Wykaz najważniejszych publikacji

Cezary Obracht-Prondzyński

Wykaz najważniejszych publikacji

Książki

1. Samorządne Pomorze. Przemiany społeczności lokalnych Pomorza Gdańskiego w latach 1989-1993, 220 str. (współautor J. Borzyszkowski).

2. Jan Karnowski (1866-1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 1999, 392 str.

3. Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 1999, 143 str.

4. Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002, 828 str.

5. Ku samorządnemu Pomorzu. Szkice o kształtowaniu się ładu demokratycznego, Gdańsk 2002, 192 str.

6. Demokracja lokalna – nadzieje, rozczarowania, rzeczywistość (bytowskie refleksje), Bytów 2002, 24 str.

7. W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdańsk-Wejherowo 2003, 285 str.

8. Instytut Kaszubski w latach 1996-2002, Gdańsk 2003, wyd. Instytut Kaszubski, 32 str.

9. Instytut Kaszubski w latach 1996-2003, Gdańsk 2003, wyd. Instytut Kaszubski, 56 str.

Najważniejsze artykuły

1. Wobzamknienja II Kasubskeho Kongressa, „Rozhlad. Serbski Kulturny Casopis”, nr 9, Budyšin/Bautzen 1992, str. 340-342.

2. Eigentümlichkeit des Pommersch-kaschubischen Regionalismus, [w:] Regions, Regionalismes et Conscience Regionale fece a L’integration Europeenne, Cracovie 1993, str. 41-62 (współautor J. Borzyszkowski).

3. Specifika kašubsko-pomorskeho regionalizma, [w:] Hranicy w swĕće bjez hranicow. Přinoški na konferencz Zwjazka serbskich wumĕłcow 10 octobra 1992 w Budyšinje, Budyšin/Bautzen 1993, str. 25-34 (współautor J. Borzyszkowski).

4. Deutsche Minderheit in Pomerania. Aktivitäten und Dilema mit der etnischen Identität, „Miscelania Anthropologica et Sociologica”, nr 3, Gdańsk 1994, str. 24-38 (współautor J. Borzyszkowski).

5. Historia i współczesność Serbów Łuzyckich i Kaszubów, „Zeszyty Łuzyckie”, Warszawa 1995, nr 9, str. 30-42 (współautor J. Borzyszkowski).

6. Mniejszość niemiecka na Pomorzu: „dogadać się można po kaszubsku” (Deutsche Minderheit in Pommern: Man vesrständigt auf Kaschubisch), „Dialog”, 1995, nr 1-4, str. 34-35 (współautor J. Borzyszkowski).

7. Budowanie partnerstwa. Współpraca organizacji społecznych z Polski i Niemiec, „Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie”, nr 10, Toruń 1995, str. 115-120.

8. Podobieństwa ideowe i wspólne inspiracje Młodokaszubów oraz twórców regionalizmu podhalańskiego, [w:] Regionalizm – regiony – Podhale, red. M. Roszkowski, Zakopane 1995, str. 93-99.

9. Emigracje Kaszubów w XIX i XX wieku, [w:] Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, M. Wojciechowski, Toruń 1995, str. 11-24 (współautor J. Borzyszkowski).

10. Pomorze – „miejsce na rozdrożu”, „Kresy”, Lublin 1995, nr 22, str. 70-73.

11. Jan Karnowski über die Geschichte der Kaschuben, [w:] Pommern. Geschichte. Kultur. Wissenschaft. 3 Kolloquium zur pommersche Heschichte „Pommern in Reich und in Europa”, red. H. Wernicke, R.-G. Wehrlich, Greifswald 1996, str. 299-308.

12. Rola tradycji szlachecko-ziemiańskiej w życiu społeczności polskiej Prus Zachodnich w XIX wieku, [w:] Szlachta i zimiaństwo polskie i niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX wieku, red. W. Stępiński, Szczecin 1996, str. 129-140 (współautor J. Borzyszkowski).

13. Doświadczenie wojny w świetle wspomnień Pomorzan, [w:] Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918), red. M. Wojciechowski, Toruń 1996, str. 86-106 (współautor J. Borzyszkowski).

14. Siły społeczne w walce o Pomorze. Spojrzenie na współczesne stosunki polsko-niemieckie z perspektywy Pomorza, [w:] Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, red. O. Sochacki, Gdańsk 1996, str. 46-56 (współautor J. Borzyszkowski).

15. Konflikt etniczny na pograniczu na przykładzie Pomorza. Uwarunkowania historyczne i kulturowe, [w:] Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby roztrzygania, red. I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz, Biblioteka Etnografii Polskiej, t. 51, Warszawa 1996, str. 197-202 (współautor J. Borzyszkowski).

16. Kaszubi, Serbołużyczanie, Łemkowie – próba porównania etnicznych grup regionalnych, [w:] Między Odrą a Dnieprem. Wyznania i narody, zbiór studiów pod red. T. Stegnera, Gdańsk, 1997, str. 236-243.

17. Kaszubi – przeszłość i dzień dzisiejszy, „Proglas”, Kraków, nr 4/1996-1/1997, str. 38-40.

18. Wielokulturowość Pomorza, [w:] Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wisłą, „Pomorze Gdańskie”, t. 20, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1997, str. 11-24.

19. Jan Karnowski i Aleksander Majkowski – 30 lat dyskusji, współpracy i przyaźni, [w:] Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997, str. 55-68.

20. Państwo pruskie i Rzesza wilhelmińska w opinii Kaszubów do 1920 r., [w:] Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., red. W. Stępiński, Szczecin 1997, str. 311-320.

21. Nierzymskokatolickie kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku w latach 1945-1995. Szkic, [w:] Nierzymskokatolickie kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku, red. W. Pałubicki, H. Cyrzan, Gdańsk-Koszalin 1998, str. 15-17.

22. Historia Wejherowa po 1945 r., [w:] Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, str. 403-530.

23. Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty, [w:] Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku, red. M. Jaorszewicz, W. Stępiński, Szczecin 1998, str. 211-223.

24. Wędrówki pomorskich rodzin. Wpływ emigracji na tożsamość regionalną Pomorzan, [w:] Rodzina Pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1999, str. 57-72.

25. Epopeja Aleksandra Majkowskiego a inteligencki etos, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy europejskie arcydzieło, red. T. Linkner, Słupsk 1999, str. 119-126.

26. Obraz Niemców i dzidzictwa niemieckiego na Pomorzu w kulturze kaszubskiej, [w:] V Konferencja Słowińsko-Kaszubska, red. W. Łysiak, Poznań 1999, str. 169-178.

27. Polityczne determinanty identyfikacji „ojczyzny prywatnej” i „ojczyzny ideologicznej” przez jednostki ludzie i zbiorowości społeczne (wprowadzenie i udział w dyskusji), [w:] Wątki polityczne w pracach Marii i Stanisława Ossowskich, red. O. Sochacki, Gdańsk 1999, str. 263-264.

28. Pomorski ruch regionalny. Uwagi o przeszłości i współczesnym obliczu, [w:] „Tu jest Ojczyzna moja”. Materiały z konferencji „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”, red. zbior., Gdańsk 1999, str. 33-46.

29. Relacje kaszubsko-niemieckie a problem dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu, [w:] Wspólne dzidzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 2000, str. 515-552.

30. Sytuacja społecznego ruchu kulturalnego w warunkach wolnego rynku, [w:] Problemy animacji kultury na Pomorzu, red. C. Obrach-Prondzyński, Gdańsk 2000, str. 13-23.

31. Der kaschubisch-pommersche Regionalismus nach dem Zeiten Weltkrieg. Regionalny ruch kaszubsko-pomorski po II w. św., [w:] Kaschubisch-pommersche Heimat. Geschichte und Gegenwart. Pomorze – Mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność, red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk-Lübeck 2000, str. 462-503.

32. Zjazdy rodzinne na Kaszubach i Pomorzu, „Acta Cassubiana”, t. 2, Gdańsk 2000, str. 85-106.

33. Millenium a tozsamość Gdańska, „Acta Cassubiana”, t. 2, Gdańsk 2000, str. 121-132.

34. „Pomerania" – kaszubsko-pomorskie zwiarciadło, „Przegląd Zachodni”, 2001, nr 1, str. 151-163.

35. „Odwet na historii", czyli kaszubskie osadnictwo przygraniczne na Pomorzu Zachodnim po 1945 r., „Nasze Pomorze”, t. 2 (2000), Bytów 2001, str. 159-176.

36. Przemiany kultury kaszubskiej po II wojnie światowej, [w:] Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2001, str. 190-234.

37. Trudna rzeczywistość – problemy adaptacji Kaszubów do życia w nowych warunkach po 1945 roku, [w:] Życie dawnych Pomorzan, red. W. Łysiak, Bytów-Poznań 2001, str. 247-247

38. Kaszubi w świetle badań socjologicznych, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Porndzyński, Gdańsk 2001, str. 109-139.

39. Rola kościoła i wartości związanych z religią w życiu społeczności kaszubskiej po II wojnie światowej, [w:] Dzieje chrześcijaństwa na Pomorzu, red. J. Borzyszkowski, Słupsk-Gdańsk 2001, str. 292-315.

40. Konflikt, „życie obok” czy współpraca? Codzienność na pograniczu kulturowym na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2002, str. 141-160.

41. Kaszubi – miedzy wspólnotą etniczną a wspólnotą polityczną, [w:] Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, Kraków 2002, str. 169-192.

42. Wierunek Niemców w oczach Kaszubów, [w:] Kaszubi wobec innych. Ku integracji europejskiej, red. Tadeusz Linkner, Pelplin 2002.

43. Miedzy polskością a roszczarowaniem. Słowiński wizerunek w polskiej publicystyce w pierwszych latach po zakończeniu wojny, [w:] Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura. VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. A. Czarnik, Słupsk 2003, str. 184-206.

44. Społeczna aktywność obywateli a funkcjonowanie demokracji lokalnej. Doświadczenie Polski, „Acta Elbingensia”, t. 1, 2003, str. 71-111.

45. Codzienność pogranicza – pogranicza codzienności, czyli o życiu miasteczka B. na Kaszubach, [w:] Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w., red. R. Sulima, Łomża 2003, str. 387-393.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.