocław 1979, 166-167.
*red.: Batłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Warszawa 1979, red. naukowy H. Popowska-Taborska.

1980
*Kaszubszczyzna – zarys dziejów, Warszawa 1980, PWN, 109 + 8 ilustracji (recenzowali: E. Breza, Pomerania, XVIII, 1981, 4, s. 27-28; S. Dubisz, Poradnik Językowy 1982, z.6, 424-425; E. Puzdrowski, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, II, 1986, 2, 18; A. M. Raffo, Ponto-baltica 1982-1983, 2-3, Accademia Toscana di Scienza e Lettere „La Colombaria”, 110-112; H. Górnowicz, Rocznik Gdański 42, 1982, z. 2, 209-211; E. Rzetelska-Feleszko, Język Polski, LXII, 1982, 1, 42-44; I. Trojanowska, Głos Wybrzeża, 1980, nr 270, 9.XII, 3-4; Z. B.[ Z. Brocki], Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, XVII, 1980, 11/12, 68).
*Kilka przykładów paralelizmu rozwoju semantycznego, Philologica. Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, XXX, Bratislawa 1980, 189-193.
*Losy dawniejszych zapożyczeń z języków wschodniosłowiańskich w gwarach polskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIX, 1980, 77-87.
*Problem południowosłowiańskiej peryferii językowej w dociekaniach nad etnogenezą Słowian, [w:] Etnogeneza i topogeneza Słowian, red. I. Kwilecka, Poznań 1980, 55-63.
*Współczesne prace językoznawcze nad etnogenezą Słowian oraz zarysowujące się perspektywy badawcze, Rocznik Slawistyczny, XLI, 1980, I, 23-34.
*Głosy w dyskusji, [w:] Etnogeneza i topogeneza Słowian, Poznań 1980, 62-63.
*Podsumowanie obrad, [w:] Topogeneza i etnogeneza Słowian, Poznań 1980, 103-104.
*Słowo wstępne, [w:] B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, I, A-F, Warszawa 1980, V-VII.
*rec:. J. Reichan, Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych na spółgłoski palatalne, Warszawa 1975 – Polonica VI, 1980, 286-291.
*rec.: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Vstupitel’nyj vypusk, Obščije principy, spravočnyje materialy, Moskva 1978 – Polonica VI 1980, 291-299.
*red.: B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, I. A-F, Wrocław 1980;
B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, II. G-Ń, Wrocław 1980.

1981
*Kaszubszczyzna jako sfera oddziaływań pozostałego polskiego obszaru językowego. I. Bohemizmy, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XX, 1981, 11-19; przedruk [w:] Szkice I, 18-26.
*Kociewie, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, 1981, 9, 40-43.
*Lechickie jesiory, osiory i ich bałtyckie odpowiedniki, Acta Baltico-Slavica, XIV, 1981, 195-199.
*Onomastičeskaja problematika v ètnogenetičeskich issledovanijach, Sovetskoe Slavjanovedenije, 1981, 1, 34-42.
*Połabszczyzna jako północno-zachodnia peryferia Słowiańszczyzny, [w:] Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1981, 95-108.
*Tropami najdawniejszych tekstów kaszubskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Humanistycznego, Filologia Polska, Prace Językoznawcze, VII, 1981, 93-96; przedruk [w:] Szkice I, 104-108.
*W sprawie interpretacji pomorskich nazw miejscowych typu Dobrcz, Drzewicz, Sulęczyno (streszczenie referatu), [w:] Nazewnictwo obszarów językowo mieszanych. Księga referatów Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Gdańsku, 25 – 27 X 1977, Wrocław 1981, 101-106.
*W związku z „Kaszëbizną” Jana Trepczyka, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, 1981, 4, 28-29.
*Zdzisław Stieber (7 VI 1903 – 12 X 1981), Język Polski LXI, 1981, 3-5, 161-165.
rec.: J. Udolph, Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Mit 119 Karten, Heidelberg 1979, s.640 – Rocznik Slawistyczny XLII, 1981, I, 76-83.

1982
*Archaizmy semantyczne na północno-zachodniosłowiańskiej peryferii językowej, Makedonski Jazik, XXXII-XXXIII, 1981-1982, 611-615.
*Epoka napoleońska a Słowianie, Biuletyn Slawistyczny, 1982, Sprawozdania, 234-236.
*Inspiracje naukowe Profesora Zdzisława Stiebera w pracach Jego uczniów w Instytucie Słowianoznawstwa PAN, [w:] Zdzisław Stieber (1903-1980), red. E. Rzetelska-Feleszko, Wrocław 1982, 51-55.
*Les travaux polonais de slavistique écrits sous la fascination de Napoléon, [w:] L’époque Napoléonienne et les Slaves, red. S. Kozak i H. Popowska-Taborska, Prace Slawistyczne, Wrocław 1982, 43-49.
*“Pieśń o suszy” z rękopiśmiennego dodatku do druku Duchownych Pieśni Szymona Krofeya, Rocznik Gdański, LXII, 1982, 1, 155-165; przedruk [w:] Szkice, I 93-103.
*Rola onomastyki w dociekaniach etnogenetycznych (podstawowe założenia badawcze), [w:] Słowniki onomastyczne w Polsce. Referaty z I Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej w Szczedrzyku (28-29 1979), Onomastica, XXVII, 1982, 242-248.
*Słownik kaszubski Aleksandra Hilferdinga po latach, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Polska, Prace Językoznawcze, VIII, 1982, 209-214; przedruk[w:] Szkice I, 109-114.
*red.: L’ époque napoléonienne et les Slaves. Epoka Napoleońska i Słowianie, Prace Slawistyczne, Wrocław 1982, pod red. S. Kozaka i H. Popowskiej-Taborskiej.

1983
*Kaszubski fonem ə, [w:] Naučna diskusija (Ochrid 119-20 avgust 1975), Skopje 1983, 156-168.
*Kaszubszczyzna jako sfera oddziaływań pozostałego polskiego obszaru językowego. II. Wpływy ogólnopolskiej normy literackiej w XVI-XVII w., Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXI, 1983, 67-83; przedruk [w:] Szkice I, 26-43.
*Ksiądz Bernard Sychta – Piastun mowy kaszubskiej, Tygodnik Powszechny, XXXVII, Kraków 1983, 3-10 kwietnia, nr 14-15, 13.
*O polskim ozorze, Język Polski, LXIII, 1983, 3, 188-191.
*Pozorne nawiązania kaszubsko-wschodniosłowiańskie w rozwoju *tj *dj, [w:] Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata, red. J. Zieniukowa, Wrocław 1983, 41-48.
*Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny (północnosłowiańskie osika – południowosłowiańskie jasika), Rocznik Slawistyczny, XLIV, 1983, I, 3-12.
*Z dziejów prac leksykograficznych ks. dr. Bernarda Sychty. Fragmenty listów autora Słownika kaszubskiego i kociewskiego do Hanny Popowskiej-Taborskiej, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny,1983, nr 3, 1-12.
*Z problematyki najstarszych podziałów Słowiańszczyzny (słowiańska oboczność o- : je-),[w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VI, Prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, Warszawa 1983, s.313-319.
*On the Problem of the Oldest Division of Slavic Languages (Slavic Alternation o- : je-), IX Meždunarodnyj s’ezd slavistov. Rezjume dokladov i pis’mennych soobščenij, Moskva 1983, 37.
*Przemówienie wygłoszone na pogrzebie ks. Bernarda Sychty, Studia Pelplińskie, 1983, 286-287.
*(wspólnie z K. Handke), Zygmunt Brocki (6 stycznia 1922 – 11 maja 1982), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXI, 1983, 305-306.

1984
*Kaszubszczyzna jako sfera oddziaływań pozostałego polskiego obszaru językowego, III. Formy mazurzące, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXII, 1984, 42-45; przedruk [w:] Szkice I, 43-48.
*„Modlitwy Pańskiej” nie napisał Andrzej Trzecieski, Język Polski, LXIV, 1984, 4, 267-273.
*O pewnych procesach nazewniczych będących kontynuacją tendencji bardzo odległych, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Polska, Prace Językoznawcze, X, 1984, 31-38.
*Polskie olcha, olesie, Jeleśnia, jeleśnik i ich słowiańskie odpowiedniki, Acta Baltico-Slavica, XVI, 1984, 209-217.
*Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXII, 1984, 217-223.
*Zakres i charakter oddziaływania literackiej polszczyzny na teksty powstałe na Pomorzu w wieku XVI-XVIII, [w:] Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku, pod red. H. Wiśniewskiej i Cz. Kosyla, Wrocław 1984, 101-111.
*Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny. Słowiańska alternacja (j)e- : o-, Wrocław 1984, s. 141 (rec. W. Mańczak, Rocznik Slawistyczny XLVI, I, 1989, 89-94).
*Z dawnych podziałów językowych Słowiańszczyzny. Słowiańska alternacja (j)e- : o- (streszczenie monografii), Makedonski Jazik, XXXV, 1984, 193-195.

1985
*Serb i sobaka – dwa słowa służące jako argumenty w dociekaniach nad etnogenezą Słowian, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIII, 1985, 225-231.
*Posłowie [do:] B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, Wrocław 1985, 142-143.
*głos w dyskusji na Sympozjum n. t. „Słowianie na przełomie starożytności i wczesnego średniowie-cza”, Z Otchłani Wieków, 1985, 3-4, 155.
*red.: B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. III, O-Ż, Wrocław 1985. Red. naukowy H. Popowska-Taborska.

1986
*Cassubiana w Słowniku etymologicznym języka polskiego Franciszka Sławskiego, Język Polski, LXVI, 1986, 3-4, 186-193; przedruk [w:] H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, zabytki, kontakty językowe, Gdańsk 1998, s. 276 (dalej: Szkice II), 9-16.
*Kultura dawnych Słowian w świetle faktów językowych, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, XXXII, 1986, 235-241.
*Losy niektórych karpatyzmów w gwarach polskich, Slavia Occidentalis, XLIII, 1986, 193-200.
*Neologizmy i neosemantyzmy w słownikach kaszubskich Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, Prace Filologiczne, XXXIII, 1986, 135-140; przedruk [w:] Szkice II, 73-78.
*Pewne kaszubskie appellativa w świetle nazewnictwa osobowego, [w:] Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście, pod red. H. Borka i S. Kochmana, Opole 1986, 205-210.
*Polszczyzna kancjonałów wydanych na Pomorzu w wieku XVII, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 1, red. K. Handke, Wejherowo 1986, 21-34.
*Problematyka centrum i peryferii obszaru etnicznego w świetle archaizmów i innowacji dialektalnych (na podstawie analizy obszaru polskiego), Acta Universitatis Lodziensis, Folia linguistica 12, 1986, 171-180.
*Z rozważań nad leksykalnym zróżnicowaniem Prasłowiańszczyzny, [w:] Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym, red. J. Majowa, Prace Slawistyczne, Wrocław 1986, 47-56.
*głos w dyskusji na Sesji naukowe nt. „Polszczyzna regionalna na Pomorzu Gdańskim”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 1, red. K. Handke, Wejherowo 1986, 158-162.

1987
*Kaszubski kudjabeł i jego rodzina, [w:] Slawistyczne studia językoznawcze, Wrocław 1987, 273-276.
*Kasz. kutin ‘czarownik’ (przyczynek do paralelizmów procesów nazwotwórczych), Studia Polonistyczne, XIV/XV, Poznań 1987, 211-214; przedruk [w:] Szkice II, 16-19.
*Kociewie w twórczości Bernarda Sychty, [w:] Pomorze Gdańskie nr 17, Kociewie II, Gdańsk 1987, 189-211; II wyd.: Wrocław 1992, s. 173-185.
*Pewne zwodnicze argumenty leksykalne dotyczące dawnych związków słowiańsko-germańskich (ps. *čędo, 2. kasz. χarłąžәc), [w:] Etnolingwistyczne i kulturowe związki Słowian z Germanami, red. I. Kwilecka, Prace Slawistyczne, Wrocław 1987, 65-74.
*Przyczynek do gwary Kaszubów kanadyjskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV,1987, 91-100.
*Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, Gdańsk 1987, s. 271 (rec. E. Breza, Język Polski, LXIX, 1989, 1-2, 64-65; M. Cybulski, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, 1988, X, 42-43).
*Ślady kultury dawnych Słowian utrwalone w poszczególnych wyrazach słowiańskich – streszczenie referatu, [w:] Sprawozdania z posiedzeń naukowych O/PAN w Krakowie, XXVIII, 1-2. styczeń-grudzień 1984, Wrocław 1987, 118.

1988
*Antroponimia w badaniach wczesnych dziejów Słowian, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, Szczecin 1988, 259-264.
*Cassubiana w Słowniku etymologicznym języka polskiego Franciszka Sławskiego, [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych O/PAN w Krakowie, XXX, 1-2. styczeń-grudzień 1986, Wrocław 1988, 66-67.
*Etnonimy słowiańskie w procesie komunikacji językowej, [w:] V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Poznań 3-5 IX 1985). Księga referatów, pod red. K. Zierhoffera, Poznań 1988, 249-255.
*„Język czy dialekt?” – raz jeszcze o statusie kaszubszczyzny, Język Polski, LXVIII, 1988, 2-3, 87-96.
*Problematyka peryferii językowych w badaniach etnogenetycznych, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Językoznawstwo, Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988, Warszawa 1988, 593-600.
*The Problem of Linguistic Peripheries in the Ethnogenetic Researches, [w:] X Meždunaroden Kongres na Slavistite. Rezjumeta na dokladite, Sofija 1988, 696.
*Z dociekań nad wędrówkami leksemów (północnopolskie jegla, jaglija) – streszczenie referatu, [w:] II Spotkania językoznawcze. W kręgu semazjologii i terminologii, Opole 1988, 227-229.

1989
*Dociekania nad etnogenezą Słowian w latach 1918-1939, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Wrocław 1989, 195-205.
*Kaszubski i słoweński archaizm gub(a) ‘fałda, zmarszczka’ [w:] Zbornik razprav iz slovenskega jezikoslovja Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici, Ljubljana 1989, 255-260; przedruk [w:] Szkice II, 19-21.
*Kaszubszczyzna w pracach Jana Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa, Wrocław 1989, 405-411.
*O potrzebie słownika semantycznych paralelizmów, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, red. H. Popowska-Taborska, Prace Slawistyczne, Wrocław 1989, 19-26.
*Przydatność badań językowych do rekonstrukcji wczesnych dziejów Słowian, [w:] *Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, Wrocław 1989, 97-105.
*Stopień użyteczności danych hydronimicznych w rozważaniach nad etnogenezą Słowian, [w:] Hydronimia słowiańska, pod red. K. Rymuta, Wrocław 1989, 25-31.
*Stosowane przez językoznawców metody wnioskowań na temat kultury dawnych Słowian (streszczenie referatu), Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, XLVIII, 1985, Warszawa 1989, 94-95.
*Ślady kultury dawnych Słowian utrwalone w poszczególnych wyrazach słowiańskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXV, 1989, 167-174.
*Zbiór prowincjonalizmów Piotra Parylaka, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 3, red. K. Handke, Wrocław 1989, 69-73; przedruk [w:] Szkice II, 136-140.
*Zróżnicowanie gwarowe Kaszub w świadomości mieszkańców poszczególnych wsi, Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, 1989, 3, 36-38.
*Posłowie [do:] polskiego wydania Aleksandra Hilferdinga, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989, 233-246 (rec.: P. Dzianisz, Gazeta Gdańska 31. VII, 1990, nr 127, 3; E. Breza, Język Polski, LXXI, 1991, 2, 137-138; Z. Szultka, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXI, 1993, 231-254).
*rec.: Etnolingvističeskij slovar’ slavjanskich drevnostej. Proekt Słovnika. Predaritel’nye materialy, Moskva 1984 – Rocznik Slawistyczny, XLI, 1989, I, 85-89.
*red.: Paralele w rozwoju słownictwa w językach słowiańskich, Prace Slawistyczne, Wrocław 1989. Red. naukowy H. Popowska-Taborska.
*konsultacja i redakcja naukowa polskiego wydania pracy A. Hilferdinga, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989.

1990
*Analiza polskich zapisów w tak zwanym Słowniczku Zinowa, [w:] Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. M. Kondratiuka, Wrocław 1990, 115-121.
*Germanizacja Słowian nadbałtyckich w relacji Aleksandra Hilferdinga i Jana Papłońskiego, [w:] Pomors’ki Slov’jany. Tezy konferenciï do 120-riččja z dnja narodžennja M. V. Brečkovy-a, Ternopil’ 1990, 68-73.
*Chronologija obščeslavjanskich fonetičeskich izmenenij v kontekste rannej istorii Slavjan, Sovetskoe Slavjanovedenije, 1990, 1, 70-73.
*Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin1990, 61-68.
Połabskie i słowińskie zmiany semantyczne, [w:] . Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Böhlau Verlag Köln Wien, 1990, 59-62; przedruk [w:] Szkice II, 79-81.
*Żywe w kaszubszczyźnie słownictwo polskiego średniowiecza, Acta Universitatis Lodziensis, 23, 1990, 111-118.

1991
*Archaiczny kaszubski przymiotnik grądi, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, XIII, Językoznawstwo, Warszawa 1991, 473-477; przedruk [w:] Szkice I, 22-25.
*Kancjonał Gdański z roku 1723, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 2, pod red. K. Handke, Warszawa 1991, 73-83.
*Kaszubskie jagła, (j)aglija i pokrewne (z mapą), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze, z. 95, 61-67; przedruk [w:] Szkice II, 25-31.
*Polszczyzna rot przysiąg Pomorza Zachodniego początków XVII wieku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 4, red. K. Handke, Warszawa 1991, 19-23.
*Schaby – czyli o ciągach zmian znaczeniowych, [w:] Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, red. M. Grochowski, Warszawa 1991, 153-155.
*Z rozważań nad językowymi związkami prusko-pomorskimi, Rocznik Slawistyczny, XLVII, 1991, I, 59-67; przedruk [w:] Szkice II, 205-211.
*Z tajników kaszubskiej leksyki (o dwóch nazwach pana młodego), [w:] Sagners Slavistische Sammlung, XVII, edited by M. Grochowski und D. Weiss, Festschrift zur Ehren von Professor A. Bogusławski, München 1991, 337-338; przedruk [w:] Szkice II, 31-33.
*Trzecia sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXVII, 1991, 299-306.
*Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Wrocław 1991, Ossolineum, s. 174 (rec.: V. Gešev, Sapostavitelno ezikoznanie, XX, 6, 1995, 6, 58-62; W. Mańczak, Rocznik Slawistyczny XLIX, 1994, I, 70-77; L. A. Tyszkiewicz, Sobótka, XLVIII, 193, 4, 421-424; J. Udolph, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 45/4, 1996, 561-563).
*głos w dyskusji dot. języka familijnego, głos w dyskusji na zakończenie obrad, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 2, red. K.Handke, Warszawa 1991, 179-180.

1992
*Archaiczna wobec literackiej polszczyzny warstwa kaszubskiej semantyki, Prace Filologiczne, XXXVII, 1992, 193-198.
*Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie w świetle danych toponomastycznych, Zeszyty Łużyckie, 5, Warszawa 1992, 7-15 (z mapką).
*Geneza ukrainizmów w dialektach polskich, [w:] Język a kultura, VII. Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, Wrocław 1992, 41-46.
*Les dialectes kachoubes, Le point sur la question, Revue des Études Slaves, LXIV, 1992, 3, 553-562.
*Listy ks. doktora Bernarda Sychty (w związku z 10. rocznicą śmierci) [publikacja listów B. Sychty do H. Popowskiej-Taborskiej pisanych w latach 1962-1982], Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, grudzień 1992, 29-31.
*Nadodrzańskie, pomorskie i dolnołużyckie obszary językowe, [w:] Z badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na ziemiach nadodrzańskich, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra 1992, 7-14.
*O pewnych wyrazach kaszubskich uchodzących za bałtyzmy, [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, Polono-Slavica Varsoviensia, Warszawa 1992, 79-87; przedruk [w:] Szkice II, 199-211.
*Procesy innowacyjne w leksyce kaszubskiej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII, Językoznawstwo, Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie 1993, Warszawa 1992, 195-200; przedruk [w:] Szkice II, 82-87.
*Próba opisu słownictwa kaszubskiego na tle języków słowiańskich, [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny, Gdańsk 1992, 23-27; przedruk [w:] Szkice II, 92-96.
*Ps. *sębrъ ‘pobratymiec, krewniak, druh, towarzysz, wspólnik’, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Slawistyka, 6, 1992, 219-226.
*Słowa i zwroty, które za mego życia zniknęły z języka, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, z. 152, Prace Językoznawcze VII, 1992, 9-14
*Słowiańszczyzna zachodnia i wschodnia w świetle zarysowujących się podziałów leksykalnych, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, Między Wschodem a Zachodem, cz. IV, Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, pod red. J. Bartmińskiego i M. Łesiowa, Lublin 1992, 13-19.
*„Słowniczek gwary słowińskiej” Józefa Łęgowskiego, [w:] Studia kaszubsko-słowińskie, pod red. J. Tredera, Łeba 1992, 99-116; przedruk [w:] Szkice II, 123-136.
*Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka (założenia podstawowe książki o tym samym tytule), Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 53 [za 1990], Warszawa 1992, 93-98.
*Współczesny status kaszubszczyzny (streszczenie referatu), Rocznik Towarzystwa Naukowe-go Warszawskiego, 51-52 [za 1988-1989], Warszawa 1992, 54-56.
*W dziesiątą rocznicę śmierci Księdza Bernarda Sychty, Język Polski, LXXII, 1992, 4-5, 244-246.
*Zmiany semantyczne w starszej warstwie słownictwa kaszubskiego, [w:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich, red. J. Zieniukowa, Prace Slawistyczne, Warszawa 1992, 137-144; przedruk [w:] Szkice II, 87-92.
*Z rozważań nad charakterem kaszubsko-śląskich nawiązań leksykalnych, [w:] Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, pod red. W. Borysia i W. Sędzika, Warszawa 1992, 185-189; przedruk [w:] Szkice II, 211-215.
*Z rozważań na temat domniemanych dawnych słowiańskich pogranicz językowych, [w:] Słowiańskie pogranicza językowe, red. K. Handke, Warszawa 1992, 129-134.

1993
*Archaizm, innowacja czy wpływy obcojęzyczne?, [w:] Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, pod red. M. Basaja i Z. Zagórskiego, Wrocław 1993, 267-273; przedruk [w:] Szkice II, 34-37.
*Dziewiętnastowieczny zbiór wielkopolskich „prowincjalizmów” Edmunda Bojanowskiego w świetle kaszubskiej leksyki, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 5, red. K. Handke, Warszawa 1993, 187-194.
*Etymologia nazwy Słowianin, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, Łomża – Warszawa 1993, 51-54.
*Faktyczna archaiczność dialektu kaszubskiego (w odpowiedzi Panu Profesorowi Witoldowi Mańczakowi), Slavia Occidentalis 50, 1993, 113-120.
*Głos językoznawcy w obronie Aleksandra Hilferdinga, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXI, 1993, 255-265.
*Kaszubskie interiekcje wyrażające zdziwienie, zniecierpliwienie, gniew, [w:] Philologia slavica. K 70-letiju N. I. Tolstogo, Moskva 1993, 389-393.
*La caractéristique du lexique des dialectes kachoubes, [w:] Abstracts of Scholarly Papers. The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Budapest 1993, 79-81.
*Na tropie dawnych kaszubskich formuł magicznych, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, LIV [za rok 1991], Warszawa 1993, 123-125; przedruk [w:] Szkice II, 37-39.
*Odchodzące słownictwo tak zwanego pokolenia przedwojennego, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, Łomża – Warszawa 1993, 31-35.
*Odzwierciedlenie pojęć „swoi” i „obcy” w kaszubszczyźnie, Lětopis: časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow, rjad A, č.1, Budyšin 1993, 41-45; przedruk [w:] Szkice II, 96-101.
*Pewne problemy metodologiczne związane z opracowaniem ”Słownika etymologicznego kaszubszczyzny”, [w:] Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza, Warszawa 1993, 229-234; przedruk [w:] Szkice II, 67-71.
*Pierwsza osiemnastowieczna publikacja kaszubskiej leksyki, Sprawozdania Gdańskiego To-warzystwa Naukowego, 19, Gdańsk 1993, 135-136.
*Przyczynki do dziejów dziewiętnastowiecznej leksykografii kaszubskiej, Rocznik Gdański, LIII, 1993, I, 125-132; przedruk [w:] Szkice II, 145-150.
*Specyfika kaszubskich regionalizmów leksykalnych, [w:] Region, regionalizm – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993, 173-180; przedruk [w:] Szkice II, 101-105.
*Ślady etnonimów słowiańskich z elementem obcym w nazewnictwie polskim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia linguistica, XXVII, 1993, 225-230.
*Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Warszawa 1993, s. 174, SOW, wyd. drugie fotograficzne.
*Z rozważań nad tak zwaną specyficznie kaszubską leksyką, Rocznik Gdański, LIII, 1993, I, 133-137; przedruk [w:] Szkice II, 106-109.
*red.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXI, Warszawa 1993 , SOW (red. naczelny).

1994
*Dzieje kolejnych wydań kaszubskiego Słowniczka P. J. Prejsa, Slavia Occidentalis, L, 1993/1994, 135-142; przedruk [w:] Szkice II, 151-158.
*Jeszcze jedna niełatwa kaszubska etymologia (råb’ėЗa jako pejoratywne określenie domowego zwierzęcia), Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, XIX-XX, Gdańsk 1994, 177-179; przedruk [w:] Szkice II, 39-41.
*Neologizmy leksykalne powstające w trakcie tworzenia kaszubskiego języka literackiego, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa 1994, 121-127; przedruk [w] Szkice II, 110-116.
*Niektóre cechy szczególne leksyki Pomorza, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 6, red. K. Handke, Warszawa 1994, 141-146; przedruk [w:] Szkice II, 116-121.
*Słownictwo kaszubskie w osiemnastowiecznych porównawczych słownikach języków Europy i Azji, Rocznik Slawistyczny XLIX, 1994, I, 41-46; przedruk [w:] Szkice II, 140-144.
*(wspólnie z W. Borysiem) Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t I, A-Č, Warszawa 1994, s. 272 (rec.: L. Bednarczuk, [w:] Symbolae Slavisticae, Warszawa 1996, 39-46; M. Bjeletić, Južnoslovenski Filolog, LII, 1996, 213-219; F. Hinze, Zeitschrift für slavische Philologie, 58, 1999, 1, 221-229; L. Králik, Slavica Slovaca, 32, 1997, 70-71; J. Treder, Język Polski, LXXVI, 1996, 4-5, 378-383; tenże, Rocznik Gdański 56, 2, 163-170; Ž. Ž. Varbot, Ètimologija 1994-1996, Moskva 1997, 189-194).
*W odpowiedzi na recenzję Pana Profesora Witolda Mańczaka, Rocznik Slawistyczny, XLIX, 1994, I, 77-81.
*Zanikające kaszubskie verba nocëc ‘czarować’, kunocëc ‘guzdrać się’, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, 17-18, 1994, 191-193; przedruk [w:] Szkice II, 41-43.
*Z rozważań nad leksykalnymi związkami kaszubsko-ukraińskimi, [w:] Problemy sučasnoï arealogiï, Kyïv 1994, 174-178; przedruk [w:] Szkice II, 230-234.
*rec.: S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, opracowała i wstępem opatrzyła H. Horodyska, Kraków 1993 – Język Polski, LXXIV, 1994, 4-5, 357-359.

1995
*Czyżby ślady niedostrzeżonego archaizmu fonetycznego na Kaszubach?, Makedonski Jazik, XL/XLI, 1989/1990, Skopje 1995, 447-449.
*Kaszubskie materiały leksykalne w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXII, 1995, 53-68; przedruk [w:] Szkice II, 158-169.
*Nieznany autograf kaszubskiego Słowniczka K..C. Mrongowiusza, [w:] Studia kaszubsko-słowińskie, III Konferencja Słowińska, pod red. J. Borzyszkowskiego, Łeba – Gdańsk 1995, 47-54.
*Obrońcy języka małej ojczyzny, [w:] Gdańsk i Pomorze. Mała ojczyzna Kaszubów, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1995, 45-50.
*Pewna pozorna zbieżność kaszubsko-bułgarska, [w:] Dialectologia slavica. Sbornik w 85-letiju S. B. Bernštejna, Moskva 1995, 72-74; przedruk [w:] Szkice II, 218-220.
*Problems of ethnic history in the works of Jan Safarewicz, [w:] Annalecta Indoeuropaea Cracoviensia, ed. W. Smoczyński, Kraków 1995, 35-40.
*Stan leksykografii kaszubskiej przed opublikowaniem Słownika Stefana Ramułta, [w:] Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, pod red. H. Horodyskiej, Warszawa 1995, 57-65; przedruk [w:] Szkice II, 174-178.
*Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, Światowit, XL, 1995, 144-157; przedruk [w:] Szkice II, 57-67.
*Trzeci zbiór leksyki kaszubskiej Floriana Ceynowy odnaleziony, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, pod red. J. Tredera,Gdańsk 1995, 135-141; przedruk [w:] Szkice II, 178-182.
*Zakrzepłe w dwóch wyrazach kaszubskich ślady dawnych obyczajów, [w:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego, pod red. F. Sławskiego i H. Mieczkowskiej, Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, nr 14, Kraków 1995, 147-149; przedruk [w:] Szkice II, 43-45.
*red.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXII, 1995, SOW (red. naczelny).

1996
*Dwa autografy kaszubskiego Słowniczka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Rocznik Gdański, LVI, 1996, z. 2, 93-101; przedruk [w:] Szkice II, 183-191.
*Dzieje mej fascynacji kaszubszczyzną, Pomerania, Miesięcznik społeczno-kulturalny, Czerwiec 1996, 31-33.
*Dzieje mej fascynacji kaszubszczyzną, Rocznik Gdański, LVI, 1996, z. 2, s. 137-141.
*(wspólnie z W. Borysiem), Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, SOW, s. 434 (rec.: F. Hinze, Zeitschrift für Slavistik, 43, 1998, 4, 490-493; L. Králik, Slavica Slovaca, r. 36, 2001, 170-172).
*(wspólnie z K. Handke i I. Galsterową) Nie dajmy zginąć słowom. Rzecz o odchodzącym słownictwie, Warszawa 1996, SOW, s. 370.
*O potrzebie opracowywania gwarowych słowników etymologicznych, [w:] Studia dialektologiczne I, pod. red. B. Dunaja i J. Reichana, Kraków 1996, 289-293.
*Pomorska polszczyzna utrwalona w dziele Szymona Krofeja, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 7, pod red. K. Handke, Warszawa 1996, SOW, 7-22.
*Raz jeszcze o leksykalnych związkach łużycko-kaszubskich, [w:] Z historii języków łużyckich, pod red. E. Wrocławskiej, Warszawa 1996, SOW, 250-210; przedruk [w:] Szkice II, 215-218.
*Z dziejów kaszubskiej leksykografii (najwcześniejsze dociekania etymologiczne), Język Polski, LXXVI, 1996, z. 4-5, 254-257; przedruk [w:] Szkice II, 192-195.
*red.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXIII, Warszawa 1996, SOW (redaktor naczelny).

1997
*Alfonsa Parczewskiego Przyczynki do „Słownika”, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 1997, 53-60; przedruk [w:] Szkice II, 169-174.
*„Budzta spiącëch” Bernarda Sychty, [w:] Jan Walkusz, Piastun słowa ks. Bernard Sychta 1907-1987, Refleksje, wspomnienia, świadectwa, Gdańsk-Pelplin 1997, 233-243.
*Cecenowski pastor Gottlieb L. Lorek o mowie kaszubskiej do Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Rocznik Slawistyczny, L, I, 1997, 105-108; przedruk [w:] Szkice II, 195-197.
*Kaszubskie appellativa utworzone od nazw własnych, [w:] Leksyka kaszubska na warsztacie językoznawcy, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, Slavica nr 105, SOW, Warszawa 1997, 201-208; przedruk [w:] Szkice II, 51-56.
*Kaszubskie kåłt, kåłtun – ukrainizm czy wyraz rodzimy?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XIV/XV, 1996/1997, 105-107; przedruk [w:] Szkice II, 46-48.
*Krzysztof Celestyn Mrongowiusz o związkach kaszubsko-łużyckich, Lětopis. Časopis za rěč, stavizny a kulturu Łužiskich Serbov, 44, 1997, 1, 198-201; przedruk [w:] Szkice II, 220-224.
*Niełatwy problem interferencji językowych w dociekaniach etymologicznych, [w:] Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 1997, 20-24.
*Polskie bulva ‘kartofel’ (przyczynek do dziejów kontaktów językowych), [w:] Wort und Name in deutsch-slavischen Sprachkontakt, Ernst Eichler von seinem Schülern und Freunden, herausgegeben von I. Billy, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 1997, 375-378; przedruk [w:] Szkice II, 224-226.
*Polskie zauroczenie krajem Kaszubów w początkach XX wieku, Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny, Czerwiec 1997, 46-47 (wystąpienie H. Popowskiej-Taborskiej w Gdańsku 9. IV. 1997 z okazji przyznania jej Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”).
*Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko, [w:] Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej i J. Dumy, Warszawa 1997, SOW, 7-13.
*Rozważania nad leksykalną więzią Pomorza, Łużyc i Połabia, [w:] Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, SOW, s. 29-33; przedruk [w:] Szkice II, 226-230.
*(wspólnie z W. Borysiem) Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. II, (D-J), Warszawa 1997, SOW, s. 361 (rec.: F. Hinze, Zeitschrift für slavische Philologie, 60, 2001, 1, 236-244; J. Treder, Rocznik Gdański, LVIII, 1998, 1, 233-237; Ž. Ž. Varbot, Voprosy Jazykoznanija, 1999, 5, 151-157)
*Sprawki kaducze, [w:] Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej i J. Dumy, Warszawa 1997, SOW, 205-208; przedruk [w:] Szkice II, 48-51.
*Sylwetka naukowa Profesor Kwiryny Handke, [w:] K. Handke, Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa 1997, SOW, 5-11.
*The Present-Day Linguistic Situation in Cassubia, [w:] eds. B. Synak, T. Wicherkiewicz, *Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe. Proceedings of the Sixth International Conference of Minority Languages, Gdańsk 1997, 317-21.
*The Slavs in the Early Middle Ages from the Viewpoint of Contemporary Linguistic, [w:] Origins of Central Europe, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 1997, 91-96.
*Współczesna sytuacja na Kaszubach, [w:] Obščnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici, Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov, Sofija 1997, 138-141.
*Wstęp [do:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, red. H. Popowska-Taborska, Prace Slawistyczne nr 105, Warszawa 1997, SOW, 5.
*Zamknięcie konferencji „Słowiańskie Pomorze Nabałtyckie. Język, kultura, sąsiedztwo językowe”, [w:] Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc, Pogranicza i kontakty językowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, SOW, 397-398.
*red.: Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, Prace Slawistyczne 105, Warszawa 1997, SOW (red. naukowy).
*Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej Feleszko, red. H. Popowska-Taborska i J. Duma, Warszawa 1997, SOW.

1998
*Dalsze dzieje chąsy i litkupui, [w:] Tematy. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego, red. K. Szcześniak i H. Wątróbska, Gdańsk 1998, 150-153.
*Etnogeneza Słowian w świetle badań językoznawczych, [w:] Katalog Wystawy „Słowianie w Europie wczesnego średniowiecza”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 1998, 25-30.
*Ethnogenesis of the Slavs in the Light of Linguistic Studies, [w:] Katalog Wystawy „Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 1998, 30-31.
*O kaszubskim kuka i całej diabelskiej rodzinie, [w:] Slovo i kul’tura, t. I, red. T. A. Agapkina, Indarik, Moskva 1998, 251-254.
*O pewnych nie w pełni postrzeganych możliwościach badania dialektalnej leksyki, [w:] *Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, pod red. S. Gali, Łódzkie Tow. Naukowe, 1998, 253-257.
*O pomorskich przysięgach lennych z początku XVII wieku raz jeszcze, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 8, pod red. K. Handke, Warszawa 1998, SOW, 7-12c.
*Oryginalna wersja „Kaszubskiego słowniczka” Karla Gottloba von. Antona, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXIV, 1998, 145-156.
*O specyfice pewnych wybranych zbieżności leksykalnych kaszubsko-pruskich, [w:] ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΗ, K 70-letiju V. N. Toporova, Moskva 1998, Indarik, 148-153.
*Raz jeszcze o materiałach kaszubskich w „Słownikach porównawczych języków i narzeczy Europy i Azji”, Rocznik Gdański, LVIII, 1998, 1, 163-171.
*Słowińskie krzywanie jako jeszcze jeden przykład przeciwieństw binarnych, [w:] Slavica Tartuensia, IV, *Jazyki malye i bolšie…, In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi, red. A. D. Duličenko, Tartu 1998, University Press, 95-98.
*Specyfika leksykalnych interferencji kaszubsko-dolnoniemieckich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Językoznawstwo, Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie, Warszawa 1998, Energeia, 225-230.
*Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, zabytki, kontakty językowe, Gdańsk 1998, s.277 (Szkice II).
*Wczesne dzieje północno-zachodnich krańców Słowiańszczyzny w świetle faktów językowych, [w:] *Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, pod red. J. Ruska i W. Borysia, Warszawa 1998, 125-130.
*Nikita Iljicz Tolstoj (15. IV. 1923 – 28. VI. 1996), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXIV, 1998, 13-16.
*red.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXIV, Warszawa 1998, SOW (redaktor naczelny)..

1999
*Całe czterdzieści pięć lat (przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Gdańskim 10. czerwca 1999 roku z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa), Pomerania, miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 9, wrzesień 1999, 6-8.
*Inaczej niż dotąd o kaszubskim kudiable, [w:] Studia Lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, pod red. W. Banysia, L. Bednarczuka i S. Karolaka, Katowice 1999, 296-298.
*Językowe wykładniki swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej odrębności, wznowienie książki Językowy obraz świata pod red. J. Bartmińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, 57-69 [wznowienie pozycji z 1990 r.].
*Kłopoty ze słowiańskim upiorem, [w:] Slavjanskie ‘etjudy. Sbornik k jubileju S. M. Tolstoj, Moskva, 1999, Indarik, 373-378.
*Od frazeologizmu do słowa jest tylko jeden krok (kasz.pošedło – sch.pőšast ‘zaraza’), [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. S. Adamowski i S. Niebrzegowska, Lublin 1999, 351-355.
*O polskim wrzeciądzu i jego północnosłowiańskich odpowiednikach, Prace Filologiczne, XLIV, 1999, 429-433.
*O Profesorze Januszu Siatkowskim – oficjalnie (i mniej oficjalnie), Prace Filologiczne, XLIV, 1999, 9-12.
*(wspólnie z W. Borysiem) Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. III (K-O), Warszawa 1999, SOW, s. 377 (rec. J. Treder , Rocznik Gdański , LX, 2000, 168-172, Acta Cassubiana, II, Gdańsk 2000, 325-331; F. Hinze, Zeitschrit für Slavische Philologie, Band 61, Heft 2, 2002, s.476-481).
*Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w „Słowniku polsko-kaszubskim” Jana Trepczyka, [w:] Konfrontační studium inovavačních procesů ve slovanských jazycích, Slavia, časopis pro slovanskou filologii, ročník 68, Praha 1999, 69-74.
*głos w dyskusji [w:] Konferencja „Polszczyzna wpisana w dawną i dzisiejszą rzeczywistość”, Acta Baltico-Slavica, XXIV, 1999, 333-334.
*red.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXV, Warszawa 1999, SOW (redaktor naczelny).

2000
*„Ćwiczenia Katechismowe” z 1758 roku na tle wcześniejszych druków kaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXVI, 2000, 83-95.
*Czy formę proca ‘labor’ uznać należy za wyłącznie łużycką?, [w:] Studia łużyckie i polsko-łużyckie, tom dedykowany Pani Profesor Ewie Siatkowskiej, Zeszyty Łużyckie nr 31, Warszawa 2000, 64-67.
*Friedrich Lorentz jako badacz zabytków kaszubskiego piśmiennictwa, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, pod red. R. Wosiak-Śliwy, Gdańsk 2000, 53-59.
*Habent sua fata verba, czyli o kaszubskim parłąčëc, parłąžëc są, [w:] Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski, pod red. E. Mańczak-Wohlfeld, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, 123-124.
*Język a tożsamość – casus kaszubszczyzny, [w:] Język a tożsamość na pograniczu kultur, pod red. E. Smułkowej i A. Engelkind, Białystok 2000, Prace Katedry Kultury białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 171-176.
*O leksykalnych zbieżnościach kaszubsko-południowosłowiańskich, Južnoslovenski filolog, LVI / 3-4, Beograd 2000, s. 853- 856.
*O pjaste – stupice i pestune, [w:] Ètimologija 1997-1999, otv. red. Ž. Ž. Varbot, Moskva 2000, „Nauka”, 143-146.
*Počurk. Jeszcze jedna niedostrzeżona zbieżność kaszubsko-południowosłowiańska, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XLIII, 2000, 471-473.
*Polskie dialektalne posekel ‘duży młot’ (z rozważań nad charakterem kontaktów językowych), [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, pod red. E. Wolnicz-Pawłowskiej i W. Szulowskiej, Wyd. Naukowe „Semper”, Warszawa 2000, 189-192.
*Udział słownictwa zgromadzonego przez Bernarda Sychtę w powstającym „Słowniku etymologicznym kaszubszczyzny”, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe, pod red. H. Po-powskiej-Taborskiej, Prace Slawistyczne 110, SOW, Warszawa 2000, 173-182.
*Zagadkowe kaszubskie potema ‘uczta, zabawa’, [w:] Studia Etymologica Brunensia, 1, ed. I. Janyšková, H. Karliková, Euroslavica, Praha 2000, 75-77.
*IX Konferencja Stieberowska nt. „Słowiańskie słowniki gwarowe” (Warszawa 20-22 października 1999), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXVI, 2000, 321-324.
*Przedmowa [do:] Słowiańskie słowniki gwarowe, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, Prace Slawistyczne 110, SOW, 5-6.
*głos w dyskusji nt. „Słownika stereotypów ludowych” (24. VI. 1998, posiedzenie Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN), Literatura Ludowa, 1 (44), styczeń – luty 2000, 44.
*głos w dyskusji [w:] Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Musiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, 230-231.
*red.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXVI, Warszawa 2000, SOW (redaktor naczelny).
*Słowiańskie słowniki gwarowe, Prace Slawistyczne 110, Warszawa 2000, SOW (redaktor naukowy).

2001
*Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian, [w:] Praojczyzna Słowian, Zbiór wypowiedzi, pod red. W. Mańczaka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, 45-48.
*Dwa przeciwstawne sobie kaszubskie przysłowia, [w:] W świecie słów i znaczeń, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, 236-238.
*Etnogeneza Słowian widziana oczami językoznawcy, [w:] Złota księga. Pięćdziesiąt lat polonistyki opolskiej. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, red. naukowy S. Gajda, Opole 2001, 277-282.
*Kaszubskie pogódki ‘kąt zapadły, okolica deskami zabita’ a średniowieczne problemy osadnicze Pomorza Gdańskiego, [w:] Ludzie, Kościół, Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, wyd. Instytut Historii PAN i Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Warszawa 2001, 519-521.
*Leksyka kaszubska, [w:] Kaszubszczyzna – Kaszëbizna, redaktor naukowy E. Breza, seria Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Słowiańskiej, Opole 2001, 257-265.
*Leksykografia kaszubska, [w:] Kaszubszczyzna – Kaszëbizna, redaktor naukowy E. Breza, seria Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Słowiańskiej, 243-255.
*Między kulturą niską i wysoką: kolejne etapy germanizacji leksyki słowińskiej, [w:] Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe, red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesor Teresy Dąbek-Wirgowej, Łódź 28-29 marca 2000, wyd. Uniwersytet Łódzki, Katedra filologii słowiańskiej, Łódź 2001, 295-298.
*Rola geolingwistyki w dociekaniach etymologicznych, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 4, red. Róża Wosiak-Śliwa, wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001, 17-22.
*Rosyjsko-kaszubski słownik Floriana Ceynowy widziany oczyma językoznawcy, [w:] Słownik Floriana Ceynowy, Biblioteka Kaszubska, Wejherowo – Rumia – Pelplin 2001, 133-166.
Szymon Krofey i Michał Pontanus – niełatwa kwestia autorstwa kaszubskich zabytków, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXVII, 2001, 89-97.
*Ślady prasłowiańskiego *podrugъ w językach zachodniosłowiańskich, ”Prace Językoznawcze”, t. 26, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, 179-182.
*(wspólnie z J. Trederem) Słowo wstępne [do:] Słownik Floriana Ceynowy, Biblioteka Kaszubska, Wejherowo – Rumia – Pelplin 2001, 5-6.
*Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego, [w:] Kaszubszczyzna – Kaszëbizna, redaktor naukowy E. Breza, seria *Najnowsze dzieje języków słowiańskich, wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, 71-80.
*Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego. Dokonane w wieku XX znaleziska i ich opracowania, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, Materiały pokonferencyjne pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyńskiego, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2001, 301-305.
*wyd. i opr. (wspólnie z N. Perczyńską): F. Ceynowa, Eine kleine Sammlung kaschubischer Wörter, welche eine größere Ähnlichkeit mit der rußischen als mit der polnischen Sprache haben, [w:] Słownik Floriana Ceynowy, Biblioteka Kaszubska, Wejherowo – Rumia – Pelplin 2001, 131-205.
*(wspólnie z K. Handke) Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 – 14 VIII 2001), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXVII, 2001, 17-20.

2002
*[hasła]: Ćwiczenia Katechizmowe, Duchowne Piesnie D. Marcina Luthera, Dutki brzeskie, Leksyka, Leksykografia, Mały Catechism NiemieckoWandalski abo Słowięski, Perykopy smołdzińskie, Przysięgi lenne, Przysięgi słowińskie z Wierzchocina, Pytania dodatkowe o wierze, Stieber Zdzisław, Stone Gerald, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, szwa kaszubskie, Śpiewnik kaszubski, Zabytki kaszubskie językowe, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. J. Tredera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Oficyna Czec, Gdańsk 2002.
*Dwa niepokojące wydarzenia na marginesie dyskusji o etnogenezie Słowian, Onomastica, XLVI (2001), Kraków 2002, 329-335.
*Integracja małych społeczeństw językowych w dobie wielkiej integracji europejskiej (na przykładzie Kaszubów), [w:] Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej – trendy w procesie integracji europejskiej (Language Dynamics and Linguistic Identity in the Context of European Integration), referaty z konferencji Kraków, 11-13 października 2001, pod red. E. Jeleń, M. Rauen, M. Świątek i J. Winiarskiej, Kraków 2002, 237-243.
*Kaszubskie materiały dialektalne w słowiańskich słownikach etymologicznych, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, pod red. S. Gali, Łódź 2002, 403-406.
*O archaiczności kaszubszczyzny i o domniemanym jej pochodzeniu, [w:] Acta Cassubiana, t. IV, Gdańsk-Wejherowo 2002, 225-241.
*(wspólnie z W. Borysiem) Potrzeby i metody opracowywania słowników etymologicznych małych słowiańskich obszarów językowych, Z polskich studiów slawistycznych, seria X, Językoznawstwo, Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, Warszawa 2002, 25-31.
*(wspólnie z W. Borysiem) Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. IV (P-S), Warszawa 2002, SOW, s. 389.
*Szlachetny rodowód polskiego pędraka, Roczniki Humanistyczne, Językoznawstwo, Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Leszczyńskiemu, XLIX-L, zeszyt 6, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001/2002, 316-319.
*Ślady rodzimej gwary w szkolnych wypracowaniach, [w:] Studia Dialektologiczne II, pod red. J. Okoniowej i B. Dunaja, Kraków 2002, 61-65.
*Utrwalone w języku ślady etnicznej wspólnoty Słowian, [w:] Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcie i rzeczywistość dawniej i dziś, Zbiór studiów pod red. K. Handke, SOW, Warszawa 2002, 19-24.
*Wczesne dzieje języków łużyckich w świetle leksyki, [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki, pod red. J. Ruska, W. Borysia, L. Bednarczuka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, 335-339.
**** [tekst poświęcony Wandzie Pomianowskiej z okazji Jej jubileuszu], [w:] Gwary dawniej i dziś, Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2002, 31.
*Zdzisław Stieber, biogram [w:] Suplement II Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 2002, 260-261.
*red.: (wspólnie z innymi) Z polskich studiów slawistycznych, seria X, Językoznawstwo, Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, s. 292.

2003
*Materiały kaszubskie w początkowych dociekaniach komparatystycznych nad leksyką słowiańską, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne (regiolekty), pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej, Warszawa 2003.
*Nad leksykalnymi mapami Językowego Atlasu Łużyckiego, [w:] Im Wettstreit der Werte, Sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, herausgegeben von D. Scholze, Domowina-Verlag, Schriften des Sorbischen Instituts 33, Bautzen / Budyšin 2002, 105-111.
*O domniemanym pochodzeniu Kaszubów, Język Polski, LXXXIII, 2003, 1, 16-22.
*O pewnym niespotykanym sposobie spieszczania, [w:] Anabasis, Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, pod red. I. Bobrowskiego, Kraków 2003, 237-238.
*Nauki o języku w Polsce – stan i perspektywy, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, PAN – Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2003, 62-64.
*(wspólnie z W. Borysiem) Potreba po etimoloških slovarjih majhnih slovanskih jezikovnih območij in metode njihove izdelave, [w:] 13. Mednardni Slavistični Kongres, Ljubljana 15.-21. avgusta 2003. Zbornik povzetkov, 1. Del, Jezikoslovje, Ljubljana 2003, s. 170.
*Słownictwo kaszubskie w osiemnastowiecznej książce Karla Gottloba von Antona, Gdańskie Studia Językoznawcze, VIII, 2003, s. 77-83.

w druku: [stan na 2003 rok]
*Aliae Cantiones sacrae współoprawne z Małym Katechizmem Michała Pontanusa, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 38;
*Bogusław Kreja – przedstawiciel „pokolenia wczesnych lat trzydziestych” (1931-2002), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, tom 38;
*Dzieje kaszubskiej Pieśni o Męce Pańskiej, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, tom 39;
*Etnogeneza Słowian z punktu widzenia językoznawstwa, [w:] angielska (skrócona) wersja Słownika Starożytności Słowiańskich);
*Innowacja czy wpływy obcojęzyczne?, [w:] Księga jubileuszowa Profesor Barbary Falińskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku;
*Jak to więc jest w istocie ze słowińsko-kaszubskim prototypem do „Słowników porównawczych wszystkich języków i narzeczy”?, Rocznik Gdański, tom 63;
*Na marginesie rozważań o nawiązaniach łużyckich w kresowych gwarach zachodniej Wielkopolski, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, cz. II;
*Nazwy ludów i plemion, [w:] angielska (skrócona) wersja Słownika Starożytności Słowiańskich;
*Prace kaszuboznawcze, [w:] Pięćdziesiąt lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk;
*U samych początków, [w:] Pięćdziesiąt lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk;
*(We)wiązarek uszczknięty z ostatniego tomu „Słownika etymologicznego kaszubszczyzny” [w:] Księga Jubileuszowa Profesor Zuzanny Topolińskiej, Skopie;
*Zapomniany zbiór słownictwa kociewskiego, [w:] Dialekty Pomorza dawniej i dziś, pod red. R. Wosiak-Śliwy;
*Zdzisław Stieber (1903-2003) w setną rocznicę urodzin, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, tom 39;
*Zdzisław Stieber (1903-2003) w urywkach wspomnień i własnych wypowiedzi, Rocznik Slawistyczny;
*Z rozważań nad współdziałaniem dialektologii i antroponimii w dociekaniach nad najdawniejszym osadnictwem łużyckim, Olsztyn;
*Z translatorskiego warsztatu Michała Pontanusa, [w:] Księga pamiątkowa in honorem Prof. R. Olescha, wyd. Universität zu Köln, Slavisches Institut.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.