Brateczno witómë na jinternétowi starnie „Projekt Rastkò-Kaszëbë”

Zajinteresowanié Kaszëbama zaczãło rosc w pòłwie 19. st., czej dzejôł òjc kaszëbisticzi Florión Cenôwa. We wiôldżim dzélu téż wzmôgają ne zacekawienié téż dokazë znónëch: Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga, ë (le nôwôżniészich nadczidniemë) Karla Góttloba von Antona, Hieronima Derdowsczégò, Léòna Biskùpsczégò, Friedricha Lorentza ë Sztefana Ramùłta. Nasz Projekt mdze miôł starã pòkazac jejich robòtã ë dokazë wszëtczich jich pòsobników.

W ùszłoce „kaszëbskô sprawa” bëła midzë pòlsczima ë niemiecczima pòliticznyma zgrôwama ë kònfliktama (przede wszëtczim bez przëtomnosc jednégò ë drëdżégò wiôldżégò nôrodu w tim dzélu Pòmòrzô ë jich stosënk wedle kùlturalnégò ë gòspòdarczégò centra jaczim béł Gduńsk), a dzysô zajimô sã nią, przede wszëtczim, sama kaszëbskô spòlëzna ë ji drëszë. Projekt, jaczi je przed Wama, mô starã przëblëżëc Wóm jak nôbëlni téż ne problémë, piórã nôbëlniészich znajarzów.

Na kùńc Projekt mô za zgrôw téż stwòrzëc nowé zrzesze midzë słowiańsczima nôrodama, òsoblëwie midzë Sôrbama ë òsobama słëchającyma kaszëbsczémù kùlturowimù krãgòwi, bédowac nowé jinfòrmacëje ò Kaszëbach ë przedstawic ne stôré, donądka nieznóné. Naszim célã je, żebë z czasã Projekt Rastkò-Kaszëbë stôł sã nôwôżniészim zdrzódłã wiadła ò Kaszëbach ë Kaszëbsczi.

Redakcyjnô stópka

Czerownik projektu „Rastkò-Kaszëbë”: Dušan-Vladislav Paždjerski

Redachcëjnô Redzëzna: prof. dr hab. Jerzi Tréder, dr Jón Mordawsczi, mgr Paweł Szczëpta

Grafika: Nenad Petrović

Programowanié: Mihailo Stefanović

Didżitalizacëjô tekstu ë graficzi: D. V. Paždjerski, wespółrobòtnicë ë dobrzińcë.

Kòrekta: D. V. Paždjerski, Ewelina Chacia ë autorowie, żlë nie òsta jinaczi napisóné.

Produkcëjô: TIA Janus, Belgrad

Egzekùcyjny Redachtor: Zoran Stefanović

Pierszi dzél Projektu dérowôł òd lëpińca 2003. do stëcznika 2004. rokù.

Pierszémù dzélowi Projektu wspòmóżkã delë:

Józef Borzëszkòwsczi
Wëdôwizna Czëc, Gduńsk
Wòjcech Czedrowsczi
Jarosłôw Elwart
Eugeniusz Gòłąbk
TIA „Janus“
Kaszëbsczi Jinstitut
Jón Mordawsczi
Cezari Òbracht-Prondzyńsczi
Center Kaszëbsczi Kùlturë „Rémùs“
Wëdôwizna Region, Gdiniô
Paweł Szczëpta
Jerzi Tréder
Gduńsczi Ùniwersytet
autorowie tekstów ë jich pòsobnicë.

Овај унос је објављен под About / Ò ùdbie. Забележите сталну везу.