H. Górnowicza prace kaszubologiczne

H. GÓRNOWICZA PRACE KASZUBOLOGICZNE

1961
*(rec.): E. Kamińska-Rzetelska, Z onomastyki kaszubskiej. Nazwiska na óc, éc, ic// yc, „Onomastica” 5 – Gdańskie Zeszyty Humanistyczne [6/7], 1961, s. 205-207.

1962
*(rec.) H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego, Wrocław 1961. – Rocznik Gdański XXI 1962, s. 339-343.

1963
*Toponimia Gdyni, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” XI 1963, s. 135-164.

1964
*(rec.) Z. Topolińska, Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie, Wrocław 1964. – Rocznik Gdański XXIII, 1964, s. 290-295.

1965
*(rec.) Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, z. 1, Wrocław 1964 – Poradnik Językowy 1965, s 403-406.
*Osiągnięcia oraz postulaty badawcze w zakresie dialektologii i onomastyki na Pomorzu (1945-1965), Roczniki Gdański XXIV 1965, s. 5-34.
*Ustne systemy wokaliczne w gwarach północnopolskich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. 11, 1965, s. 20-33.

1966
*Kaszubskie nazwy geograficzne z formantami -stwo, -owstwo, -estwo, w: Studia językowe poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław 1966, s. 371-377.

1967
*Kilka uwag o pisowni kaszubskiej, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze 15, 1967, s. 391-394.
*Rodowe nazwy miejscowe Pomorza, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze 15, 1967 s. 99-138.
*(rec.) B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1, Wrocław 1967. – Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze 15, 1967, s. 443-448.
*(współautor: Z. Brocki), Jak się nazywa potok oddzielający Kolibki od Sopotu?, Biuletyn ZK-P, R. 5 nr 3, s. 38-42.

1969
*(współautor: Z. Brocki), O nazwie granicznego potoku między Sopotem a Kolibkami, „Onomastica” XIV, 1969, s. 137-143.
*Zniemczone nazwiska polskie na cmentarzu w Brętowie, Rocz. Gd. XXVIII 1969, s. 159-189.

1971
Zmiękczanie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 17, 1971, s. 31-55.
*(rec.) Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. wstępny, z.1-6, Wrocław 1964-1969. – Poradnik Językowy 1971, s. 477-482.

1972
*Niemiecka substytucja fonemu „c” w niektórych typach nazw miejscowych Pomorza Gdańskiego i związane z nią niedokładne substytucje zwrotne. Streszczenie, w: Atlas onomastyczny Słowiańszczyzny. Księga referatów z konferencji, Wrocław 1972, s. 99-102.

1973
*Die deutsche Substitution des Phonems „c” in einigen Ortsnamentypen des Gebietes von Pomorze Gdańskie und mit ihr verbundene ungenaue Resubstitutionem, „Onomastica Slavogermanica” 7, 1973, s. 137-160.
*Żabianka – to nazwa szczególnie cenna dla polskości Gdańska, „Głos Wybrzeża” 1973, nr 58, s. 3.
*Nazwy miejscowe z sufiksem ica i jego pochodnymi, „Prace Filologiczne“, t. 24, 1973, s. 53-95;

*Przywrócenie i nadanie nazw miejscowościom Pomorza Gdańskiego po drugiej wojnie światowej, Rocznik Gdański XXXIII, 1973, s. 139-177.

1974
*Nazwy terenowe i wodne z sufiksem –ec i pochodnymi, „Slavia Occ.” 31, 1974, s. 13-33.

1975
*Brodwino [Etymologia], „Dziennik Bałtycki” 1975, nr 271, s. 4.

*Ze studiów nad toponomastyką Pomorza Gdańskiego. 1. Nazwy miejscowe z sufiksem ec i jego pochodnymi, Gdańskie Studia językoznawcze [1] 1975, s. 5-61.

1976
*Nazwy terenowe i wodne z sufiksem –ica i jego pochodnymi. Cz. I, „Onomastica” XX, 1975, s. 35-78, Cz. II, „Onomastica” XXI, 1976, s. 75-106;
*Kilka słów o nazwie połaci Sopotu Brodwino, Rocznik Sopocki [1], 1976, s. 141-143.
*Nazwy geograficzne z formantem –j6 na Pomorzu Gdańskim, Sprawozd. GTN 2, 1976, s. 138-139.

1978
*Nazwy geograficzne pruskie i polskie od pruskich podstaw słowotwórczych na zachód od dolnej Wisły, Gdańskie Studia Językoznawcze 2, 1978, s. 19-35.
*(współautor: H. Olewniczak), Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z formantem –6n, Gdańskie Studia Językoznawcze 2, 1978, s. 37-83.
*Nazwy Gdańska i jego dzielnic, w: Historia Gdańska, t. 1, Gdańsk 1978, s. 15-23.

1979
*Dotychczasowe osiągnięcia badań toponomastycznych ośrodka gdańskiego, w: Konferencja pomorska (1978), Wrocław 1979, s. 53-76.
*Herby miast a etymologia ich nazw, Zeszyty Naukowe UG. Prace Językoznawcze 6, 1979, s. 35-57.
*Wyniki badań nad pomorskimi nazwami geograficznymi z sufiksem ec i –ica, „Onomastica” XXIV 1979, s. 45-74.

1980
*Cis pospolity ‘Taxus baccata’ w toponimii Pomorza Gdańskiego, Zpravodaj Místopisné Komise ČSAV, R. 21, 1980, s. 257-267.
*Czy pomorskie nazwy terenowe typu Szwedzkie Szańce rzeczywiście upamiętniają wojny szwedzkie?, „Pomerania” XVII, 1980, s. 25-26.
*Jeszcze raz w sprawie nazwy osiedla Piecki-Migowo, „Głos Wybrzeża” 1980, nr 169, s. 4.

1981
*(rec.) Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t wstępny i z. 1-15, Wrocław 1964-1978, Rocznik Gdański XLI, z. 2, 1981, s. 143-149.

1982
*(rec.) H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów. – Rocznik Gdański XLII, z 2, 1982, s. 209-211.

1983
*Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z formantem –6sk-, Gdańskie Studia Językoznawcze 3, 1983, s. 75-99.

1984
*Nazwy geograficzne typu Stoisław, Golubie na Pomorzu Gdańskim, „Onomastica Slavogermanica” XIV, 1984, s. 105-138.

1985
*Brda i nazwy pochodne, Zeszyty Naukowe UG. Prace Językoznawcze 11, 1985, s. 31-36.
*Gewassernamen im Flussgebiet der unteren Weichsel (Nazwy wodne dorzecza dolnej Wisły), Hydronymia Europea. Lief 1. Stuttgart 1985.

1986
*Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego typu Międzyłęże, Zajezierze, „Onomastica” 31, 1986, s. 23-39.
*Wda i nazwy pokrewne, Zeszyty Naukowe UG. Prace Językoznawcze 12, 1986, s 33-36.

1988
*Antroponimiczne dowody związków Powiśla Gdańskiego z Kaszubami, „Onomastica” 32, 1988, s. 109-119.
*Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego typu Podlas, Przybrody, „Onomastica” 32, 1988, s. 55-63.
*Synteza hydronimiczna dorzecza dolnej Wisły, Gdańskie Studia Językoznawcze 4, 1988, s. 29-40.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.