Bibliografia prac

Józef Borzyszkowski

Bibliografia prac

*750-lecie Gryfii, „Jantarowe Szlaki”, 2001, nr 1, s. 16-20

*Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002

*Aleksander Majkowski w Gdańsku i o Gdańsku, [w] Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, pr. zbior. pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1997

*Andrzej Bukowski, „Pomerania”, 1998, nr 2

*Biografistyka historyczna na Pomorzu i jej rola w umacnianiu tożsamości regionalnej, [w:] Region i ludzie a historiografia i tożsamość, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Ciechanów 1999, s. 73-88

*Borzyszkowy i Gochy w pismach Teofila Cichosza, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 150-158

*Czas oddać sprawiedliwość, „Pomerania”, 2001, nr 4, s. 22-25 (o Elsie Pintus i jej wspomnieniach)

*Die Kaschuben – ihre Geschichte und Gegenwart, „Europa Ethnica”, 1993, nr 1-2

*Die Kaschuben im 19. und 20. Jahrhundert zwischen Polen und Deutschland, [w:] Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland im 19. Jehrhundert, hrsgb. H. H. Hahn, P. Kunze, Berlin 1999, s. 93-98

*Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo 2003

*Die polnische Emigration nach Nordrhein-Westfalen und die Entwicklung des Nationalbewußtseins der polnischen Bevölkerung Westpreußens vor 1920, „Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relations”, 1993-1994, t. 20

*Dr Aleksander Majkowski a Borzyszkowy i Gochy, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 86-91

*Drogi rozwoju literatury kaszubskiej w XIX i XX wieku a jej stan obecny, [w:] Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu, red. Z. Biskupska, Lębork 2003

*Drugie seminarium „Antropologia Kaszub i Pomorza”, „Zapiski Historyczne”, 1991, z. 2-3, s. 149-150

*Dwa dokumenty – Z Upiłki i Borowego Młyna – dotyczące dziejów Gochów u schyłku epoki zaborów i początków odrodzonej Rzeczypospolitej, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 105-126

*Dwa razy Kaszuby, „Pomerania”, 2002, nr 7-8, s. 44-48

*Dzieje rodziny w życiu historyka, „Gens. Kwartalnik Towarzystwa Genealogicznego”, 1992, nr 1, s. 1-16

*Dzieje własne Kaszubów, [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej, red. C. Niedzielski, Toruń-Ciechanów 1991

*Emigracja polska w Nadrenii-Westfalii a rozwój świadomości narodowej społeczności polskiej Prus Zachodnich przed 1920 rokiem, „Rocznik Gdański“, 1993, z. 1

*Epitafia pelplińskie A.D. 2000 ks. Franciszka Mantheya, [w:] Księga Jubileuszowa 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), pod red. A. Nadolnego, Pelplin 2001, s. 718-726

*Ewa Breuner i Gerd Wolandt a „Żëcé ë przigodë Remusa” w języku niemieckim, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 175-183

*Gbur to mur, rozm. przepr. R. Mroczkowska, „ITD”, 1988, nr 20

*Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku, Gdańsk 1999

*Gdańsk stolicą Kaszub?, „Pomerania”, 1988, nr 5

*Główne ośrodki nauki historycznej w Prusach Zachodnich: Pelplin-Toruń, [w:] Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 r., red. J. Serczyk, A. Tomczak, Toruń 1989

*Gochy i Zabory Anny Żmudy-Trzebiatowskiej – Łajming. Śladami dzieciństwa Anny Łajming, [w:] Dom słowa Anny Łajming, pod red. J. Kęcińskiej, Gdańsk-Wejherowo 1999, s. 7-16

*Gochy i Zabory, Borachy i kapliczki a kaszubszczyzna, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 188-196

*Harry Borsich – Hieronim Borzyszkowski z Monachium, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 328-334

*(wspólnie z P. Hauser), Jeszcze w sprawie „Sprawozdania Komisji Pomorskiej z 1920 r.”, „Zapiski Historyczne”, 1988, z. 3-4

*Historia pomorskiej rodziny Wannow, „Pomerania”, 1997, nr 4-5, s. 64-67

*Instytut Polski Kaszuby, „Pomerania”, 2002, nr 2, s. 21-23

*Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdańsk 1986

*Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX wieku po współczesność, Gdańsk 1982

*Józef Wałaszewski a inni szkólni z Nowej Cerkwi i ich wychowankowie, [w:] O dziejach Nowej Cerkwi i jej szkoły, pod red. J. Borzyszkowskiego, Pelplin 2001, s. 75-83

*Kapłan i historyk – przyjaciel z Osielska i Pelplina, [w:] Ks. S. Decowski, Przeszedł dobrze czyniąc. Ks. Henryk Mross (1928-2000), Pelplin 2001, s. 207-208

*Kaschubische Mythen. Kaschuben und ihre Identität, „Nordost-Archiv”, 1998, Jh. 1997, s. 729-753

*Kaszubi a Gdańsk na przestrzeni dziejów, [w:] Rozmyślania gdańskie, pr. zbior., Gdańsk 1998

*Kaszubi a Gdańsk, „Autograf”, 1990, nr 4-5

*Kaszubi a Niemcy i Polacy – szczególnie w ostatnim stuleciu, „Zwrot”, 2001, nr 5, s. 58-63 (Czechy – Czeski Cieszyn)

*Kaszubi dawniej a dziś, [w:] Polacy, Niemcy i Kaszubi. Życie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich ok. 1900 r., pod red. H. Nogossek i B. Lanera, Kassel 1999, s. 51-58

*Kaszubi i Pomorze a nasi sąsiedzi, [w:] Siedem granic osiem kultur i Europa, wstęp J. Tazbir, red. B. Gołębiowski, wybór S. Zagórski, Łomża 2001, s. 295-303

*Kaszubi wobec sąsiadów niemieckich i bałtosłowiańskich, [w:] Kaszubi wobec innych. Ku integracji europejskiej, pod red. T. Linknera, Pelplin 2002, s. 83-92

*Kaszubi, Kaszëbi, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 970-974

*Kaszubi, Pomorze a ideologia ruchu kaszubsko-pomorskiego, „Przegląd Powszechny”, 1997, nr 1, s. 65-73

*Kaszubski portret, „Dziennik Bałtycki”, 2.12.1991

*Kaszubskie losy. Brat Zdzisław Jażdżewski, „Pomerania”, 1995, nr 9, s. 28-30

*Kaszubskie mity, badania naukowe i rzeczywistość ruchu kaszubsko-pomorskiego w końcu XX wieku, [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu, pod red. M. Mroczki, Gdańsk 2001, s. 81-83

*Kaszubsko-pomorscy duszpasterze, współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk- Pelplin 2002

*Kaszuby w etnografii polskiej, [w:] Antropologia Kaszub i Pomorza, t. 1, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1990, s. 105-124

*Kazimierz Jasnoch (1886-1996) – malarz kaszubski z Czerska i Poznania, [w:] Kazimierz Jasnoch (1886-1996). Zarys monograficzny, pod red. B. Zagórskiej i K. Lemańczyka, Chojnice 1999, s. 5-11

*Kolokwia Gdańskie 1986-1989, „Studia Gdańskie”, t. 9. Gdańsk 1993

*Kościół a przyszłość wsi pomorskiej, „Studia Pelplińskie”, t. XXVIII, 1999, s. 77-81

*Kościół w Brusach. Historia i współczesność, Gdańsk 1988

*Ks. Janusz Pasierb wobec Pomorza – małej Ojczyzny Kaszubów, [w:] Pomorskie drogi Ks. Janusza Pasierba, pod red. B. Wiśniewskiego, Pelplin 1998, s. 25-39

*Ks. Kazimierz Raepke (1936-1997) – koronowany król Kaszubów w Pelplinie, Stolem na Gochach w Borzyszkowach, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 55-67

*Ks. prałat Jan Hinz w Pamięci Tuchomian, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 229-240

*Księga jubileuszowa 350-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, „Studia Pelplińskie”, t. XXXII, 2002, s. 327-333

*Kultura materialna i duchowa ludności Pomorza w drugiej połowie XIX i na początku XIX wieku, [w:] Historia Pomorza, t. 4 (1850-1918), cz. 2: Polityka i kultura, pod red. S. Salmonowicza, Toruń 2002, s. 228-270

*Lech Bądkowski po latach, „Pomerania”, 1993, nr 2, s. 18-20

*Leon Roppel i Lech Bądkowski, a rozwój literatury i edukacji kaszubskiej po 1945 r., [w:] Literatura kaszubska – książka, twórca i biblioteka, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2000

*Literatura polska i kaszubska, [w:] Historia Pomorza, t. 4 (1850-1918), cz. 2: Polityka i kultura, pod red. S. Salmonowicza, Toruń 2002, s. 378-391

*Lud polski się nie da … .Ks. Bolesław Domański. Patron Polaków w Niemczech (1872-1939), Gdańsk 1989

*Maszkowie w starym kraju, „Pomerania”, 1997, nr 7-8, s. 93-94

*Materiały z 1849 roku dotyczące problematyki narodowościowej na Pomorzu Gdańskim i działalność biskupa chełmińskiego Anastazego Sedlaga, „Zapiski Historyczne”, 1984, z. 4

*Memoriał w sprawie Kaszub sprzed 75 lat a relacje polsko-niemieckie, [w:] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, pod red. A. Czubińskiego, P. Okulewicza, T. Schramma, s. Poznań 2002, s. 245-264

*Mity Kaszubów, [w:] Polskie mity polityczne, pod red. W. Wrzesińskiego, „Polska Myśl Polityczna XIX i XX wieku”, t. 10, Wrocław 1996, s. 113-130

*Może nie zginą, „Pomerania”, 2002, nr 10-11, s. 52-55

*Nad wielkimi Jeziorami, „Pomerania”, 2002, nr 1, s. 15-17

*Nadole. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców, Gdańsk 1977

*Niektóre aspekty antropologii kulturowej Kaszub i Pomorza, [w:] Antropologia Kaszub i Pomorza, t. 2, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1992

*Nieznane dokumenty dotyczące życia i mitu ks. Józefa Wryczy, „Studia Pelplińskie. Wydanie Specjalne”, t. 33, 2002

*O Borzyszkach i Gochach, Tuchomiu i Berlinie, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 201-205

*O Borzyszkowach, Borzyszkowskich i Gochach na łamach prasy, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 155-158

*O Kaszubach i kaszubskiej genealogii, „Kwartalnik Genealogiczny”, 2000, nr 1, s. 7-12

*O mieszkańcach Borów Tucholskich, „Kociewski Magazyn Regionalny”, 1999, nr 2, s. 35-36

*O Pelplinie i Nowej Cerkwi, o jej kościele, proboszczach i wspólnych dokonaniach, [w:] O dziejach Nowej Cerkwi i jej szkoły, pod red. J. Borzyszkowskiego, Pelplin 2001, s. 47-59

*O potrzebie dalszych badań ruchu niepodległościowego na Pomorzu i w Wielkopolsce w latach 1918-1920, „Pomerania”, 1980, nr 5

*O wspomnieniach i innych owocach naszych zińdzeniów, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 316-318

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Historia i współczesność Serbów Łużyckich i Kaszubów. Próba porównania, „Zeszyty Łużyckie”, nr 9, 1994, s. 30-42

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Deutsche Minderheit in Pomerania. Aktivitäten und Dilema mit der etnischen Identität, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 3, Gdańsk 1994

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Doświadczenie wojny w świetle wspomnień Pomorzan, [w:] Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918), red. M. Wojciechowski, Toruń 1996

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Eigentümlichkeit des Pommersch-kaschubischen Regionalismus, [w:] Regions, Regionalismes et Conscience Regionale fece a L’integration Europeenne, Cracovie 1993, s. 41-62

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Emigracje Kaszubów w XIX i XX wieku, [w:] Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, M. Wojciechowski, Toruń-Gdańsk 1995

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Instytut Kaszubski w Gdańsku, „Inter Finitimos. Informator naukowy do badań nad stosunkami polsko-niemieckimi”, nr 14, 1998, s. 25-27

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Konflikt etniczny na pograniczu na przykładzie Pomorza. Uwarunkowania historyczne i kulturowe [w:] Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, red. I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz, Warszawa 1995

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Samorządne Pomorze. Przemiany społeczności lokalnych Pomorza Gdańskiego (1989-1993), Gdańsk 1993

*(wspólnie z C. Obracht-Prondzyński), Siły społeczne w walce o Pomorze. Spojrzenie na współczesne stosunki polsko-niemieckie z perspektywy Pomorza, [w:] Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, red. O. Sochacki, Gdańsk 1996

*Od Kongresu Kaszubskiego w Wejherowie do Kongresu Pomorskiego w Gdańsku i Szczecinie, [w:] Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, pod red. H. Bronka i E. Włodarczyka, Szczecin 1999

*Od Kongresu Polaków w Niemczech (Berlin 1938) do Kongresu Kaszubów-Polaków-Autochtonów (Szczecin 1946), [w:] Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., red. W. Stępiński, Szczecin 1997

*Oddana rodzinie i pracy [Lidia Behemke (1930-2000)], „Pomerania”, 2001,nr 3, s. 47

*Odejścia w słońcu – historia z bólem pisana, [w:] G. Danielewicz, Odejścia w słońcu, Gdyni 2001, s. 5-8

*Ontaryjskie Wilno, „Pomerania”, 2002, nr 6, s. 20-23

*Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości, [w:] Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1999, s. 72-92

*Pamiętnikarstwo pomorskie a dzieło Józefa Pozorskiego i Wirty. Przedmowa, [w:] Pasje przyrodnika. Wspomnienia Józefa Pozorskiego, oprac. B. Arsoba, Gdańsk 2002, s. 11-13

*Pelplin jako ośrodek życia kulturalnego na Pomorzu w XIX i XX wieku, [w:] Kociewie II, seria Pomorze Gdańskie, t. 17, Wrocław i in. 1987

*Pisarz umarł, jego dzieło żyć zaczyna. (Wspomnienia Jana Piepki), „Pomerania”, 2001, nr 7-8, s. 28-29, 30-32

*Polski tydzień w Nowej Zelandii, „Pomerania”, 1999, nr 5, s. 62

*Pomorze – bogactwo i jedność w różnorodność, [w:] Katalog Wystawa Pomorska, Gdańsk 1997, s. 17-23

*Pomorze a ideologia ruchu kaszubsko-pomorskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1996, nr 1

*Problem badań etnograficznych Kaszub, „Etnografia Polska”, t. 32, z. 2, 1988, s. 155-171

*Problematyka społeczna w posłudze partnerskiej biskupa S. Okoniewskiego, „Studia Pelplińskie”, 1999, t. XXIX, Wydanie specjalne, s. 265-280

*Problemy kultury i organizacji społecznych a rozwój samorządu, [w:] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, Ciechanów 1998, s. 103-111

*Profesor Stanisław Gierszewski (1929-1993). Mistrz i uczniowie, [w:] W kręgu badań profesora Stanisława Gierszewskiego, red. A. Groth, Gdańsk 1995, s. 9-13

*Przedmowa, [w:] L. Lubecki, Preparowanie dokumentów i fałszowanie niektórych epizodów historii Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, Gdańsk 2001, s. 5-7

*Regionalizm kaszubsko-pomorski – tradycje i współczesność, [w:] Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność, red. M. W. Wanatowicz, Katowice 1995

*Regionalny ruch kaszubsko-pomorski i jego działania na rzecz reformy ustroju administracyjnego kraju w latach 1989-1993, [w:] Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, red. M. Latoszek, Gdańsk 1993

*Rodzina pomorska. Raszejowie, „Pomerania”, 1997, nr 1, s. 23-24

*Rodzinne sagi, „Pomerania”, 1996, nr 6, s. 10-11

*Rodzinne zjazdy. Czapiewscy, „Pomerania”, 1996, nr 9, s. 16-18

*Rola inteligencji polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim w II połowie XIX i na początku XX wieku, „Studia Pelplińskie”, t. 19, 1988

*Rola kultu maryjnego w małych wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie społeczności kaszubskiej, „Studia Pelplińskie”, t. 20, 1989

*Ryszard Stryjec (1932-1997) – Künstler, Graphiker, „Danziger Dürer”, Autor einzigertiger Exlibris, [w:] Ryszard Stryjec 1932-1997 Danziger Graphiker und sein Werk, oprac. J. Borzyszkowski, Danzig-Düsseldorf 1999, s. 7-10

*Rzeźbiarka ptaszków [Marta Łącka (1918-1999)], „Pomerania”, 2001, nr 4, s. 47

*Sanktuaria maryjne Pomorza w diecezji chełmińskiej. Legenda, tradycja i historia, „Studia Pelplińskie”, t. 17, 1986

*Seminarium Duchowne w Pelplinie a kaszubszczyzna, [w:] Księga Jubileuszowa 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), pod red. A. Nadolnego, Pelplin 2001, s. 401-421

*Społeczność kaszubska po 1945 r., [w:] Pomerania ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Szczecin 1998

*Spuścizna Karnowskiego z czasów Koła Kaszubologów, „Pomerania”, 1986, nr 4

*Stan i rola inteligencji polskiej Pomorza w latach 1918-1920, [w:] Dzieje kultury politycznej w Polsce od schyłku XIX wieku do roku 1939, Gdańsk 1981

*Szada i Wyszki oraz inne Borzyszki, czyli o filmie Piotra Zarębskiego z Łodzi, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 183-187

*Świat kaszubskich wartości, „Pomerania”, 1988, nr 12

*Tam gdzie Kaszëb kuńc. Monografia wsi Karsin, Gdańsk 1975

*Tam, gdze Kaszëb początk… . Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, Gdańsk 2001, II wyd. Gdańsk 2003

*TOW „Gryf Pomorski” i jego ludzie znad Jeziora Raduńskiego, „Pomerania” 1989, nr 12

*Towarzystwo Miłośników Tuchomia w Berlinie w korespondencji Leszka Borzyszkowskiego, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 210-228

*(wspólnie z J. Treder, J. Mordawski), Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Gdańsk-Gduńsk 1999

*U Pażątka Lipińskich, „Pomerania”, 2002, nr 12, a. 34-37

*Udział duchowieństwa diecezji chełmińskiej w rozwoju ruchu kaszubsko-pomorskiego, „Studia Pelplińskie”, t. 14, 1983

*Uwłaszczenie na Pomorzu a kształcenie się tożsamości narodowej i etnicznej Kaszubów. (Przyczynek do badań w przyszłości), [w:] Pomorze – Brandenburgia – Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej, pod red. W. Stępińskiego i Z. Szultki, Szczecin 1999, s. 215-224

*Warunki rozwoju inteligencji polskiej w Prusach Zachodnich w II połowie XIX i na początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Historia”, nr 10, Gdańsk 1980

*Wejherowo a sanktuaria Pomorza – dawniej a dziś, [w:] Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą religijną Kaszubów i Pomorzan, red. G. A. Kustusz i B.J. Soiński, Wejherowo 1999, s. 119-128

*Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, Gdańsk 1986

*Wilcze Błota – dzieje społeczności lokalnej na pograniczu kulturowym (od Aleksandra Treichla po współczesność), [w:] Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2002, s. 85-116

*Województwo Pomorskie w okresie międzywojennym, [w:] Toruń – stolica województwa. Tradycje i perspektywy, Toruń 1997

*Wspomnienia Anny Łajming a Kronika szkolna w Przymuszewie, „Zeszyty Chojnickie”, R. 1998, nr 2(16), s. 21-34

*Wstęp. Ostatnie wiersze Jana Piepki, [w:] J. Piepka, Spiewa i lza, Gdańsk 2002, s. 5-9

*Wstęp. Polacy, Niemcy i Kaszubi … a życie codzienne, [w:] Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2002, s. 9-18

*Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdańsk-Pelplin 2000

*Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk 1979

*Z księgi protokółów zarządu Kościoła katolickiego w Borzyszkach 1876-1972, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 92-102

*Z Łączyńskiej Huty i Wygody w świat, „Gazeta Kartuska”, cz. 1, 2.11.1995, s. 10, cz. 2, 9.11.1995, s. 10 (ref. na Zjeździe Rodziny Janków)

*Z myślą o wspólnej historii polsko-niemieckiej, „Borussia”, nr 27, 2002, s. 106-109

*Z spuścizny rękopiśmiennej Jana Karnowskiego, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał i opracował J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk-Lipusz 1999, s. 343-349

*Ziemia Gdańska, Kaszuby-Pomorze a wizyty Ojca św. Jana Pawła II, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”. 1994, nr 7-9

*Ziemiaństwo pomorskie a inteligencja i stan średni na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XIX w., red. J. Dygdała, Toruń 1993

*Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, „Polski Uniwersytet Ludowy”, 1996, nr 2

*Zur Geschichte der pommerschen Kaschuben, [w:] Pommern. Geschichte, Kultur, Wissenschaft. Zweites Kolloquium zur pommerschen Geschichte 13. und 14. September 1991, Greifswald 1991, s. 59 – 72

*Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX wieku. (Zarys problematyki i możliwości badawczych), [w:] Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII – XX wieku, pod red. M. Jaroszewicza i W. Stępińskiego, Szczecin 1998, s. 201-240

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.